Verdachten (in strafzaken)

Holland

Sisu koostaja:
Holland

Kan ik beroep instellen?

Als u veroordeeld bent voor een misdrijf, kunt u altijd in hoger beroep. Als u veroordeeld bent voor een overtreding, kunt u alleen in hoger beroep wanneer u bent veroordeeld tot een geldboete van minimaal 50 euro of een andere straf of maatregel. Als de rechtbank u heeft veroordeeld, kunt u binnen 14 dagen beroep instellen bij het gerechtshof. U stelt beroep in bij de griffie van de rechtbank die uw zaak heeft behandeld. U kunt uw advocaat ook vragen om dat voor u te doen. Aan het instellen van beroep zijn geen kosten verbonden. Als u niet binnen 14 dagen hoger beroep instelt, wordt het vonnis van de rechtbank onherroepelijk (definitief).

Het is ook mogelijk dat de officier van justitie tegen de uitspraak van de rechtbank beroep aantekent, bijvoorbeeld als u bent vrijgesproken. In dat geval moet hij/zij binnen twee weken na het instellen van het hoger beroep schriftelijk de redenen daarvoor aangeven.

Na het instellen van het hoger beroep kunt u binnen twee weken schriftelijk aangeven waarom u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank. Het gerechtshof beslist hierop of uw hoger beroep wordt toegelaten.

Wat gebeurt er als ik hoger beroep instel?

Als u beroep instelt, wordt de uitspraak van de rechter niet onherroepelijk. Een eventueel aan u opgelegde straf wordt niet ten uitvoer gelegd. Het hoger beroep wordt in ieder geval zo snel mogelijk behandeld. Zodra u een oproep van de advocaat-generaal ontvangt, zult u op de afgesproken datum en locatie voor het gerechtshof moeten verschijnen.

Als u zich in voorlopige hechtenis bevindt en er is hoger beroep ingesteld, dan neemt het gerechtshof een beslissing over de vraag of u in afwachting van de behandeling van uw zaak vast moet blijven zitten. Het kan zijn dat u gedurende het hoger beroep in voorlopige hechtenis moet blijven. Het gerechtshof zal de voortgezette hechtenis periodiek toetsen.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling in hoger beroep?

Bij het gerechtshof wordt uw zaak opnieuw behandeld. Het vonnis van de rechtbank en de bezwaren die u (of de officier van justitie) daartegen hebt aangevoerd, vormen daarbij het uitgangspunt. U hebt dezelfde rechten als bij de behandeling door de rechtbank. Dat betekent dat u nieuw bewijsmateriaal kunt aandragen en nieuwe getuigen kunt oproepen. Het gerechtshof neemt vervolgens een nieuwe beslissing.

Wat gebeurt er als het beroep slaagt dan wel niet slaagt?

Het gerechtshof kan u vrijspreken of veroordelen. U kunt worden veroordeeld, ook al heeft de rechtbank u vrijgesproken. Als de rechtbank u heeft veroordeeld, kan het gerechtshof u veroordelen en dezelfde straf opleggen als de rechtbank, maar het kan ook een hogere straf, lagere of andere straf opleggen.

Bij de Hoge Raad kunt u beroep in cassatie instellen tegen de uitspraak van het gerechtshof. De Hoge Raad behandelt de zaak niet meer inhoudelijk, maar kijkt of het recht en de procesregels goed zijn toegepast. U kunt geen nieuw bewijsmateriaal aanvoeren of nieuwe getuigen oproepen. De Hoge Raad kan het arrest van het gerechtshof bevestigen of vernietigen (casseren). Cassatie is een schriftelijk proces en u kunt hier niet bij aanwezig zijn. Als de Hoge Raad uw beroep gegrond verklaart, moet de zaak opnieuw worden bekeken door het gerechtshof of doet de Hoge Raad de zaak zelf af.

Wordt u door het gerechtshof vrijgesproken, dan kunt u schadevergoeding vragen voor de door u ondergane detentie, uw advocatenkosten en andere kosten. U kunt dit alleen doen als u van alle ten laste gelegde feiten bent vrijgesproken. Om schadevergoeding te krijgen, moet u of uw advocaat binnen 3 maanden na beëindiging van de zaak het verzoekschrift bij de rechter indienen.

Ik kom uit een andere lidstaat. Kan ik na de rechtszaak worden teruggestuurd?

Na afloop van het strafproces kan de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in uitzonderlijke gevallen bepalen dat u na afloop van het proces gedwongen naar uw land van herkomst wordt uitgezet. U wordt dan in vreemdelingenbewaring genomen en u krijgt gratis een advocaat toegewezen.

Als u bent veroordeeld terwijl u de nationaliteit van een andere lidstaat heeft, kan de IND u in uitzonderlijke gevallen tot “ongewenste vreemdeling” verklaren. U kunt tegen die beslissing bezwaar aantekenen.

Als u tot ongewenst vreemdeling bent verklaard, moet u Nederland verlaten en mag u niet meer terugkomen. Als u dat wel doet, bent u strafbaar zodra u Nederland binnenkomt. U kunt dan worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten hoogste 6 maanden.

Informatie over de tenlastelegging/veroordeling

De gegevens over de tenlastelegging en/of de veroordeling in uw zaak worden in Nederland in een centraal register bewaard. Dat is ook het geval als u bent vrijgesproken. Voor het bewaren van deze gegevens is uw toestemming niet nodig en u kunt er geen bezwaar tegen indienen. U kunt de gegevens altijd opvragen en om verbetering verzoeken als u van mening bent dat ze niet juist zijn.

Gegevens met betrekking tot een veroordeling voor een misdrijf (met uitzondering van zedenmisdrijven) worden tot dertig jaar na het einde van uw rechtszaak bewaard. Uw gegevens worden (ongeacht de aard van het misdrijf) in ieder geval verwijderd als u tachtig jaar bent geworden, of twintig jaar nadat u bent komen te overlijden. Op de website van de Justitiële Informatiedienst kunt u meer informatie vinden over registratie en bewaartermijnen.

Gerelateerde links

Wetboek van Strafvordering

Wetboek van Strafrecht

Informatie van de rechterlijke macht aan slachtoffers

Informatie van de rechterlijke macht aan verdachten

Informatie van het Openbaar Ministerie aan verdachten

Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Besluit registratie justitiële gegevens

Vreemdelingenwet 2000

Vreemdelingenbesluit 2000

Informatie van de IND over ongewenstverklaring

Laatste update: 05/02/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.