Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Süüdistatavad (kriminaalmenetlused)

Luksemburg

Nendel teabelehtedel selgitatakse, mis juhtub, kui isikut kahtlustatakse või süüdistatakse õigusrikkumises, mida menetletakse kohtus. Teabelehelt nr 5 leiate teavet selliste väiksemate õigusrikkumiste kohta nagu liiklusnõuete rikkumised, mille eest on tavaliselt ette nähtud kindlaksmääratud karistus, näiteks rahatrahv. Kui olete kuriteo ohvriks langenud, leiate kogu teabe oma õiguste kohta siit.

Sisu koostaja:
Luksemburg
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Kriminaalmenetluse lühikirjeldus

Allpool esitatakse kriminaalmenetluse tavapäraste etappide lühikirjeldus.

 • Menetlus algab siis, kui saadakse kuriteoteade, kui kannatanu esitab kaebuse või kui politsei esitab raporti kuriteo või õigusrikkumise kohta.
 • Riigiprokurör annab korralduse eeluurimise toimetamiseks.
 • Politsei kuulab kahtlustatavad üle ja võib neid kuni 24 tundi kinni pidada.
 • Kui riigiprokurör määrab uurimiskohtuniku, otsustab viimane teile süüdistuse esitamise üle, s.t selle üle, kas esitada teile ametlik süüdistus õigusrikkumise toimepanemises ning teid seejärel üle kuulata.
 • Kohtunik võib lasta politseil teid vahistada ja vangistada. Teil on õigus taotleda ringkonnakohtunike kinnisel nõupidamisel enda ajutist vabastamist.
 • Eeluurimiskohtunik uurib kriminaalasja süüstavaid ja süüst vabastavaid aspekte.
 • Pärast uurimist annab eeluurimiskohtunik toimiku üle prokurörile, kes teeb soovituse teie vabastamise kohta (kriminaalasi lõpetatakse edasise tegevuseta) või asja kohtule arutamiseks saatmise kohta. Teil on õigus esitada apellatsioon enda kohtu alla andmise peale.
 • Kui teile on esitatud süüdistus kuriteo toimepanemises, peate te ilmuma kohtuistungile.
 • Kohtuotsusega mõistetakse teid õigeks või süüdi.
 • Teil on õigus esitada apellatsioon ning õigus asja uuesti arutamisele apellatsioonikohtus.

Te leiate üksikasjaliku teabe nende menetlusetappide kohta ja teie õiguste kohta vastavatelt teabelehtedelt. See teave ei asenda advokaadiga konsulteerimist ning selle eesmärk on vaid anda juhiseid.

Euroopa Komisjoni roll

Euroopa Komisjonil ei ole liikmesriikide kriminaalmenetluses mingit osa ning komisjon ei saa teid kaebuste korral aidata. Nendelt teabelehtedelt leiate teavet selle kohta, kuidas ja kellele kaebus esitada.

Vajaliku teabe leidmiseks klikkige alltoodud linkidel.

1. Õigusnõu saamine

2. Minu õigused uurimise ajal

 • Ülekuulamine/eeluurimine politseis
 • Vahistamine (sealhulgas Euroopa vahistamismäärus)
 • Eeluurimiskohtuniku toimetatav ülekuulamine ja eelvangistuse kohaldamine
 • Teie vabastamise käsitlemine kohtunike kolleegiumi kinnisel istungil
 • Kriminaalasja uurimine riigiprokuröri/eeluurimiskohtuniku poolt ning teie kaitseõigused
 • Uurimise lõpetamise ja asja kohtule arutamiseks edastamise menetlus

3. Minu õigused kohtumenetluse ajal

4. Minu õigused pärast seda, kui kohus on otsuse langetanud

5. Liiklusnõuete rikkumised ja muud väiksemad õigusrikkumised

Viimati uuendatud: 05/04/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.