Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2022. aasta lõpuni.

Süüdistatavad (kriminaalmenetlused)

Inglismaa ja Wales

Sisu koostaja:
Inglismaa ja Wales

Kas ma võin edasi kaevata?

Kui teid mõisteti süüdi või teile määrati karistus rahukohtus, võite esitada apellatsiooni kroonikohtule. Te võite esitada apellatsiooni ka Londoni halduskohtule, kui teie arvates tõlgendasid aukohtunikud seadust valesti.

Kui teid mõisteti süüdi ja teile määrati karistus kroonikohtus, saate esitada apellatsiooni ainult selleks antud loa alusel, nt kui kohtunik tegi vea. Te võite esitada apellatsiooni Londoni apellatsioonikohtule.

Kuidas ma apellatsiooni esitan?

Kui kohtuasja arutati rahukohtus, peate esitama apellatsiooni 21 päeva jooksul. Kui kohtuasja arutati kroonikohtus, peate esitama apellatsiooni 28 päeva jooksul. Teie advokaat annab teile nõu, kas ja kuidas apellatsiooni esitada.

Millistel alustel saab edasi kaevata?

Te võite esitada apellatsiooni kõigi rahukohtu otsuste peale, kuid peate selleks täitma kohtust saadud vormi ja selle kohtule tagastama.

Kroonikohtuga seotud apellatsioonide korral kehtib ametlikum kord. Apellatsiooni esitamisel peate esitama üksikasjalikud põhjendused. Apellatsiooni aluseks võivad olla järgmised asjaolud:

  • kohtunik andis vandekohtunikele valed juhised;
  • kohtumenetluse reeglite vastu eksiti;
  • tõendeid lubati või ei lubatud kasutada põhjendamatult.

Karistuse vastu esitatud apellatsiooni aluseks võivad olla järgmised asjaolud:

  • kohtunik eksis õiguse kohaldamisel;
  • karistus on ülemääraselt pikk.

Mis toimub apellatsioonikohtu istungil?

Rahukohtuga seotud apellatsiooni arutavad tavaliselt kohtunik ja kaks aukohtunikku (algsest kohtumenetlusest erinevas koosseisus). See on uus istung ning selle raames võib esitada uusi või erinevaid tõendeid ja asjaolusid. Kui apellatsioon on esitatud ainult karistuse vastu, võib kroonikohus karistust vähendada, selle muutmata jätta või seda suurendada.

Kui te vaidlustate halduskohtus selle, kuidas aukohtunikud seadust tõlgendasid, ning kohus leiab, et aukohtunikud eksisid, siis kohtuotsus tühistatakse. Mõnel juhul võidakse asi saata rahukohtule tagasi uueks arutamiseks.

Kroonikohtus tehtud süüdimõistva otsuse peale esitatud apellatsioone arutab apellatsioonikohus. Teie advokaat ja prokurör esitavad oma argumendid teie apellatsiooni kohta. Kohus võib küsida täiendavaid tõendeid. Üldjuhul ei saa te kasutada tõendeid, mis olid kättesaadavad juba kohtumenetluse ajal, kuid mida te otsustasite siis mitte kasutada. Apellatsioonimenetlused on avalikud.

Kui te ei ole vanglas, on teil õigus apellatsioonimenetlusel osaleda. Kui te olete vanglas, on teil õigus osaleda, kui apellatsioon ei käsitle pelgalt õiguslikke aspekte. Kohus võib lubada teil osaleda videolingi kaudu.

Mis juhtub, kui ma olen apellatsioonimenetluse ajal vanglas?

Kui te olete esitanud apellatsiooni, võite taotleda enda vanglast vabastamist kuni apellatsiooniistungi toimumiseni, kuigi vabastamine on sellises olukorras haruldane. Kui on määratud kautsjon, võib selle suhtes kehtestada teatavad tingimused.

Kui kaua võtab aega apellatsiooni läbivaatamine?

Rahukohtu määratud karistuste peale esitatud apellatsioonid vaadatakse tavaliselt läbi kiiresti sellisel juhul, kui te olete vahi all. Muul juhul kulub selleks 3–6 kuud. Kroonikohtu otsuse peale apellatsioonikohtule kaebuse esitamiseks on teil vaja vanema kohtuniku luba. Keskmiselt vaadatakse süüdimõistvate kohtuotsuste peale esitatud apellatsioonid läbi 8 kuu jooksul ja karistuste peale esitatud apellatsioonid 5 kuu jooksul. Te võite apellatsiooni igal ajal tagasi võtta, esitades kriminaal-apellatsioonibüroole kirjaliku avalduse.

Mis juhtub, kui süüdimõistva kohtuotsuse peale esitatud apellatsioon rahuldatakse / apellatsiooni ei rahuldata?

Kui apellatsioon rahuldatakse, tühistab kohus teie süüdimõistmise ning see kustutatakse ametlikust registrist. Mõnel juhul võib kohus süüdimõistmise tühistada, kuid lubada prokuröril alustada teie vastu uut kohtumenetlust.

Kui apellatsiooni ei rahuldata, jääb kohtuotsus tavaliselt muutmata, kuid mõnel juhul võib apellatsioonikohus teha uue süüdimõistva otsuse väiksemas kuriteos (seda ei saa tavaliselt teha rahukohtu otsuste peale esitatud apellatsiooni korral).

Mis juhtub, kui määratud karistuse peale esitatud apellatsioon rahuldatakse / apellatsiooni ei rahuldata?

Kui apellatsioon rahuldatakse, määrab kohus uue karistuse. Kui apellatsiooni ei rahuldata, võib kohus jätta jõusse algse karistuse. Samuti võib kohus karistust suurendada.

