Süüdistatavad (kriminaalmenetlused)

Taani

Sisu koostaja:
Taani

Kas ma võin edasi kaevata?

Kohus langetab otsuse kohtuistungil. Lahendi, kohtuotsuse või karistuse peale võib esitada apellatsiooni ringkonnakohtule. Te võite paluda kas enda õigeksmõistmist või karistuse vähendamist. Kui te arvate, et teie kohtuasja menetlemisel esimese astme kohtus tehti tõsiseid vigu, võite nõuda, et teie kriminaalasi saadetaks tagasi esimese astme kohtusse, et selle üle mõistaksid seal kohut teised kohtunikud.

Lahendi, kohtuotsuse või karistuse peale võite esitada suulise apellatsiooni sellel kohtuistungil, kus otsus välja kuulutatakse. Samuti võite esitada kirjaliku apellatsiooni esimese astme kohtule või prokuratuurile. Apellatsioon tuleb esitada kahe nädala jooksul. Kui teil on advokaat, siis tavaliselt tegeleb tema apellatsiooniga seotud praktiliste küsimustega. Kui teie karistuseks on rahatrahv summas 3000 Taani krooni või vähem, on teil otsuse peale apellatsiooni esitamiseks vaja luba Taani apellatsioonilubade nõukogult. Taotlus tuleb nõukogule esitada kahe nädala jooksul alates otsuse langetamisest.

Mis juhtub siis, kui ma esitan apellatsiooni?

Kui te esitate kohtuotsuse peale apellatsiooni, arutatakse kohtuasja ringkonnakohtus. Ka see kohtuistung on avalik. Puuduvad ajalised piirangud selles osas, millal ringkonnakohus peab kohtuasja arutama.

Kui teie suhtes on kohaldatud eelvangistust, peab ringkonnakohus arutama teie kriminaalasja enne teisi. Samuti peab ringkonnakohus otsustama, kas te peaksite jääma apellatsioonimenetluseni ja selle ajal eelvangistusse.

Kui te nõuate õigeksmõistmist, siis ringkonnakohus menetleb teie kriminaalasja uuesti. Sellisel juhul on teil õigus esitada uusi tõendeid. Peaksite oma advokaadiga võimalikult kiiresti nõu pidama, kas apellatsioonimenetluse käigus tuleks esitada uusi tõendeid. Alates sellest, kui prokurör on avaldanud, millistele tõenditele ta kavatseb ringkonnakohtu menetluses toetuda, on teie advokaadil tavaliselt aega 14 päeva teie tõendite avaldamiseks. Selle 14-päevase ajapiirangu suhtes võib olla võimalik taotleda erandit.

Kui teie apellatsiooni eesmärk on oma karistust vähendada, arutab ringkonnakohus ainult karistust. Sellisel juhul ei esita kohtumenetluse pooled ringkonnakohtule ühtegi tõendit, kuid teie advokaat võib paluda, et kohus hangiks täiendavat teavet teie isikliku olukorra kohta, mis on asjakohane karistuse määramiseks või maalt väljasaatmise küsimuses.

Mis toimub apellatsiooni arutamisel?

Kui te nõuate õigeksmõistmist, siis menetleb teie kriminaalasja ringkonnakohus. Praktikas loeb ringkonnakohus kõigepealt ette teie ja tunnistajate poolt esimese astme kohtu menetluse ajal antud ütlused. Kui aga teie ja teie advokaat ei ole sellega nõus, võidakse ütlused uuesti anda.

Kui teie apellatsiooni eesmärk on vähendada oma karistust, võtab ringkonnakohus arvesse esimese astme kohtus esitatud tõendeid ning langetab karistuse üle otsuse nende alusel.

