Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: soome keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

Süüdistatavad (kriminaalmenetlused)

Soome

Nendel teabelehtedel selgitatakse, mis juhtub, kui isikut kahtlustatakse või süüdistatakse õigusrikkumises, mida menetletakse kohtus. Teavet väiksemate õigusrikkumiste, näiteks liiklusnõuete rikkumise kohta, mille puhul kohaldatakse tavaliselt kindlasummalist karistust, näiteks rahatrahvi, leiate teabelehelt nr 5. Kui te olete kuriteo ohvriks langenud, leiate kogu teabe oma õiguste kohta siit.

Sisu koostaja:
Soome

Kriminaalmenetlus

Kriminaalmenetluse tavapärased etapid on järgmised.

  • Kriminaaluurimine
  • Süüdistuse esitamise ja prokuröri muude otsuste tegemise kaalumine
  • Kohtumenetlus
  • Karistuse täideviimine

Üksikasjad kriminaalmenetluse kõikide etappide ja oma õiguste kohta leiate teabelehtedelt. See teave ei asenda õigusalast nõu ning selle eesmärk on vaid anda juhiseid.

Euroopa Komisjoni roll:

Euroopa Komisjonil ei ole liikmesriikide kriminaalmenetluses mingit osa ning komisjon ei saa teid kaebuste korral aidata. Nendelt teabelehtedelt leiate teavet selle kohta, kuidas ja kellele kaebus esitada.

Vajaliku teabe leidmiseks klikkige alltoodud linkidel

1 – Õigusalase nõu saamine

2 - Minu õigused kohtueelse uurimise ajal

  • Ülekuulamine
  • Vahistamine
  • Esimene kohtulik arutelu
  • Enne kohtuistungit
  • Politseitoimingute peale kaebuse esitamine
  • Keelelised õigused

3 - Minu õigused kohtumenetluse ajal

4 - Minu õigused pärast seda, kui kohus on langetanud otsuse

5 – Liiklusnõuete rikkumised

Seonduvad lingid

Kriminaalmenetlus piirkonnakohtus

Viimati uuendatud: 19/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.