Süüdistatavad (kriminaalmenetlused)

Kreeka

Kui te olete kaasatud mingil viisil kriminaalmenetlusse, on sõltumatu õigusalase nõu saamine väga tähtis. Teabelehtedelt leiate teavet selle kohta, millal ja millistel tingimustel on teil õigus olla esindatud advokaadi poolt. Lisaks leiate nendelt teavet selle kohta, mida advokaat teie heaks teeb. Sellel üldisel teabelehel esitatakse teave selle kohta, kuidas leida advokaat ja kuidas kaetakse tema tasud, kui te ise maksta ei suuda.

Sisu koostaja:
Kreeka

Advokaadi leidmine

Kui teil on vaja advokaati ja teid ei hoita eelvangistuses, võite võtta ühendust Ateena Advokatuuriga või selle piirkonna advokatuuriga, kus teie asja kohtulik arutamine toimub (nt Thessaloníki Advokatuur, Pireuse Advokatuur, Irákleio Advokatuur jne). Kui teil on vaja advokaati ja teid hoitakse eelvangistuses, võite paluda politseil või vangla juhtkonnal teid aidata advokaadi leidmisel või aidata võtta ühendust eespool nimetatud advokatuuridega.

Advokaadile tasumine

Te võite saada tasuta õigusabi, kui teie sissetulek on väike. Tasuta õigusabi seisneb teid esindava advokaadi määramises. Määratud advokaat esindab teid kuni kohtumenetluse lõpuni või sama astme kohtus toimuva menetluse lõpuni ning samuti kohtuotsuse peale esitatud apellatsiooni menetlemise lõpuni.

Advokaadi võib määrata:

  • süüdistusakti koostamise ja esitamise ajal teatavate konkreetselt määratletud õigusrikkumiste korral;
  • eeluurimise ajal ja kohtuliku arutamise käigus, kui tegemist on kuriteoga;
  • kohtuliku arutamise ajal nende väärtegude puhul, mida menetletakse kolmeliikmelises väärtegude kohtus ja mille eest võib määrata minimaalse karistusena kuue kuu pikkuse vangistuse;
  • apellatsiooni esitamiseks ja teie esindamiseks apellatsiooni arutamise ajal teise astme kohtus, kui esimese astme kohus on teile mõistnud karistuseks vähemalt kuue kuu pikkuse vangistuse;
  • apellatsiooni esitamiseks õigusküsimuse põhjal, kui teile on mõistetud karistuseks vähemalt ühe aasta pikkune vangistus;
  • kohtuasja uuesti läbivaatamise taotlemiseks, kui teile on mõistetud karistuseks vähemalt kuue kuu pikkune vangistus.

Teil on õigus tasuta õigusabile isegi siis, kui teie sissetulek ei ole väga väike, kuid te suudate tõendada, et teil ei ole võimalik tasuda õigusabi kulusid elukalliduse erinevuse tõttu teie alaliseks elukohaks oleva liikmesriigi ja Kreeka vahel.

Tasuta õigusabi saamiseks ja teid esindava advokaadi määramiseks tuleb teil esitada taotlus kohtule, kes hakkab teie asja arutama, või kohtule, kus toimub teie apellatsiooni või uuesti läbivaatamise taotluse ärakuulamine.

Taotluse peab esitama 15 päeva enne kohtumenetlust või toimingut, mille suhtes te õigusabi vajate. Taotlus peab sisaldama kohtumenetluse või toimingu eseme lühikirjeldust ja ka tõendit teie kõlblikkuse kohta saada tasuta õigusabi ning kõiki vajalikke dokumente teie majandusliku olukorra kohta (täpsema teabe saamiseks vt seadust 3226/4-2-2004, Valitsuse Teataja Α’ 24/2004).

Seonduvad lingid

Advokatuuride loetelu

Viimati uuendatud: 25/08/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.