Süüdistatavad (kriminaalmenetlused)

Tšehhi

Sisu koostaja:
Tšehhi

Millised on eeluurimise etapid?

Eelmenetluse eesmärk on välja selgitada, kas kuritegu on sooritatud ja kes on selle tõenäoline toimepanija (hindamisetapp) ning koguda tõendeid ja valmistada asi kohtuistungiks ette (juurdlusetapp).

Eelmenetluse viib läbi politsei, kelle tööd jälgib prokurör, kes otsustab, kas menetlus on nõuetele vastavalt läbi viidud.

Mõningaid toiminguid tohib teostada ainult prokurör või prokuröri otsuse kohaselt (näiteks eelmenetluse katkestamine), samas mõnede teiste toimingute puhul (näiteks kahtlusaluse kinnipidamine, vahistamine, elukoha läbiotsimine ja pealtkuulamine) on otsustusõigus kohtunikul.

Täpsema teabe saamiseks kohtueelse uurimise kohta klikkige allolevatel linkidel.

Kriminaalmenetlusele eelnev menetlus – hindamine (1)

Mis on hindamisetapi eesmärk?

Selleks et selgitada välja kuriteo asjaolud ja toimepanija, võib politsei:

 • võtta ütlusi;
 • hankida eksperthinnanguid;
 • uurida dokumente;
 • otsida asjassepuutuvaid asitõendeid ja otsida läbi kuriteopaik;
 • koostada toimikuid, võtta sõrmejälgi ja kehamõõtmeid, otsida kahtlusaluseid läbi;
 • teostada pakilisi toiminguid;
 • pidada kinni kahtlusaluseid;
 • rakendada vastavalt asjaoludele muid uurimismenetlusi.

Hindamisetapp lõpeb otsusega esitada konkreetsele isikule süüdistus või muude lõpptulemustega (menetluse katkestamine, ajutine katkestamine, juhtumi edastamine mittekriminaalmenetlusse).

Millised on selle etapi suhtes kehtestatud ajalised piirangud?

Etapi tähtaeg on kaks, kolm või kuus kuud, olenevalt juhtumi raskusastmest. Kui hindamist ei ole võimalik lõpule viia, võib prokurör kirjaliku põhjenduse alusel tähtaega muuta või pikendada.

Mida mulle öeldakse toimuva kohta?

Selles etapis teile toimuvast teada ei anta, kuni on vajalik teie vahetu osalemine menetluses.

Kas mul on võimalik kasutada tõlki, kui ma keelt ei valda?

Kui te peate toimunud sündmuste kohta selgitusi andma, tagab politsei tõlgi, kes tõlgib küsimused, teie vastused ja ka kirjaliku raporti enne, kui te selle allkirjastate.

Millises etapis saan ma rääkida advokaadiga?

Te võite kutsuda advokaadi, et ta viibiks selgituste andmise juures. Advokaadi osalus ei ole selles etapis kohustuslik ning kui te ei ole advokaadiga ise ühendust võtnud, siis teda teile ei määrata. Te võite küsida advokaadilt nõu, kuid mitte selle kohta, kuidas vastata juba esitatud küsimusele. Selles etapis peate te advokaadiga suhtlemist vahendava tõlgi ise endale tagama.

Kas minult küsitakse teavet? Kas ma peaksin teavet andma?

Selles etapis võib politsei küsida teilt selgitusi uuritavate asjaolude kohta. Teie ülesanne anda tõeseid selgitusi. Teil on õigus selgituste andmisest keelduda, kui on oht, et teile (või teiega seotud isikule) võidakse teie ütluse alusel süüdistus esitada. Te võite keelduda ka siis, kui rikuksite vastamisega vaikimiskohustust.

Mis juhtub, kui ma ütlen midagi, mis kahjustab minu kriminaalasja?

