Süüdistatavad (kriminaalmenetlused)

Tšehhi

Sisu koostaja:
Tšehhi

Õigusrikkumiste seaduses määratletakse õigusrikkumisena tegu, millega rikutakse või ohustatakse ühiskonna huve ning mida on väärteoseaduses või mõnes muus õigusaktis õigusrikkumisena kirjeldatud.

Eespool esitatud määratlused sisalduvad õigusrikkumiste seaduses ja haldusmenetluse seadustikus ning neid kasutatakse õigusrikkumiste menetlemisel.

Kuidas käsitletakse kiiruse ületamist, valesti parkimist ja muid taolisi õigusrikkumisi?

Liiklusnõuete rikkumistega tegeleb kohalik omavalitsus (linnavalitsus).

Allpool on esitatud mõned õigusrikkumised ja karistused, mida kohalik ametiasutus saab kohaldada:

  • kiiruseületamised, mille eest määratakse enamasti karistuseks rahatrahv suurusega 1000–10 000 tšehhi krooni, olenevalt kiiruse ületamise suurusest. Samuti võidakse kehtestada mootorsõiduki juhtimise keeld kestusega ühest kuust ühe aastani;
  • muude liiklusnõuete rikkumiste eest jäävad rahatrahvid vahemikku 1500–10 000 tšehhi krooni ning mootorsõiduki juhtimise keelu võib kehtestada kuni üheks aasta;
  • liiklusseaduse rikkumine, mille tulemusel toimub liiklusõnnetus, millega kaasneb inimese surm või vigastus, võib kaasa tuua 25 000–50 000 tšehhi krooni suuruse rahatrahvi ning mootorsõiduki juhtimise keelu üheks kuni kaheks aastaks.

Kuidas rikkumisi menetletakse?

Kiirmenetlus

See võib aset leida kergemate õigusrikkumiste korral, mis on piisavalt tõestatud ja mille puhul hoiatusest ei piisa. Kui te nõustute maksma väiksemat rahatrahvi, võib selle määrata liiklusinspektor (või ka politseiametnik), väljastades kohapeal trahvikviitungi.

Standardmenetlus

Rikkumisi käsitletakse ametliku menetluskorra alusel. Sellise menetluse algatamise aluseks on riikliku ametiasutuse, politsei, kohalik ametiasutus või mis tahes juriidilise isiku või kodaniku avaldus õigusrikkumise kohta..

Kohalik ametiasutus võib enne menetluse algatamist esitada asja lahendamiseks mõnele muule ametiasutusele. Kui asjaolud viitavad, et tegemist on kuriteoga, suunatakse asi edasi prokurörile.

Te osalete menetluses süüdistatavana. Kui on vaja arutada õigusrikkumise tulemusel põhjustatud kahju hüvitamist, on üheks menetluspooleks ka kannatanu. Peale selle on üheks menetluse pooleks ka sellise objekti või eseme omanik, mis konfiskeeriti või mis võidakse konfiskeerida (näiteks sõiduki omanik).

Teid süüdistatakse õigusrikkumises alates hetkest, mil teie suhtes viiakse läbi esimene menetlustoiming.

Teil on järgmised õigused:

  • avaldada oma arvamust kõigi tegude kohta, milles teid süüdistatakse, ja asitõendite kohta, mis neid süüdistusi toetavad;
  • keelduda tunnistamast;
  • vaidlustada asjaolusid ja esitada tõendeid enda kaitseks;
  • esitada petitsioone;
  • kasutada õiguskaitsevahendeid.

Toimub asja kohtulik arutamine ja kohalik ametiasutus koostab raporti. Kohtuliku arutamise käigus esitatakse teile küsimusi ja te võite kasutada oma (eespool nimetatud) õigusi. Raportist saab toimiku osa. Kohalik ametiasutus palub teil enne otsuse langetamist tutvuda toimikus sisalduvate dokumentidega. Teil on õigus väljendada nende dokumentide kohta oma arvamust.

Õigusrikkumise menetlemise lõpetamine:

  • kui menetlus peatatakse õigusrikkumiste seaduses sätestatud põhjustel (näiteks kui tegemist ei ole õigusrikkumisega, kui teie ei ole õigusrikkumist toime pannud, kui karistus oleks tühine võrreldes karistusega, mis teile määrataks teistsuguse teo eest kriminaalmenetluse käigus, või muudel sarnastel põhjustel), või
  • kui langetatakse otsus, millega mõistetakse teid õigusrikkumises süüdi ja määratakse teile karistus.

Kas nendes õigusrikkumistes võidakse süüdistada muude liikmesriikide kodanikke?

Muude liikmesriikide kodanikke võidakse süüdistada samamoodi, nagu Tšehhi Vabariigi kodanikke.

Kas ma võin edasi kaevata?

Teil on õigus otsus täielikult edasi kaevata. Edasi ei saa siiski kaevata kiirmenetluse korras määratud rahatrahvi.

Edasi kaevatud otsust ei viida täide enne, kui kõrgem kohtuorgan on kaebuse osas otsuse langetanud.

Teie kaebus tuleb esitada haldusasutusele (tavaliselt kohalikule ametiasutusele) 15 päeva jooksul alates kuupäevast, mil teid otsusest teavitati.

Kas need rikkumised kajastuvad minu karistusregistri andmetes?

Ei.

Seonduvad lingid

Liiklusnõuete rikkumised

Viimati uuendatud: 16/09/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.