Süüdistatavad (kriminaalmenetlused)

Itaalia

Sisu koostaja:
Itaalia

Mis on eeluurimine?

Eeluurimine on toimingute jada, mida teostavad prokurör ja kriminaalpolitsei kohe pärast õigusrikkumisteate esitamist. Teate õigusrikkumise kohta saavad prokurör või kriminaalpolitsei otse või kuriteoohvri või teiste üksikisikute esitatud kaebuse kaudu. Mis on eeluurimise eesmärk?

Eeluurimise eesmärk on teha kindlaks, kas kuritegu/väärtegu pandi tegelikult toime, leida selle eest vastutav isik ja koguda tõendeid uurimise jätkamiseks ja asja menetlemiseks.

Kes teostab eeluurimist?

Eeluurimist toimetavad prokurör, kriminaalpolitsei ja kahtlustatava/süüdistatava õigusnõustaja. Samuti tegutseb eeluurimiskohtunik, kes tagab menetluseeskirjade järgimise ja poolte õiguste austamise.

Millised on eeluurimise peamised etapid?

Tõendite kogumine

Prokurör ja kriminaalpolitsei võivad korraldada ja teostada läbiotsimisi, kontrolle, konfiskeerida esemeid ja dokumentide, küsitleda tunnistajaid, korraldada telefonide pealtkuulamist, elektroonilist järelevalvet ja valduste inspekteerimist. Nende sammude eesmärk on otsida ja koguda tõendeid. Kahtlustatava/süüdistatava õigusnõustaja võib teostada läbiotsimisi, et otsida tõendeid kliendi kaitseks.

Ülekuulamine

Kriminaalpolitsei või prokurör võib kahtlustatava/süüdistatava kutsuda ülekuulamisele. Selle eesmärk on teada saada, kas see isik on kuriteo/õigusrikkumisega seotud.

Vahistamine, kinnipidamine, eelvangistus ja Euroopa vahistamismäärus

Politsei võib isiku vahistada, kui ta tabatakse kuriteo/õigusrikkumise toimepanemiselt või kohe pärast kuriteo toimepanemist, kui on oht, et ta võib põgeneda. Vahistamise eesmärk on takistada uute kuritegude toimepanemist ja võtta isik vahi alla. Vahistamisega soovitakse tagada, et kahtlustatav ei põgeneks.

Eeluurimiskohtunik võib otsustada, kas kahtlustatavat tuleks hoida eelvangistuses. Selle eesmärk on vältida uute kuritegude toimepanemist, võimaldada vajalike tõendite kogumist ja vältida kahtlustatava põgenemist.

Viimasena tuleb märkida, et politsei võib isiku vahistada Euroopa vahistamismääruse täitmiseks. Vahistamismääruse eesmärk on pidada isik kinni ja anda üle taotlevale riigile.

Eeluurimise lõpetamine ja eelistung

Kui eeluurimine on lõppenud, algatab prokurör kohtumenetluse, välja arvatud juhul, kui ta on palunud asja menetlemisest loobuda.

Kõige raskemate kuritegude puhul toimub enne kohtumenetluse algust kohtuniku ees eelistung. See toimib filtrina, et hinnata süüdistuse aluseid ja vältida tarbetuid kohtumenetlusi Süüdistatav võib kohtumenetluse vältimiseks valida alternatiivse menetluse ja süüdimõistmise korral seeläbi vähendada oma vanglakaristust.

Minu õigused eeluurimise ajal

Klikkige järgnevatele linkidele, et teada saada, millised on teie õigused uurimise igas etapis.

Asitõendite kogumine (1)

Kas politsei võib teostada kontrolle ja minu kodu, auto või ettevõtte valdused läbi otsida?

Jah. Politsei võib teostada kontrolle ja kohalikke läbiotsimisi omal algatusel või prokuröri taotlusel, eesmärgiga koguda toimepandud kuriteo/õigusrikkumise kohta tõendeid ja need üle anda.

Kas politsei võib minu isiku läbi otsida?

Jah. Isiku läbiotsimiseks peab olema prokuröri väljastatud määrus. Politsei võib siiski omal algatusel isiku peatada ja ta läbi kompida.