Teie ütlusi kasutatakse ainult selleks, et otsustada, kas esitada konkreetse isiku suhtes konkreetses kuriteos süüdistus. Kui kriminaalmenetlus algatatakse, kasutatakse teie ütlust tunnistaja ütlusena ainult siis, kui see anti varakult ja kui seda ei saanud hiljem korrata. Samuti peab see olema antud kohtuniku juuresolekul. Muul juhul tuleb teil tunnistus kriminaalmenetluse hilisemas etapis uuesti anda (reeglina kohtus).

Kas ma võin pereliikme või sõbraga ühendust võtta?

Teie soovi kohaselt teavitab politsei ühte teie sugulast või sõpra sellest, et te olete kinni peetud, tingimusel, et see ei takista eeluurimist ega ole ülemäära keeruline.

Kas ma võin vajaduse korral kohtuda arstiga?

Politsei korraldab meditsiinilise läbivaatuse ning palub arstiraportit teie tervisliku seisundi kohta sel ajal, kui olete kinni peetud või hindamisetapi teostamiseks kohale toodud. Kui arst niimoodi otsustab, tuleb teid viivitamatult vabastada ja vajaduse korral toimetab politsei teid raviasutusse.

Kas ma võin ühendust võtta oma riigi saatkonnaga, kui ma olen pärit teisest riigist?

Te võite kriminaalmenetluse mis tahes etapis nõuda, et teil võimaldataks võtta ühendust oma riigi saatkonnaga ning vestelda privaatselt saatkonna esindajaga.

Ma elan teises riigis. Kas ma pean uurimise ajal kohal viibima?

Kohtunik võib anda korralduse, et teilt võetaks ütlused enne, kui te riigist lahkute, kui see on juhtumi lahendamiseks vajalik ning hoiab ära tõendite kaotsiminekut. Teilt võidakse võtta ütlused ka pärast seda, kui te olete riigist lahkunud, kui vastav taotlus esitatakse teie riigi asjakohastele ametiasutustele.

Kas mind võidakse minu kodumaale tagasi saata?

Selles etapis mitte.

Kas mind hoitakse vahi all või vabastatakse?

Kui teie kohalolek on vajalik, toimetatakse teid kohtusse või peetakse kinni. Kui teile ei esitata seejärel süüdistust ega toimetata kohtu ette 48 tunni jooksul alates teie kinnipidamisest, et võtta vastu otsus teie vahi alla võtmise kohta, tuleb teid vabastada.

Kas ma võin uurimise ajal riigist lahkuda?

Jah.

Kas minult küsitakse sõrmejälgi, DNA-proove (näiteks juukse- või süljeproove) või muid kehavedelikke?

Kui see on vajalik teie isiku tuvastamiseks või selleks et selgitada, kas teie kehal leidub kuriteojälgi, või kui see vajalik asitõendina, võidakse teilt võtta sõrmejäljed, DNA-proov, vereproov, koguda biomaterjali või teie keha mõõta või viia läbi muid sarnaseid toiminguid.

Füüsilise vastupanu korral võidakse prokuröri nõusolekul teie suhtes jõudu rakendada. Keeldumise korral võidakse teid trahvida kuni 50 000 tšehhi krooni ulatuses.

Kui sel viisil saadud teavet ei ole enam vaja edasiseks menetluseks või kuritegude ennetamiseks, uurimiseks ja avastamiseks, siis see hävitatakse.

Kas ma võin ennast enne kohtuprotsessi süüdistuse kõigis või osades punktides süüdi tunnistada?

Kui süüdi tunnistamine on usaldusväärne, võib see olla aluseks kriminaalmenetluse alustamisele või lihtmenetluse otsusele.

Kas ma saan teavet tunnistajate kohta, kes on minu vastu tunnistanud, ja muude tõendite kohta?

Menetluse selles etapis te niisugust teavet ei saa.

Kas taotletakse teavet karistusregistris minu kohta sisalduva teabe kohta?

Jah, politsei hangib teabe teie varasemate karistuste kohta.

