Süüdistatavad (kriminaalmenetlused)

Itaalia

Kui te olete kaasatud mingil viisil kriminaalmenetlusse, on sõltumatu õigusalase nõu saamine väga tähtis. Teabelehtedelt leiate teavet selle kohta, millal ja millistel tingimustel on teil õigus olla esindatud advokaadi poolt. Lisaks leiate nendelt teavet selle kohta, mida advokaat teie heaks teha saab. Sellel üldisel teabelehel esitatakse teave selle kohta, kuidas leida advokaat ja kuidas kaetakse tema tasud, kui te ise maksta ei suuda.

Sisu koostaja:
Itaalia

Advokaadi leidmine

Kui teid on vahistatud või kinni peetud või te olete vangistuses, võite endale viivitamatult määrata isikliku õigusnõustaja ja kohtuda temaga kohe pärast vahistamist, kinnipidamist või vangistamist.

Kui teid vabastatakse kautsjoni vastu, võite määrata isikliku õigusnõustaja ja kõneleda temaga igal ajal.

Advokaadi leiate järgmistelt linkide alt:

Advokatuur

Mitmekeelne kriminaalõigusvaldkonda käsitlev veebisait

Itaalia kriminaalasjadele spetsialiseerunud advokaatide koda

Kui te ise õigusnõustajat ei määra, valib selle teile kohus eriregistrist.

Advokaadile tasumine

Üldiselt peaksite ise tasuma teid abistavale advokaadile, olenemata sellest, kas valisite ta ise või tegi seda kohus.

Kas mul on võimalik saada advokaadi abi tasuta?

Te võite esitada taotluse riigi kulul õigusabi saamiseks, kui teie maksustatav sissetulek ei ületa 10 628,16 eurot. Kui te elate koos abikaasa või teiste sugulastega, siis kõikide pereliikmete maksustatav sissetulek liidetakse. Sellisel juhul on sissetuleku piirmäär täiendava 1032,91 euro võrra kõrgem ja see arvutatakse iga pereliikme kohta, kes elab koos huvitatud isikuga.

Kas on olukordi, kui õigusabi on välistatud?

Õigusabi on välistatud järgmistel juhtudel:

  • maksudest kõrvalehoidmisega seotud kriminaalmenetluste puhul;
  • kui taotlejat abistab mitu õigusnõustajat;
  • nende isikute puhul, kelle suhtes on langetatud lõplik süüdimõistev kohtuotsus, mis käsitleb maffiaga ning tubakakatoodete ja uimastite salakaubaveoga seotud kuritegusid.

Mida ma pean tegema õigusabi saamiseks?

Te peate esitama taotluse selle kohtu kantseleile, kus teie asja menetletakse.

Teil tuleb täita ja allkirjastada taotlus ning esitada järgnev teave:

  • taotlus õigusabi saamiseks;
  • teie eesnimi, perekonnanimi, sünnikoht ja -kuupäev ning teie ja teie pereliikmete maksukohustuslasena registreerimise numbrid;
  • tunnistus teie sissetuleku kohta taotluse esitamisele eelneval aastal (kirjalik tõend);
  • teie kinnitus, et teatate kõikidest asjaomastest sissetulekumuutustest, et teile saaks hüvitisi määrata.

Te võite taotluse esitada isiklikult, lisades koopia kehtivast ID-kaardist, või oma õigusnõustaja kaudu, kes peab teie allkirja tõendama. Samuti võite taotluse saata vastuvõtuteatisega tähtkirjaga, lisades koopia oma ID-kaardist.

Kui teid on kinni peetud, võite esitada oma taotluse vanglas.

Kui olete koduarestis või vangistuses, võite esitada oma taotluse kriminaalpolitseinikule.

Kui te olete välismaalane ja pärit ELi mittekuuluvast riigist, tuleb teil taotlusele lisada pädeva konsulaarasutuse väljastatud tõend teie sissetuleku kohta välismaal ning kinnitus taotluses esitatud andmete õigsuse kohta.

Kui see ei ole võimalik, võib sellist tõendit asendada enda koostatud tõend. Kui te olete välismaalane ning teid on kinni peetud ja vangistatud julgeolekukaalutlustel või kui te olete vahi all või koduarestis, võib teie konsulaadi tõendi esitada 20 päeva jooksul pärast taotluse esitamist kas õigusnõustaja või teie sugulane. Samuti on võimalik tõend asendada kirjaliku avaldusega.

Mis juhtub, kui mulle antakse õigusabi?

Kui kohtunik rahuldab teie taotluse, võite valida isikliku õigusnõustaja nende advokaatide seast, kes on loetletud advokatuuride eriregistrites. Te võite nende registritega tutvuda iga advokatuuri kantseleis.

Õigusabiga seotud kulud ja kõik menetlusega seotud kulud, sealhulgas tõlgi teenused, tasutakse riigieelarvest.

Seonduvad lingid

Vabatahtlikud õigusnõustajad

Siseministeerium

Itaalia kriminaalasjadele spetsialiseerunud advokaatide koda

Triveneto advokatuur

Viimati uuendatud: 24/02/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.