Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje tšehhi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Süüdistatavad (kriminaalmenetlused)

Tšehhi

Tšehhi Vabariigi põhiseaduse kohaselt võib teie suhtes karistust kohaldada ainult kooskõlas õigusega ja asjakohaste õigusaktidega ettenähtud korras. Need õigusaktid on karistusseadustik, alaealiste mõjutusvahendite seadus ja kriminaalmenetluse seadustik, milles sätestatakse kriminaalmenetluse reeglid, sh teie õiguste kasutamise ja jõustamise eritingimused. Nendel teabelehtedel selgitatakse, mis juhtub, kui isikut kahtlustatakse või süüdistatakse kuriteos. Teabeleht 5 sisaldab teavet väiksemate rikkumiste kohta, nagu liiklusnõuete rikkumised, mille puhul kohaldatakse tavaliselt kindlaksmääratud karistust. Kui olete kuriteo ohvriks langenud, leiate kogu teabe oma õiguste kohta siit.

Sisu koostaja:
Tšehhi

Kriminaalmenetluse lühikirjeldus

Alljärgnev on ülevaade kriminaalmenetluse tavapärastest etappidest.

1.             Eelmenetlus

Eelmenetlus on kriminaalmenetluse esimene etapp See koosneb kahest osast:

  • kriminaalmenetluse läbiviimise eest vastutavate asutuste toimingud enne süüdistuse koostamist ehk hindamine, ja
  • uurimine, mis on süüdistuse koostamise osa alates selle esitamisest kuni süüdistuse tagasivõtmiseni eri viisidel (vt teabelehte nr 2)#Podstránka_2.

2.             Süüdistuse kohtueelne arutamine

Kohtueelse arutamise käigus hindab kohus, kas kohtuasi on eelmenetluse käigus piisavalt selgelt koostatud ning kas menetluse jätkamiseks on süüdistus nõuetekohaselt põhjendatud. Ühtlasi otsustab ta, kas kõnealusel kohtul on õigus antud asjas otsuseid langetada.

3.             Kohtumenetlus

See on kriminaalmenetluse tähtsaim etapp. Selle käigus hinnatakse tõendeid ja langetatakse otsus. Selles etapis küsitletakse kohtus süüdistatavaid, tunnistajaid ja kannatanuid. Kohtumenetlus on avalik, suuline ja viiakse läbi tšehhi keeles. Kui te tšehhi keelt ei räägi, on teil õigus tõlgile.

4.             Apellatsioonimenetlus

Süüdistataval, tema perekonnaliikmetel, advokaadil, prokuröril ja kannatanul on õigus 8 päeva jooksul otsus edasi kaevata. Kui esitatakse apellatsioon, vaatab apellatsioonikohus esimese astme kohtu otsuse üle.

Euroopa Komisjoni roll

Euroopa Komisjonil ei ole liikmesriikide kriminaalmenetluses mingit osa ning komisjon ei saa teid kaebuste korral aidata. Nendel teabelehtedel esitatakse teave selle kohta, kuidas ja kellele kaebus esitada.

Vajaliku teabe leidmiseks klikkige alltoodud linkidel

1. Õigusalase nõu saamine

2. Minu õigused kuriteo uurimise ajal ja enne kohtumenetluse algust

  • Hindamine
  • Uurimine
  • Vahi alla võtmine
  • Eelmenetluse otsus, süüdistuse esitamine
  • Lihtsustatud eelmenetlus

3. Minu õigused kohtumenetluse ajal

  • Kohtumenetlus
  • Kohtuotsused, kannatanu õigused

4. Minu õigused pärast kohtumenetlust

5. Liiklusnõuete rikkumised ja muud väiksemad rikkumised

Seonduvad lingid

Tšehhi Vabariigi justiitsministeerium

Tšehhi Vabariigi siseministeerium

Tšehhi Vabariigi advokatuur

Teave inimõiguste kohta

Viimati uuendatud: 16/09/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.