Kriminaalmenetluse algus – uurimine (2)

Mis on selle etapi eesmärk?

Uurimise käigus kogub politsei juhtumit käsitlevat materjali ning hindab seda. Politsei otsib tõendeid, mis räägiksid nii süüdistatava poolt kui ka vastu.

Millised on uurimise ajalised piirangud?

Uurimiseks on aega kaks, kolm või kuus kuud, olenevalt juhtumi raskusastmest. Prokurör võib seda aega politsei esitatud kirjaliku põhjenduse alusel pikendada. Ta peab aga põhjuste olemasolu igal üksikjuhtumi puhul vähemalt kord kuus kontrollima.

Politsei peab tegutsema nii kiiresti kui võimalik. Kui viivitus kahjustab teie huve, võite paluda prokuröril probleem lahendada. Kui viivitusi põhjustab prokurör, võite paluda probleem lahendada tema ülemusel.

Süüdistatav võib nõuda ka kompensatsiooni viivitustega kaasneva mitterahalise kahju eest või ka rahalise kahju eest. Karistuse määramisel võtab kohus selles etapis aset leidnud viivitusi arvesse.

Mida mulle öeldakse toimuva kohta?

Teid teavitatakse kriminaalmenetluse algatamise määrusest. Teavitus sisaldab süüks pandava kuriteo kirjeldust, selle õiguslikku alust ja põhjendusi. Te võite kolme päeva jooksul esitada selle määruse suhtes vastuväite ning prokurör langetab seejärel teie vastuväite kohta otsuse.

Teid või teie kaitsjat teavitatakse uurimistoimingutest ning teil on õigus nendes advokaadi vahendusel osaleda, küsitleda tunnistajaid ja esitada tõendusmaterjali. Teie ja teie advokaadi juurdepääsu teie uurimistoimikule võidakse piirata, kui selleks on mõjuvaid põhjusi.

Kas mul on võimalik kasutada tõlki, kui ma seda keelt ei valda?

Ülekuulamise ajaks on teile ette nähtud tõlk, kes tõlgib toimuva teie emakeelde või keelde, mida te oskate, kui te tšehhi keelt ei oska.

Tõlk on ette nähtud ka uurimistoimingute ajaks. Selles etapis lubab politsei teil soovi korral aktiivselt osaleda ja küsimusi esitada.

Soovi korral antakse teile kirjalik tõlge kriminaalmenetluse alustamise määrusest, vahistamismäärusest ja kriminaalmenetluse tingimusliku peatamise määrusest.

Millises etapis saan ma rääkida advokaadiga?

Seda peate te saama igal ajal ning vestluse konfidentsiaalsus peab olema tagatud. Advokaadi soovi korral on võimalik kasutada ka tõlki. Te võite valida advokaadi ise (vt teabelehte nr 1).

Kas minult küsitakse teavet? Kas ma peaksin teavet andma?

Teil on õigus väljendada oma arvamust kriminaalasja kohta ja teil on ka õigus vaikida.

Kas ma võin esitada vastuväiteid uurimist toimetava politseiametniku, prokuröri või kohtuniku suhtes?

Te võite esitada vastuväiteid nii politseiametniku kui ka prokuröri suhtes, samuti protokollija, kriminaalhooldaja, kohtuametniku, kohtueksperdi ja tõlgi vastu ning kohtuniku vastu, kui te usute, et nad on erapoolikud, s.t kui usute, et neil on teie asjas või seoses mõne menetlusosalise või menetlusosalise esindajaga huvide konflikt või isiklikud huvid ega saa seetõttu vastu võtta erapooletuid otsuseid.

Üldiselt peetakse isikut erapoolikuks ka siis, kui ta on olnud menetlusse kaasatud mõnes teises menetlusrollis. Näiteks ei saa kohtunik langetada otsust süü kohta ega määrata karistust, kui see kohtunik on eelmenetluse käigus teinud otsuse vahistamise, pealtkuulamise jms kohta.

