Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.
Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Süüdistatavad (kriminaalmenetlused)

Inglismaa ja Wales

Sisu koostaja:
Inglismaa ja Wales

Kuidas käsitletakse parkimis- ja muid sarnaseid rikkumisi?

Kui te pargite avalikel teedel valesse kohta, võite saada parkimistrahvi. Eri kohtades jälgivad parkimiseeskirjade täitmist erinevad organisatsioonid. Nende hulka kuuluvad kohalikud omavalitsused, politsei, erasektori äriühingud ja Londoni transpordiamet (Transport for London). Tänaval parkimise nõuetest kinnipidamist kontrollivad peamiselt kohaliku omavalitsuse palgal olevad parkimiskorraldajad, kes väljastavad trahvinõude teatisi tsiviilkohtusüsteemi kaudu. Liikluskorraldajad on politsei palgal ja sekkuvad siis, kui on tegemist sellise parkimiseeskirjade eiramisega, mille suhtes kohaldatakse kriminaalõigust. Liikluskorraldajad väljastavad trahvinõude teatisi kriminaalkohtusüsteemi kaudu.

Tsiviilõiguslikud trahvinõude teatised jäetakse tavaliselt sõiduki esiklaasile või antakse üle isikule, kes näib sõiduki eest vastutavat. Neid võib saata ka postiga. Teil on tavaliselt aega 28 päeva, et trahvinõue tasuda või trahvinõude otsus vaidlustada. Kui te tasute trahvinõude kiiresti, võidakse trahvisummat vähendada. Mitteametlikud kaebused võib esitada kirjalikult: kui te tahate kaebust esitada, ärge selles etapis parkimistrahvi tasuge, sest kui te olete selle tasunud, on peaaegu võimatu seda tagasi saada.

Rattaklambri paigaldamine

Inglismaa ja Walesi kohalikud omavalitsused võivad sõiduki teatud tingimustel teisaldada või rattaklambriga liikumatuks muuta. Rattaklambrit tohib paigaldada alles 30 minutit pärast tsiviilõigusliku trahvinõude teatise väljastamist. Kui te leiate, et teie autole paigaldati rattaklamber ebaõiglaselt, on teil õigus see edasi kaevata. Te peate tasuma auto vabastamise eest ja esitama kaebuse hiljem. Kui te saadate kirjaliku edasikaebuse ja kohalik omavalitsus ei vasta teile 56 päeva jooksul alates kaebuse saamisest, peab ta tsiviilõigusliku parkimistrahvi nõude tühistama ja hüvitama teile tasutud vabastamistasu.

Lugege siit nõuandeid selle kohta, mida teha juhul, kui sõidukile paigaldatakse rattaklamber eramaal.

Kas ma võin edasi kaevata?

Kui kohalik omavalitsus lükkab teie poolt parkimisnõude kohta tehtud mitteametliku kaebuse tagasi, võite esitada ametliku kaebuse. Kohalik omavalitsus teatab teile, kuidas seda teha. Kui kohalik omavalitsus jätab teie kaebuse rahuldamata, saadetakse teile omanikule mõeldud teade, milles nõutakse algse trahvinõude tasumist. Samuti täpsustatakse selles, kuidas esitada täiendav kaebus sõltumatule vaidluste lahendajale. On olemas mitu parkimisvaidluste lahendamise teenistust: Londonit teenindab parkimis- ja liiklusrikkumiste peale esitatud kaebusi käsitlev teenistus (PATAS), ülejäänud Inglismaad ja Wales'i teenindab liikluskaristuste tribunal.

Teil on alates omanikule mõeldud teate saamisest 28 päeva aega, et parkimistrahvinõue tasuda või esitada selle nõude peale ametlik kaebus. Kui te ei tee kumbagi, on kohalikul omavalitsusel õigus suurendada trahvisummat 50%. Kui te trahvinõuet ka siis ära ei maksa, saab kohalik omavalitsus algatada raha kättesaamiseks ametlikuma tsiviilmenetluse.

Kriminaalõiguslikke parkimistrahvinõudeid väljastavad politseinikud või liikluskorraldajad ning neid nõudeid käsitletakse kriminaalkohtusüsteemi raames. Ainus ametlik võimalus esitada apellatsioon kriminaalõigusliku parkimistrahvinõude peale on anda asi kohtusse ja oma süüd mitte tunnistada. Kuid mõne piirkonna politsei võimaldab mitteametlikku parkimistrahvi edasikaebamismenetlust, mille korral saate esitada kirjaliku selgituse, miks te arvate, et te ei pea trahvi maksma. Kui see on teie piirkonnas võimalik, sisaldab kriminaalõigusliku trahvinõude teatis sellekohast teavet.