Kas politsei võib konfiskeerida minu omanduses, minu kodus, autos või ettevõtte valdustes olevaid dokumente ja esemeid?

Jah. Politsei võib omal algatusel või prokuröri väljastatud määruse alusel konfiskeerida dokumente ja esemeid, mida käsitatakse tõenditena ja mida on vaja asjaolude tõendamiseks.

Millised on minu õigused seoses kontrollimise, läbiotsimise ja konfiskeerimisega?

Kui teie isik otsitakse või kombitakse läbi, võib teid abistada usaldusväärne isik, kui ta on kohe kättesaadav. Isiku läbiotsimise käigus tuleb austada inimväärikust.

Määruse alusel toimuva kontrolli või konfiskeerimise korral peab politsei teile esitama selle koopia. Kui teid ei ole sel hetkel kohal, peab politsei selle esitama sel ajal seal viibivale isikule. Teil on õigus advokaadi abile, kuid politseil ei ole kohustust advokaati varem teavitada.

Kas mul on õigus esitada avaldus konfiskeerimise vastu?

Jah, te võite esitada taotluse läbivaatamiseks kümne päeva jooksul konfiskeerimist lubava määruse tegemisest. Otsuse teeb pädev kohus.

Kas minult küsitakse sõrmejälgi, DNA-proove (juukse- või süljeproove või muid kehavedelikke)?

Jah. Kui teid kahtlustatakse kuriteos, võib politsei teie isiku kindlaksmääramiseks võtta teilt DNA-proove ja sõrmejäljed. Kui te selleks luba ei anna, võib politsei toimingut jätkata, küsides prokurörilt suulist nõusolekut sõrmejälgede või proovide võtmiseks.

Teilt võidakse küsida sõrmejälgi ja DNA-proove tõenditena, kuid seda vaid siis, kui teid kahtlustatakse raskes kuriteos ning selleks peab olema kohtuniku määrus või kiireloomuliste juhtude korral prokuröri määrus ning samuti kohtuniku heakskiit.

Kas ma võin paluda uurimistoimingute läbiviimist minu kaitseks?

Teie õigusnõustajal on õigus teie kaitseks läbi viia uurimistoiminguid ja kasutada selleks ka eradetektiivi abil.

Samuti võib teie õigusnõustaja märkida üles tunnistajate ütlusi, inspekteerida asukohti, volitada eksperte ja taotleda dokumente ametiasutustelt.

Tunnistajate ütlused ja dokumendid võib teie õigusnõustaja edastada eeluurimise teostamiseks kohtunikule, prokurörile ja erikohtule (Tribunale del Riesame), mille ülesanne on kahtlustatava/süüdistatava taotlusel vaadata läbi määrused, millega kohaldatakse sellised sunnimeetmeid nagu koduarest või riigist väljasaatmine.

Kohus võtab neid oma otsuse tegemisel arvesse.

Ülekuulamine (2)

Miks võidakse mind üle kuulata?

Kui teid kahtlustatakse kuriteos osalemises, võidakse teid kahtluste/süüdistuste tõendamiseks kutsuda ülekuulamisele.

Te võite ka paluda end üle kuulata, et oma seisukohta selgitada.

Kui teid on vahistatud või kui teie suhtes kohaldatakse eelvangistust, siis klikkige siin.

Kas mind teavitatakse süüdistusest enne ülekuulamise algust?

Jah. Teie süüdistusega seotud asjaolude kirjeldus sisaldub kutses ilmuda ülekuulamisele. Enne ülekuulamise algust teavitatakse teid süüdistusest ja teie vastu olemasolevatest tõenditest.

Kas ma pean küsimustele vastama?

Ei. Enne ülekuulamise algust peavad politsei ja prokurör teid hoiatama, et te ei ole kohustatud küsimustele vastama. Teil tuleb sellest olenemata vastata isikuandmete ja varasemate süüdimõistmistega seotud küsimustele.

Mis saab siis, kui ma ei mõista kohalikku keelt?

Teil on õigus tasuta tõlgi abile. Tõlk peab tõlkima teile esitatavad küsimused ja teie vastused.

Kas ma saan advokaadi?