Kõigepealt otsustab teie vastuväite üle isik, kelle kohta te vastuväite esitasite.

Kui te ei ole tema otsusega rahul, võite kolme päeva jooksul esitada selle isiku otsuse peale kaebuse ning seejärel teeb otsuse kõrgem asutus. Erapooliku isiku tehtud menetlusotsuseid kriminaalmenetluses ei rakendata.

Mis juhtub, kui ma ütlen midagi, mis kahjustab minu kriminaalasja?

Kõike, mida te ütlete, võidakse kasutada teie kasuks või teie vastu. Selles menetlusetapis antud ütlusi võidakse kasutada tõendusmaterjalina.

Kas ma võin pereliikme või sõbraga ühendust võtta?

Politsei otsustab, kas te võite võtta ühendust oma perekonna või sõpradega ülekuulamise, kinnipidamise ja vahistamise ajal. Kui te olete vahi all, on teil õigus kirjutada kirju (kirjad loeb läbi Tšehhi Vabariigi vanglate amet, sest eksisteerib oht, et te võite tunnistajaid mõjutada, ja samuti prokurör, kellel on õigus teie kirju tsenseerida).

Teil on õigus vanglas külalisi vastu võtta iga kahe nädala tagant, aga vahi all olles viibib külastuste juures kolmas isik, kuna on oht, et te võite tunnistajaid mõjutada.

Kas ma võin vajaduse korral kohtuda arstiga?

Kui te olete vahi all, vaatab teid üle vanglaarst, kes on kohustatud pakkuma asjakohast ravi. Kui teid on toodud ülekuulatamisele või kinni peetud, vt #Podstránka_1vastust siit

Kas ma võin ühendust võtta oma riigi saatkonnaga, kui ma olen pärit teisest riigist?

Jah, igas menetlusetapis. Kohtumine konsulaarametnikuga on alati konfidentsiaalne. Kohus teavitab teie nõusolekul konsulaati teie vahistamisest.

Ma olen pärit teisest riigist. Kas ma pean uurimise ajal kohal viibima?

Teie juuresolek ei ole vajalik, kui teid on üle kuulatud ja te ei soovi uurimise juures viibida. Kui on oht, et te põgenete, võetakse teid vahi alla või lastakse vabaks pärast teie kirjalikku lubadust, et te kutsumise korral naasete.

Kas mind võidakse minu kodumaale tagasi saata?

Jah. Seda juhul kui, tingimused väljasaatmiseks või kriminaalmenetluse edasi andmiseks või karistuse kandmiseks teises riigis on täidetud ning kui selline võimalus ei ole seadusega välistatud.

Kas ma võin uurimise ajal riigist lahkuda?

Jah, kuid teil peab olema kehtiv postiaadress või peate olema kriminaalmenetlust läbi viivate ametiasutustega ühenduses muul viisil. Vastasel juhul võidakse teid vahistada ning kohaldada teie suhtes eelvangistust.

Kas minult küsitakse sõrmejälgi, DNA-proove (näiteks juukse- või süljeproove) või muid kehavedelikke? Kas minu isik võidakse läbi vaadata?

Vajaduse korral jah. Teil on kohustus sellistele korraldustele alluda.

Kas minu kodu, äriruumid, auto või muu vara võidakse läbi otsida?

Jah, kodu otsitakse läbi kohtuniku määruse alusel. Muud paigad otsitakse läbi prokuröri või politsei määruse alusel.

Kas ma või ennast enne kohtumenetlust süüdistuse kõigis või osades punktides süüdi tunnistada?

Jah, te võite seda teha politsei teostatava ülekuulamise ajal.

Kas enne menetluse algust võidakse süüdistust muuta?

Ei, muuta võib ainult süüdistuse juriidilist kirjeldust. Süüdistus mõnes muus teos peab algama uue otsusega süüdistuse esitamise kohta.

