Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Süüdistatavad (kriminaalmenetlused)

Kreeka

Nendel teabelehtedel selgitatakse, mis juhtub, kui isikut kahtlustatakse või süüdistatakse kuriteos, mida menetletakse kohtus.

Sisu koostaja:
Kreeka

Kriminaalmenetluse lühikirjeldus

Uurimine / menetluse algatamine

Menetluse see osa algab prokuröri teavitamisega, et tõenäoliselt on toime pandud kuritegu. Menetlus jätkub kriminaalmenetluse algatamisega ja lõpeb kas süüdistatava saatmisega kohtusse või mis tahes süüdistusest loobumisega.

Selle etapi eesmärk on juhtum võimalikult ulatuslikult lahendada ja teha kindlaks, kas esinevad tugevad argumendid selle kohta, et kahtlustatav on toime pannud kuriteo ja kas tema suhtes saab pädev kohus algatada kohtumenetluse või mitte.

Kohtulik arutamine

Selles etapis menetletakse asja kohtus, kuni kohus langetab otsuse ja teeb selle teatavaks.

Õiguskaitsevahendid

Siin viidatakse seadusega ette nähtud vahenditele, mida isikud saavad kasutada kriminaalkohtu otsuse vaidlustamiseks.

Sellised vahendid on:

  • apellatsioon, mille eesmärk on vaidlustatavat otsust muuta või see tühistada kas faktide või õigusküsimuste põhjal;
  • asja uus menetlemine kohtus ja kohtuotsuse tagasitäitmine, eesmärgiga vaidlustatav otsus õiguslikel alustel osaliselt või täielikult tühistada.

Üksikasjalikku teavet menetluse kõikide etappide ja oma õiguste kohta leiate teabelehtedelt. See teave ei asenda õigusalast nõu ning selle eesmärk on vaid anda juhiseid.

Teabeleht nr 5 sisaldab teavet selliste liiklusnõuete rikkumiste kohta, mille puhul kohaldatakse tavaliselt kindlaksmääratud karistust, näiteks rahatrahvi.

Kui te olete kuriteo ohvriks langenud, leiate kogu teabe oma õiguste kohta siit.

Euroopa Komisjoni roll

Pange tähele, et Euroopa Komisjonil ei ole erinevates liikmesriikides vastu võetud kriminaalmenetlustes mingit rolli ja ei saa teid kaebuse korral aidata. Nendel teabelehtedel esitatakse teave selle kohta, kuidas ja kellele kaebus esitada.

Vajaliku teabe leidmiseks klikkige alltoodud linkidel

1. Õigusalase nõu saamine

2. Minu õigused kuriteo uurimise ajal ja enne kohtumenetluse algust

  • Esialgne analüüs / esialgne eeluurimine / eeluurimine
  • Vahistamine / piiravad tingimused / eelvangistus
  • Menetlused eeluurimiskolleegiumis
  • Läbiotsimised, sõrmejälgede võtmine ja DNA-proovid

3. Minu õigused kohtus

4. Minu õigused pärast seda, kui kohus langetab otsuse

5. Liiklusnõuete rikkumised ja muud väiksemad rikkumised

Viimati uuendatud: 17/11/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.