Kui teid kutsutakse ülekuulamisele, siis teid teavitatakse teie õigusest kasutada advokaadi abi. Kui teil ei ole advokaati, määrab advokaadi teile kohus. Teavet advokaadi teenuste kasutamise kohta leiate teabelehelt nr 1.

Kogu ülekuulamise ajal peab teid abistama teie isiklik või kohtu määratud advokaat.

Kohe pärast kuriteo toimepanemist võib politsei teilt küsida mõne küsimuse isegi siis, kui teie õigusnõustaja ei ole kohal, kuid teil ei ole kohustust nendele küsimustele vastata. Kui te vastate, võib teie ütlusi kasutada tõendina uurimise jätkamiseks.

Vahistamine, kinnipidamine, eelvangistus ja Euroopa vahistamismäärus (3)

Miks mind võidakse vahistada?

Politsei võib teid vahistada, kui teid tabatakse kuriteo toimepanemiselt, st hetkel, mil te tegelikult sooritate kuritegu, või kui politsei ajas teid taga, siis vahetult pärast seda.

Politsei võib teid kuriteo toimepanemiselt tabamisel ka kinni pidada, kui teid kahtlustatakse kuriteo toimepanemises ja kui on reaalne oht, et te võite põgeneda.

Eeluurimiskohtunik võib teha määruse teie suhtes eelvangistuse kohaldamiseks, kui on olemas tõsised tõendid selle kohta, et te võite olla süüdi kuriteo toimepanemises, ning on oht, et te võite mingil moel sekkuda õigusemõistmisse või seda takistada või panete toime uued kuriteod või kavatsete põgeneda.

Kas mul on võimalus rääkida advokaadiga?

Jah. Kohe pärast vahistamist või kinnipidamist või pärast seda, kui teile on vanglas edastatud määrus eelvangistuse kohaldamise kohta, peab politsei teid teavitama võimalusest määrata advokaat. Politsei peab viivitamata helistama teie advokaadile või kui teil ei ole advokaati, siis kohtu määratud advokaadile. Teavet advokaadi teenuste kasutamise kohta leiate teabelehelt nr 1.

Teil on õigus viivitamata rääkida oma advokaadiga.

Kui eelvangistuse kohaldamiseks on olemas erandlikud põhjused, võivad kohtuorganid lükata arutelud teie õigusnõustajaga edasi kõige rohkem 48 tunni võrra siis, kui olete vahistatud või kinni peetud, ning 5 päeva võrra eelvangistuse korral.

Kas ma võin ühendust võtta pereliikmega?

Jah. Politsei võtab teie sugulastega ühendust, kui te selleks loa annate.

Kas mind kuulatakse üle? Kas ma peaksin teavet andma?

Kui teid on vahistatud või kinni peetud, võib politsei teid küsitleda advokaadi juuresolekul, kuid teid ei sunnita nende küsimustele vastama.

Teile öeldakse, millised on teie vastu esitatud süüdistused ja olemasolevad tõendid.

Eelistungil võib teid küsitleda kohtunik, kuid teil ei ole kohustust küsimustele vastata. Te võite samuti taotleda, et teid üle kuulataks.

Eelvangistuse puhul peab kohtunik teid üle kuulama 5 päeva jooksul alates eelvangistuse algusest (toimub nn eelvangistuslik ülekuulamine). Teie õigusnõustaja ja tõlgi kohalolek on kohustuslik ning te ei pea küsimustele vastama.

Täiendavat teavet leiate osast Ülekuulamine (2).

Mis saab siis, kui ma ei mõista kohalikku keelt?

Teil on õigus tasuta tõlgi abile. Tõlk peab tõlkima teile esitatavad küsimused ja teie vastused.

Kaua võib politsei mind kinni pidada?

Pärast teie vahistamist või kinnipidamist võib politsei teid jaoskonnas hoida kuni 24 tundi. Selle aja jooksul peab politsei teid vangi saatma. Istung vahistamise või kinnipidamise kinnitamiseks toimub kohtuniku ees 48 tunni jooksul pärast vahistamist. Pärast istungit võib kohtunik teha määruse teie viivitamatuks vabastamiseks või otsustada kohaldada teie suhtes personaalset kinnipidamismeedet.