Kas mulle võidakse esitada süüdistus kuriteos, milles mulle juba on esitatud süüdistus mõnes muus liikmesriigis?

Jah. Kuid mitte siis, kui kriminaalmenetlus lõppes mõnes muus liikmesriigis kohtuotsusega, peatati, lõppes vastastikuse kokkuleppega või kui see esitati menetluseks väärteona mitte kuriteona.

Kas ma saan infot tunnistajate kohta, kes minu vastu tunnistavad?

Te saate teada nende isikud ja nende tunnistuste sisu juhtumi toimikust või kui teie või teie advokaat viibite nende ülekuulamise juures. Salajaste tunnistajate isikut teile ei avaldata.

Kas ma saan infot muude minu vastu kasutatavate tõendite kohta?

Jah, niipea, kui teil ja teie advokaadil lubatakse tutvuda uurimistoimikuga.

Kas taotletakse teavet karistusregistris minu kohta sisalduva teabe kohta?

Jah.

Vahi alla võtmine (3)

Kas mind hoitakse vahi all või vabastatakse?

Vahi alla võib võtta ainult isiku, kellele on esitatud süüdistus.

Kui teid antakse 48 tunni jooksul pärast teie kinnipidamist või 24 tunni jooksul pärast teie vahistamist üle kohtule palvega võtta teid vahi alla, otsustab kohus, kas võtta teid vahi alla või mitte.

Vahi alla võtmise põhjused võivad olla järgmised:

 • võimalus, et te võite kriminaalmenetlusest või karistuse kandmisest kõrvale hiilida (põgenemisvastane vahistus);
 • võimalus, et te takistate uurimist, näiteks tunnistajate mõjutamise kaudu (kaasosalusega seotud vahistus);
 • või võimalus, et te viite alustatud kuriteo lõpule või sooritate uue (ennetav vahistus).

Kui vahi alla võtmise põhjusi (enam) ei ole, siis teid vabastatakse prokuröri otsuse alusel.

Teid tuleb vabastada ka tähtaja möödumisel. Kaasosalusega seotud vahistuse korral on tähtaeg 3 kuud. Põgenemisvastase vahistuse ja ennetava vahistuse korral on tähtaeg üks aasta, kui võimalik karistusmäär teo eest on kuni viieaastane vabadusekaotus, kaks aastat, kui võimalik karistusmäär on suurem, kolm aastat eriti raskete kuritegude puhul ning neli aastat, kui kuriteo eest võib määrata erakorralise karistuse.

Nendest tähtaegadest kolmandik kehtib eelmenetluse puhul ja kaks kolmandikku kohtueelse menetluse puhul.

Teie vahi all hoidmise põhjuste olemasolu kontrollitakse pidevalt. Prokurör peab vastu võtma uue otsuse, kui te olete olnud vahi all kolm kuud, samuti 30 päeva pärast süüdistuse esitamist ning iga kord pärast eelmisest otsusest kolme kuu möödumist.

Kuidas mind vahi alt vabastatakse?

Teil on alati õigus taotleda vahi alt vabastamist neliteist päeva pärast seda, kui jõustus eelmine otsus teie vahi alla võtmise kohta. Ent kui te esitate taotluses muid põhjusi, võite te taotleda vabastamist igal ajal.

Te võite taotleda, et põgenemisvastane vahistus või ennetav vahistus asendataks:

 • teie kirjaliku lubadusega, et te elate seaduskuulekalt ning et te ilmute kutse korral kohtusse;
 • kohtu poolt määratud rahalise tagatisega (kautsjoniga);
 • kriminaalhooldaja järelvalvega;
 • asjast huvitatud kodanikuühenduse või muu usaldusväärse isiku garantiiga.

Teatavate seaduses sätestatud kuritegudega seoses kehtestatud ennetava vahistuse korral rahalist tagatist ei aktsepteerita. Rahalise tagatise võib esitada mõni teine isik peale teie.