Ringkonnakohus teeb oma otsuse teatavaks kohtuistungil. Ringkonnakohus võib otsustada jätta esimese astme kohtu otsuse jõusse, suurendada või vähendada karistust või mõista teid õigeks. Kui teid mõistetakse õigeks või kui karistust vähendatakse, makstakse apellatsiooni esitamise kulud riiklikest vahenditest. Seda tehakse ka siis, kui kohtuotsuse peale esitas apellatsiooni prokurör ning ringkonnakohus vaid kinnitab esimese astme kohtu otsust. Kõikidel muudel juhtudel palutakse tõenäoliselt teil tasuda apellatsioonimenetlusega kaasnenud kulud.

Mis juhtub, kui apellatsioon rahuldatakse / apellatsiooni ei rahuldata?

Ringkonnakohtu otsus on ülimuslik esimese astme kohtu otsuse suhtes ning on üldjuhul lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu. Erandkorras võib kriminaalasja anda ülemkohtusse, kui selleks on loa andnud apellatsioonilubade nõukogu. Selline luba antakse tavaliselt ainult siis, kui tegemist on põhimõttelise küsimusega ja seega pretsedenti loova kriminaalasjaga, või muudel eripõhjustel. Nõukogu annab loa ülemkohtusse pöördumiseks vaid väheste kriminaalasjade puhul. Teie advokaat saab teile nõu anda, millised on teie võimalused sellise loa saamiseks.

Kui teid mõistetakse õigeks ja kui eeluurimise käigus kasutati selliseid piiravaid meetmeid, nagu vahistamine, kinnipidamine või läbiotsimine, on teil õigus nõuda kahju hüvitamist. Kahjunõue tuleb esitada kirjalikult piirkonna prokurörile hiljemalt kahe kuu jooksul pärast kohtuotsuse tegemist. Tavaliselt tegeleb teie advokaat kahjunõude esitamisega seotud praktiliste küsimustega. Ärge unustage teavitamast oma advokaati, kuidas teie riigis teiega ühendust saab võtta.

Olen pärit teisest liikmesriigist. Kas mind võidakse pärast kohtuistungit sinna tagasi saata?

Üldjuhul võib teid saata teise liikmesriiki karistust kandma. Tavaliselt tehakse seda ainult siis, kui te avaldate soovi, et te tahate kanda karistust oma riigis. Te peate saatma Taani justiitsministeeriumile taotluse karistuse kandmiseks oma riigis.

Kui mind mõistetakse süüdi, siis kas selle sama kuriteoga seoses saab minu üle taas kohut mõista?

Taanis ei saa teie üle sama kuriteoga seoses kaks korda kohut mõista. Sama põhimõte kehtib ka teistes Euroopa riikides. Kuna karistussätted võivad riigiti olla erinevad, peate küsima selle kohta teavet riigilt, kes võib samuti kuritegu menetlema hakata.

Teave süüdistuse/süüdimõistmise kohta

Kui otsus kriminaalasjas on langetatud, edastatakse see kesksele karistusregistrile. Taani karistusseadustiku rikkumisi käsitlevad otsused lisatakse otsuseid käsitlevasse registriossa. Muude õigusaktide rikkumisi käsitlevad otsused registreeritakse siis, kui teile määratakse vangistus või otsusega jäetakse teid ilma teatavatest õigustest. Otsuse registreerimisel märgitakse eraldi ära otsuse langetanud kohtu nimi, kohtuotsuse kuupäev, rikutud õigusnormid ja karistus.

Kehtivad teatavad piirangud selles osas, millised otsused lisatakse karistusregistrisse, mille andmeid võib teie isiklikuks kasutamiseks avaldada. Andmeid säilitatakse elektroonselt ning andmete kustutamine sõltub karistuse raskusastmest. Teil on õigus esitada kaebus registreerimis- või kustutamisvigade peale, kuid mitte otsuse registreerimise peale. Kaebused registreerimise peale tuleb esitada Taani riiklikule politseikomissariaadile, mis haldab karistusregistri andmeid.

Seonduvad lingid

Taani õigusemõistmise korralduse seadus

Täitevkorraldus isikuandmete töötlemise kohta keskses kuriteoregistris

Viimati uuendatud: 13/08/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.