Kas ma võin esitada apellatsiooni määruse peale, millega otsustati minu suhtes eelvangistust kohaldada?

Jah. Te võite 10 päeva jooksul määruse jõustamisest taotleda määruse läbivaatamist pädevas kollegiaalses kohtus. Korraldatakse istung, millest te võite osa võtta ja kus te võite taotleda enda ärakuulamist. Te võite kohtu otsuse peale esitada apellatsiooni kassatsioonikohtule 10 päeva jooksul pärast otsuse tegemist.

Mis juhtub, kui mind vahistatakse Euroopa vahistamismääruse alusel?

Kui liikmesriik on teinud Euroopa vahistamismääruse, võidakse teid vahistada teises liikmesriigis ja anda pärast apellatsioonikohtu istungit üle taotlevale riigile.

Politsei võib teid vahistada omal algatusel või pärast seda, kui apellatsioonikohus on teinud määruse eelvangistuse kohaldamise kohta.

Teil õigus määrata advokaat. Kui teil ei ole advokaati, määrab advokaadi teile kohus. Teie õigusnõustajat ja teie saatkonda tuleb viivitamata sellest teavitada.

48 tunni jooksul pärast vahistamist politsei poolt või 5 päeva jooksul pärast eelvangistust käsitleva määruse jõustamist kuulab kohtunik teid ära teie õigusnõustaja ja tõlgi juuresolekul.

Apellatsioonikohtu istung toimub 20 päeva jooksul pärast teie vahistamist. Istungil langetatakse otsus selle kohta, kas anda teid üle või mitte. Te võite esitada selle otsuse peale edasikaebuse kassatsioonikohtule.

Eeluurimise lõpetamine ja eelistung (4)

Mis toimub pärast eeluurimise lõppu?

Kui prokurör ei taotle asja menetlemisest loobumist, annab ta teile teada eeluurimise lõpetamisest. Teid ei teavitata, kui kuritegu kuulub rahukohtuniku pädevusse.

Te võite tutvuda eeluurimistoimikuga ja teada, millised dokumentaalsed tõendid on teie vastu olemas. Te võite esitada seisukohti ja tõendeid enda kaitseks ning paluda end uuesti üle kuulata.

Kui prokurör ei taotle asja menetlemisest loobumist, algatab ta pärast eeluurimise lõpetamisest teatamist kohtumenetluse. Väiksemate õigusrikkumiste korral esitab prokurör teile kutse ilmuda otse kohtusse. Muudel juhtudel esitab ta eeluurimiskohtunikule taotluse kohtumenetluseks.

Mis on eelistung?

Eelistungi eesmärk on kontrollida teie vastu esitatud süüdistusi.

See korraldatakse privaatselt prokuröri ja teie õigusnõustaja osavõtul ning soovi korral võite te sellel istungil osaleda ja olla ära kuulatud. Kohtunik võib kuulata tunnistajaid ja hankida dokumente. Istungi lõpus võib kohtunik loobuda asja menetlemisest või anda selle arutamiseks kohtule või assiiside kohtule.

Kas mul on õigus advokaadile?

Jah, advokaadi abi kasutamine on kohustuslik.

Täiendavat teavet leiate teabelehelt nr 1.

Mis saab siis, kui ma ei mõista kohalikku keelt?

Taotlus teie kohtu alla andmiseks ja süüdistused tuleb tõlkida teile mõistetavasse keelde. Kui te osalete arutamisel, pakutakse teile tõlgi teenuseid.

Kas ma pean kohal viibima?

Ei. Te võite otsustada kohal mitte viibida.

Kas ma saan vältida kohtumenetlust?

Jah. Te võite eelistungil kohtunikult taotleda otsuse tegemist lihtmenetluses. Istungid on kinnised ja otsus tehakse kirjalike tõendite alusel. Süüdismõistmise korral vähendatakse karistust kolmandiku võrra.

Te võite vältida kohtumenetlust ka siis, kui lepite prokuröriga kokku vähendatud karistuses (süü omaksvõtmine).

Viimati uuendatud: 24/02/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.