Otsus eelmenetluse kohta – süüdistuse esitamine (4)

Mis on selle etapi eesmärk?

Selle etapiga lõpeb kriminaalasja uurimine ning prokurör langetab otsuse järgmise etapi kohta:

 • kas anda teie asi otsustamiseks mõnele teisele ametiasutusele või mitte;
 • peatada kriminaalmenetlus;
 • peatada kriminaalmenetlus tingimisi;
 • leppida kokku kohtuvälises lahendis või
 • esitada kohtule süüdistus teie vastu.

Mida mulle öeldakse toimuva kohta?

Teile esitatakse prokuröri otsus süüdistuse kohta. Teil on õigus esitada vastuväide:

 • teie juhtumi teisele ametiasutusele esitamise vastu;
 • kriminaalmenetluse peatamise vastu;
 • kriminaalmenetluse tingimisi peatamise vastu;
 • kohtuvälise lahendi vastu.

Otsuse teie vastuväite kohta langetab peaprokurör.

Kas mul on võimalik kasutada tõlki, kui ma seda keelt ei valda?

Vt kriminaalmenetluse alustamine - uurimine (2).

Millises etapis saan ma rääkida advokaadiga?

Vt #Podstránka_2kriminaalmenetluse alustamine - uurimine (2).

Kas mind hoitakse vahi all või vabastatakse?

Kui põhjused teie vahi all hoidmiseks on endiselt olemas ja vahi all hoidmise tähtaeg ei ole möödunud, ei mõjuta süüdistuse esitamine teie vahi all hoidmist.

Kas süüdistust saab enne kohtumenetlust muuta?

Nii süüdistus kui ka prokuröri otsus peab selles etapis tuginema faktidele, mis olid süüdistuse aluseks. Küll aga võib muuta süüdistuse õiguslikku kirjeldust, kui prokurör otsustab, et see on asjakohane.

Kas mulle võidakse määrata karistus ilma kohtumenetluseta?

Vähem tõsiste juhtumite puhul võib kohtunik esitada teile kriminaalkohtu korralduse, mis sisaldab otsust teie süü ja karistuse kohta ilma, et asja kohtus arutataks.

Sellise korraldusega võib määrata järgmisi karistusi:

 • ühe aasta pikkune tingimisi vanglakaristus või koduarest;
 • üldkasulik töö;
 • viieaastane keeld tegeleda teatava tegevusega;
 • rahatrahv;
 • elamisloa äravõtmine kuni 5 aastaks;
 • väljasaatmine kuni 5 aastaks;
 • või sarnane karistus.

Kui te korralduse vastu kaheksa päeva jooksul pärast selle kättesaamist vastuväidet ei esita, siis see hakkab kehtima ning see jõustatakse. Kui te esitate selle aja jooksul vastuväite või kui kohtu korraldust ei õnnestu teile kätte toimetada, toimub kohtumenetlus. Vt teabelehte nr 3.

Kas ma saan teavet minu vastu kasutatavate tõendite kohta?

Süüdistus sisaldab tõendeid, mida prokurör kohtumenetluse käigus esitab. Täiendavaid tõendeid võib leida toimikust või need võivad ilmneda kohtuasja arutamise käigus.

Kas taotletakse teavet karistusregistris minu kohta sisalduva teabe kohta?

See on juba toimikus.

Lihtsustatud eelmenetlus (5)

Selle etapi eesmärk

Kui kahtlusalune on kuriteopaigal tabatud sooritamas kuritegu, mille eest talle võidakse määrata vähem kui kolmeaastane vanglakaristus, või kui on tõenäoline, et kohus peetaks vähem kui kahe nädala jooksul, viiakse läbi lihtsustatud menetlus.

Sellisel juhul teavitab politsei kahtlusalust kuriteost, milles teda kahtlustatakse, kriminaalmenetlust algatamata. Kui lihtsustatud eelmenetlus lõpeb kahe nädala jooksul, võib prokurör esitada kohtule taotluse kuriteo toimepanija karistamiseks.

