Süüdistatavad (kriminaalmenetlused)

Malta

Sisu koostaja:
Malta

Kus kohtumenetlus toimub?

Teie asja arutab kas magistraadikohus või kriminaalkohus. Kohtu valik sõltub peamiselt teie vastu esitatud süüdistuse raskusastmest.

Kohtumenetlus on avalik, kuid erandiks on näiteks juhtumid, mille puhul tuleb varjata kuriteoohvri isikut.

Kui asja arutab magistraadikohus, teeb kohtuasjas otsuse eesistujaks olev magistraat. Kui aga asja arutab kriminaalkohus, teevad otsuse vandekohtunikud ning süüdimõistva otsuse korral määrab karistuse kohtu eesistuja.

Kas süüdistust saab kohtumenetluse ajal muuta?

Süüdistust võib muuta, kui asja menetletakse magistraadikohtus. Prokurör võib taotleda süüdistuse parandamist, kui tõenditest ilmneb, et teistsugune süüdistus on asjakohasem, või kui algne süüdistus sisaldas viga. Süüdistuse võib ka tagasi võtta või asendada.

Kriminaalkohtus menetletavate juhtumite puhul võib pärast seda, kui te olete end süüdi tunnistanud või oma süüd eitanud, süüdistust muuta üksnes piiratud juhtudel ja tingimusel, et süüdistust ei muudeta algse süüdistusega võrreldes karmimaks.

Kui te tunnistate end süüdi kõikides süüdistuse punktides, asub kohus otsust tegema. Kui te tunnistate end süüdi mõnes süüdistuse punktis, jätkab kohus kohtumenetlust, kui prokurör ei võta ülejäänud süüdistust tagasi või ei lisa süüdistusele alternatiivseid punkte.

Millised on minu õigused kohtumenetluse ajal?

Te peate olema kohal kohtumenetluse kõikide etappide ajal.

Kui te elate teises liikmesriigis, ei saa te osaleda videolingi vahendusel.

Kui te ei oska malta keelt, kuid kõnelete inglise keelt, toimetatakse kohtumenetlust inglise keeles. Kui te ei oska inglise keelt, siis toimetatakse kohtumenetlust malta keeles ning teile määratakse tõlk.

Te võite end ise kaitsta, kuid üldjuhul nõuab kohus, et te võtaksite endale advokaadi. Teile määratakse advokaat. Kui teie advokaadiks on õigusabi andev valveadvokaat, siis ei saa te advokaati vahetada. Kui te aga olete endale ise advokaadi palganud, siis te võite advokaati vahetada.

Te ei pea kohtus sõna võtma ning teie vaikimist ei saa teie vastu ära kasutada. Kui te siiski otsustate asuda tunnistajapinki, ei saa te keelduda vastamast teid süüstavatele küsimustele seoses teie vastu esitatud süüdistusega.

Valetamine võib tõsiselt kahjustada teie usutavust ning teile võidakse lisaks esitada süüdistus valevande andmises.

Millised on minu õigused seoses minu vastu esitatud tõenditega?

Üldiselt võite te teie vastu esitatud tõendid vaidlustada. Kui tõendite hulka kuuluvad ka tunnistajate ütlused, võite te tunnistajaid ristküsitleda või kutsuda omalt poolt tunnistajaid prokuröri tunnistajate ütlusi ümber lükkama. Dokumentaalsete tõendite puhul võite te need tõendid esitanud tunnistajaid või eksperte ristküsitleda või kutsuda omalt poolt tunnistajaid selliseid tõendeid ümber lükkama. Te ei saa siiski kutsuda omalt poolt eksperte ütlusi andma. Ekspertide esitatud tõendeid saab kahtluse alla seada üksnes asjaomase eksperdi ristküsitlemisega tema järelduste või ekspertteadmiste kohta.

Te võite oma kaitseväidete toetamiseks kutsuda tunnistajaid ja esitada dokumentaalseid tõendeid.

Juhul kui teie asja hakatakse arutama kriminaalkohtus, nähakse õigusaktides ette tähtaeg, mida arvutatakse sellest hetkest, mil teile anti üle süüdistusakt. Selle tähtaja jooksul peate te loetlema kõik tunnistajad ja muud tõendid, mida te kavatsete oma kaitseks kohtus esitada. Sellist piirangut ei kohaldata juhul, kui teie asja menetletakse magistraadikohtus.

Soovi korral võite te kasutada tõendite saamiseks eradetektiivi abi. Eradetektiivi kogutud tõendid on vastuvõetavad, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Teie advokaat võib prokuröri kutsutud tunnistajaid ristküsitleda ning ta võib nende poolt ristküsitlemise ajal antud ütlused kahtluse alla seada.

Kas minu kohta karistusregistris sisalduvat teavet võetakse arvesse?

Teie kohta karistusregistris sisalduvat teavet võetakse arvesse, kui süüdistus sõltub varasemast süüdimõistmisest, näiteks kui te tingimisi määratud karistuse kandmise ajal pöördute tagasi kuritegelikule teele või panete toime uue kuriteo. Teie karistusregistri andmeid võivad arvesse võtta ka magistraat ja kohtunik, kui nad teevad teie süüdimõistmise korral otsuse teile määratava karistuse kohta.

Kriminaalkohtus toimuva kohtumenetluse ajal võidakse teie kohta karistusregistris sisalduvat teavet arvesse võtta juhul, kui te püüate end iseloomustada positiivsest küljest või halvustate prokuratuuri kutsutud tunnistajate isikuomadusi. Kohus võib teile karistuse määramisel võtta arvesse välisriigi kohtu tehtud lõplikku kohtuotsust.

Mis juhtub kohtumenetluse lõpus?

Kohtumenetluse lõpus mõistetakse teid kas õigeks või süüdi teie vastu esitatud süüdistuse punktides. Teid võidaks ka osaliselt õigeks või süüdi mõista.

Süüdimõistmise korral võib karistuseks olla vangistus. Kui vangistuse kestus ei ületa kahte aastat, võib kohus selle määrata tingimisi maksimaalselt nelja-aastase katseajaga. Kui õigusrikkumise eest on karistusena ette nähtud kuni seitsme aasta pikkune vangistus, võib kohus teid tingimusteta või tingimisi vabastada, kohaldades maksimaalselt kolme aasta pikkust katseaega. Kui te rikute kohtu kindlaksmääratud tingimusi, toimetatakse teid kohtu ette ja teile määratakse uus karistus.

Samuti võib kohus kehtestada katseaja, mille korral määratakse teile kriminaalhooldusametnik, kes teostab teie üle järelevalvet. Teataval juhul võib kohus määrata ka rahalise karistuse.

Milline on kuriteoohvri roll kohtumenetluse ajal?

Kui menetlust toimetatakse kriminaalkohtus, võib kuriteoohver viibida menetluse juures ja teha avaldusi karistuse kohta.

Magistraadikohtus võib kuriteoohver võtta endale aktiivsema rolli, aidates prokuröri isiklikult või advokaadi kaudu.

Viimati uuendatud: 04/05/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.