Süüdistatavad (kriminaalmenetlused)

Slovakkia

Nendel teabelehtedel selgitatakse õiguskaitseasutuste menetlust juhul, kui teid kahtlustatakse või süüdistatakse kuriteos.

Sisu koostaja:
Slovakkia

Ülevaade kriminaalmenetlusest

Allpool esitatakse ülevaade kriminaalmenetluse tavapärastest etappidest Slovaki Vabariigis.

Kohtueelne menetlus koosneb järgmistest etappidest:

  • süüdistuse esitamise eelsed toimingud;
  • kohtueelse menetluse ajal tehtavad ettevalmistused (uurimine).

Kohtumenetlus koosneb järgmistest etappidest:

  • süüdistusakti hindamine ja eelistung;
  • kohtuistung;
  • apellatsioonimenetlus (apellatsioon (odvolanie) kõrgema astme kohtule, kassatsioon (dovolanie) Slovaki Vabariigi kõrgeimale kohtule (Najvyšší súd Slovenskej Republiky), teistmismenetlus);
  • täitemenetlus, mille raames pööratakse täitmisele karistus ja võetakse kaitsemeetmeid.

Vajaliku teabe leidmiseks klikkige alltoodud linkidel

Minu õigused uurimise ajal

Minu õigused kohtumenetluse ajal

Minu õigused pärast kohtumenetlust

Viimati uuendatud: 02/03/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.