Mida mulle öeldakse toimuva kohta?

Teid teavitatakse hiljemalt teie ülekuulamise alguses selle kuriteo asjaoludest, milles teid kahtlustatakse. Teid teavitatakse teie õigustest.

Kas mul on võimalik kasutada tõlki, kui ma seda keelt ei valda?

Jah, juures viibib tõlk, kes valdab teie emakeelt või keelt, mida teie valdate. Kirjalik taotlus karistuse määramiseks tõlgitakse.

Millises etapis saan ma rääkida advokaadiga?

Kui te valite advokaadi, siis mis tahes ajal. Kui teid pärast ülekuulamist vahi alt ei vabastata, määrab kohus teile advokaadi, kui teil advokaati ei ole.

Kas minult küsitakse teavet? Kas ma peaksin teavet andma?

Vt kriminaalmenetluse alustamine - uurimine (2).

Mis juhtub, kui ma ütlen midagi, mis kahjustab minu kriminaalasja?

Te võite oma olukorda halvendada, mis võib tuua kaasa süüdimõistva otsuse.

Kas ma saan võtta ühendust perekonnaliikme või sõbraga? Kas ma võin vajaduse korral kohtuda arstiga?

Vt kriminaalmenetluse alustamine - uurimine (2).

Kas ma saan võtta ühendust oma riigi saatkonnaga, kui ma olen teise riigi kodanik?

Vt kriminaalmenetluse alustamine - uurimine (2).

Ma olen pärit teisest riigist. Kas ma pean uurimise ajal kohal viibima?

Kui teid vabastatakse, ei ole teie kohalolu vajalik. On aga hea, kui te püsite ühenduses menetlust teostavate asutustega ning annate kehtiva postiaadressi, et teie puudumist ei käsitata põgenemisena, mille eest teid võidakse karistada.

Kas mind võidakse minu kodumaale tagasi saata?

Jah, kui kohus otsustab, et teie karistuseks on väljasaatmine.

Kas mind hoitakse vahi all või vabastatakse?

Kui on põhjusi teie vahi all hoidmiseks, siis teid võetakse vahi alla. Vt vahi alla võtmine (3).

Kas mult küsitakse sõrmejälgi, DNA-proove (näiteks juukse- või süljeproove) või muid kehavedelikke? Kas minu isik võidakse läbi otsida? Kas minu kodu, äriruumid, auto või muu vara võidakse läbi otsida?

Vt #Podstránka_2kriminaalmenetluse alustamine - uurimine (2).

Kas ma võin ennast enne kohtumenetlust süüdistuse kõigis või osades punktides süüdi tunnistada?

Jah, esimesel ülekuulamisel või kui te annate kohtus ütlusi lihtsustatud menetluse käigus.

Kas süüdistust saab enne kohtumenetlust muuta?

Uusi asjaolusid süüdistusele lisada ei saa. Küll aga võib muuta süüdistuse õiguslikku alust.

Kas mind võib süüdistada kuriteos, milles on mulle teises liikmesriigis juba süüdistus esitatud?

Vt kriminaalmenetluse alustamine - uurimine (2).

Kas ma saan teavet tunnistajate kohta, kes minu vastu tunnistavad? Kas ma saan teavet muude minu vastu kasutatavate tõendite kohta?

Jah, kui teile võimaldatakse juurdepääs teie toimikule (enamasti lihtsustatud menetluse alguses) või hindamistoimingute ajal, kui te viibite nende juures.

Kas soovitakse saada teavet karistusregistris minu kohta sisalduva teabe kohta?

Jah.

Seonduvad lingid

Kriminaalmenetluse seadustik

Justiitsministeerium

Juriidiline teave kõigile

Karistusseadustik

Määrus nr 273/2008 Tšehhi Vabariigi politsei kohta

Viimati uuendatud: 16/09/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.