Kas apellatsiooni saab uuesti esitada kõrgemale/teisele kohtule?

Kui te esitasite apellatsiooni rahukohtu otsuse peale ja kroonikohus seda ei rahuldanud, võite esitada apellatsiooni kriminaalasjade järelevalvekomisjonile, paludes tal saata teie kohtuasja apellatsioonikohtule uuesti läbivaatamiseks. Seda juhtub harva.

Kui te esitasite apellatsiooni halduskohtule või apellatsioonikohtule, on teil õigus asi edasi kaevata Ühendkuningriigi ülemkohtule, kui teie apellatsioon käsitleb üldise mõjuga õigusküsimust.

Kas ma saan hüvitist, kui minu apellatsioon rahuldatakse?

Te võite esitada taotluse hüvitise saamiseks kahe aasta jooksul, täites vastava vormi. Selle otsuse teeb valitsus. Teie advokaat selgitab teile, kuidas see kord toimib.

Kas mul on võimalik uuesti apelleerida, kui esimene apellatsioon tulemust ei anna?

Erandkorras võib teil olla võimalik esitada uus apellatsioon, kui selleks ilmnevad uued alused. Kui te tahate esitada uusi tõendeid, peate selgitama, miks neid ei kuulatud kohtumenetluse ajal.

Kas edasikaebamiseks on muid võimalusi?

Te võite pöörduda kriminaalasjade järelevalvekomisjoni poole ja paluda neil uurida, kas õigust kohaldati nõuetekohaselt. Komisjon võib saata teie asja arutamiseks vastavale apellatsioonikohtule. Sellisel juhul arutatakse teie kriminaalasja tavapärase apellatsioonimenetluse käigus.

Olen pärit teisest liikmesriigist. Kas mind võidakse pärast kohtumenetlust saata tagasi sellesse liikmesriiki?

Kui teid mõistetakse süüdi ja teile määratakse vanglakaristus, võidakse teid vabastamise korral riigist välja saata. Kui te ei ole Briti kodanik ning karistuse pikkus on 12 kuud või rohkem või kui teile määratakse karistus teatavate raskete kuritegude eest, annab valitsus tavaliselt väljasaatmise korralduse teie vangistusaja lõpus.

Muul juhul, kui võimaliku karistusena on ette nähtud vangistus ja te olete vanem kui 17-aastane, võib kohtunik soovitada, et teid saadetakse välja pärast karistuse kandmist. See on võimalik olenemata sellest, kas teid saadetakse vanglasse või ei. Valitsus teeb otsuse kohtuniku soovituse põhjal. Kohtuniku soovitus on karistuse osa ning selle peale võib esitada apellatsiooni eespool kirjeldatud korras. Valitsus võib taotleda teie väljasaatmist ka ilma kohtu soovituseta, kui see on üldsuse huvides.

Kui te olete teise liikmesriigi kodanik, saab teid välja saata üksnes avaliku korra, avaliku julgeoleku või rahvatervise kaalutlustel. Kuriteos süüdimõistmine ei anna iseenesest alust väljasaatmiseks. Teil on õigus esitada väljasaatmisotsuse peale apellatsioon erikohtule.

Kui mind mõistetakse süüdi, siis kas selle sama rikkumisega seoses saab minu üle taas kohut mõista?

Kui teid on kuriteos süüdi või õigeks mõistetud Ühendkuningriigi mis tahes osas toimunud kohtumenetluse tulemusena, ei saa Inglismaal teie üle sama kuriteo eest kohut mõista, välja arvatud eriolukorras. Sama põhimõte kehtib juhul, kui kohtuotsus on langetatud pärast kohtumenetlust, kui kohtumenetlus toimus teises liikmesriigis.

Teave süüdimõistmiste kohta

Süüdimõistmised ja hoiatused registreeritakse riiklikus politsei andmebaasis kuni teie 100 aasta vanuseks saamiseni. Kui leiate, et andmebaasis teie kohta sisalduv teave ei ole õige, võite selle vaidlustada. Teie advokaat nõustab teid, kuidas seda teha. Te võite paluda ka selle piirkonna politsei peakonstaablil, kus õigusrikkumine toime pandi, seda teavet muuta või see kustutada.

Hoiatusi, noomitusi ja lõplikke hoiatusi käsitatakse süüdimõistmistena.

Isegi pärast karistuse kandmist peate vajaduse korral avaldama süüdimõistmise või hoiatuse olemasolu (nt töökoha taotlustel), kuni süüdimõistmise aegumiseni. See aeg sõltub kuriteo ja karistuse liigist.

Kui teile esitati kriminaalõiguslik trahvinõude teatis või trahvinõude teatis avaliku korra rikkumise eest, ei lisata seda karistusregistrisse.

Seonduvad lingid

Apellatsioonikohus

Apellatsioonikohtu menetluse alustamise juhend

Ühendkuningriigi ülemkohus

Kriminaalasjade järelevalvekomisjon

Karistusregistri büroo

Õigusrikkujate rehabiliteerimine

Kriminaalapellatsiooni seadus (1968) (muudetud kujul)

Õigusrikkujate rehabiliteerimise seadus (1974) (muudetud kujul)

Kautsjonite seadus (1976) (muudetud kujul)

Rahukohtute seadus (1980) (muudetud kujul)

Kõrgemate kohtute seadus (1981) (muudetud kujul)

Kriminaalapellatsiooniseadus (1995) (muudetud kujul)

Politseiseadus (1997) (muudetud kujul)

Inimõiguste seadus (1998) (muudetud kujul)

Politsei- ja õiguskorralduse seadus (2006) (muudetud kujul)

Euroopa inimõiguste kaitse konventsioon

Viimati uuendatud: 01/12/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.