Süüdistatavad (kriminaalmenetlused)

Kreeka

Nendel teabelehtedel selgitatakse, mis juhtub, kui isikut kahtlustatakse või süüdistatakse kuriteos, mida menetletakse kohtus.

Sisu koostaja:
Kreeka

Kriminaalmenetluse lühikirjeldus

Uurimine / kriminaalmenetluse algatamine

Menetluse see osa algab prokuröri teavitamisega kuriteo võimalikust toimepanemisest. Menetlus jätkub kriminaalmenetluse algatamisega ja lõpeb kas süüdistusakti saatmisega kohtusse või süüdistusest loobumisega.

Selle etapi eesmärk on juhtumit võimalikult põhjalikult uurida, et teha kindlaks, kas on olemas kaalukad tõendid selle kohta, et kahtlustatav on toime pannud kuriteo ja kas pädev kohus saab algatada tema suhtes kohtumenetluse või mitte.

Kohtulik arutamine

Selles etapis menetletakse asja kohtus, kuni kohus langetab otsuse ja teeb selle teatavaks.

Õiguskaitsevahendid

Need on õiguslikud vahendid, mida isikud saavad kasutada kriminaalkohtu lahendi vaidlustamiseks.

Need vahendid on:

  • apellatsioonkaebus, mille eesmärk on vaidlustatavat lahendit muuta või see tühistada kas faktilistel või õiguslikel alustel;
  • teistmine ja vaidlustatava lahendi osaline või täielik tühistamine õiguslikel alustel.

Üksikasjalikumat teavet menetluse kõikide etappide ja oma õiguste kohta leiate järgmistelt teabelehtedelt. See teave ei asenda õigusnõu ning selle eesmärk on vaid anda üldjuhtnööre.

Kui te olete langenud kuriteo ohvriks, leiate kogu teabe oma õiguste kohta siit.

Euroopa Komisjoni roll

Euroopa Komisjon ei osale liikmesriikides algatatud kriminaalmenetlustes ega saa teid kaebuse esitamisel aidata. Nendel teabelehtedel esitatakse teave selle kohta, kuidas ja kellele kaebus esitada.

Vajaliku teabe leidmiseks klõpsake järgmistel linkidel

1 – Minu õigused kuriteo uurimise ajal

2 – Minu õigused kohtumenetluse ajal

3 – Minu õigused pärast kohtumenetlust

Viimati uuendatud: 29/02/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.