Kuidas käsitletakse kiiruseületamisega seotud ja muid sarnaseid rikkumisi?

Kui te ületate kiirusepiirangut ning politsei või kiiruskaamera teid sellelt tabab, võib politsei:

  • anda teile suulise hoiatuse;
  • saata teid kiiruseületamise probleemist teavitamise kursusele (mille eest te peate ise maksma);
  • väljastada kriminaalõigusliku trahvinõude teatise (Fixed Penalty Notice) summas 60 naelsterlingit ja lisada teie juhiloale kolm trahvipunkti. See on kõige tõenäolisem karistus;
  • esitada teile kriminaalsüüdistuse kiirusepiirangu ületamise eest. See tähendab, et te peate minema kohtusse ning teid võib oodata kuni 1000 naelsterlingi suurune trahv (2500 naelsterlingit, kui te ületasite kiirust maanteel) ning teie juhiloale võidakse lisada 3–6 trahvipunkti ning teie juhtimisõigus võidakse tühistada.

Mis juhtub, kui politsei mind peatab?

Politseil on õigus peatada mis tahes juht ning peatumisest keeldumine on süütegu. Kui politsei teid peatab, võidakse teil paluda esitada juhiluba, kindlustus ja sõiduki registreerimisdokumendid. Kui teil neid kaasas ei ole, peate need 7 päeva jooksul politseijaoskonda viima.

Kui teid peatatakse ja te olete pannud toime liiklusnõuete rikkumise, võib politsei väljastada teile kriminaalõigusliku trahvinõude teatise või teatise, milles nõutakse sõiduki tehnilise olukorra parandamist.

Kui olete toime pannud väiksema liiklusnõuete rikkumise, näiteks on teil olnud kinnitamata turvavöö või olete juhtinud katkise esitulega sõidukit, võib politsei esitada teile kriminaalõigusliku trahvinõude teatise. Politseil ei ole õigust nõuda teilt trahvisummat sisse kohapeal. Teil on 28 päeva trahvinõude tasumiseks või kohtuliku arutamise taotlemiseks. Vastasel korral suurendatakse trahvisummat 50%. Kui te ei tasu 28 päeva jooksul trahvinõuet, mis tehti automaatse liikluskaamera tuvastatud rikkumise eest, esitatakse teile süüdistus.

Teatis, milles nõutakse sõiduki tehnilise olukorra parandamist, võidakse esitada juhul, kui sõiduk on defektne. Näiteks on katki suunatuli.

Politsei võib lasta teil n-ö puhuda, kui nad kahtlustavad, et olete tarbinud alkoholi. Kui test kinnitab politsei kahtlusi, viiakse teid politseijaoskonda, kus teile esitatakse kuriteosüüdistus ja kogutakse tõendid (puhumistest). Te peate lahkuma autost, kuni olete piisavalt kaine selle äraviimiseks. Teie nõusolekul võib sõiduki ära viia ka teine juht. Kui joove on pisut üle lubatud piirmäära, võite anda vereproovi. Puhumistesti andmisest keeldumine on karistatav. Joobes juhtimine toob kaasa juhtimisõiguse kohustusliku äravõtmise.

  • Kui te kogute 3 aasta jooksul oma juhiloale 12 trahvipunkti, jääte tavaliselt juhtimisõigusest ilma vähemalt 6 kuuks.
  • Politseil on õigus sõiduk arestida, kui seda kasutatakse ühiskonnavastasel moel (hirmu, tüli või kannatusi tekitades).
  • Politsei võib sõiduki arestida, kui juhil ei ole nõuetekohast juhiluba või kindlustust.
  • Rasked liiklusnõuete rikkumised (nt surma põhjustamine ohtliku sõidukijuhtimisega) võivad tuua kaasa vangistuse.

Kas need rikkumised kajastuvad minu karistusregistri andmetes?

Karistusregistrit peab karistusregistri büroo. Kõik kohtus langetatud süüdimõistmised leiavad kajastamist karistusregistris. Kui teid kohtus süüdi ei mõisteta, siis teie kohta karistusregistri andmed puuduvad: seega kantakse kriminaalõiguslikud trahvinõuded karistusregistrisse üksnes juhul, kui teid mõistetakse süüdi kohtus.

Seonduvad lingid

Parkimistrahvid ja teie õigused

Täiendav teave parkimise kohta

Politsei õigused seoses liiklusnõuete jõustamisega

Piirkiiruse ületamise eest määratud trahvid ja teie õigused

Viimati uuendatud: 01/12/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.