Süüdistatavad (kriminaalmenetlused)

Hispaania

Sisu koostaja:
Hispaania

Kus toimub kohtumenetlus?

Kohtumenetlus toimub pädevas kohtus, mis määratakse üldiselt kindlaks kuriteo raskuse ja selle toimepanemise kohta alusel. Kohtumenetlust juhtiv kohtunik ja uurimisetappi juhtinud kohtunik on erinevad, et tagada õigus õiglasele kohtumenetlusele.

Kas süüdistust saab muuta? Kui see on võimalik, siis millised on minu õigused saada selle kohta teavet?

Jah, pärast tõendite kogumist võib prokuratuur muuta nende tegude karistusõiguslikku liigitust, mille toimepanemises teid süüdistatakse, tingimusel et asjaolud jäävad samaks ja uusi fakte ei esitata, nii et kõik uue süüteo elemendid on algse süüteoga hõlmatud. Sellistel juhtudel võib kaitse taotleda kohtuistungi edasilükkamist, et esitada uued tõendid, tagamaks asjakohase kaitse.

Millised õigused on mul kohtuistungi ajal?

Teil on õigus saada teavet süüdistuse kohta, õigus kaitsele ja õigusabile, õigus enda kohta mitte ütlusi anda ja ennast mitte süüstada, õigus jätta mis tahes esitatud küsimustele vastamata ja õigus süütuse presumptsioonile. Samuti on teil õigus kohtumenetluse lõpus viimasena sõna saada.

Kas ma pean kohtus kohal olema? Millistel tingimustel võin ma jätta kohtusse ilmumata?

Hispaania õiguse kohaselt on süüdistatava kohalolek kohtumenetluse toimumiseks vajalik. See tuleneb õigusest tõhusale õiguskaitsele (hoides seega ära piisava kaitse puudumise) ja õigusest nõuetekohasele kohtumenetlusele (sealhulgas õigusest olla ära kuulatud).

Te peate kohtumenetluses osalema, et oma süütust kaitsta, aga kohtumenetlus võib toimuda ka ilma teie kohaolekuta, kui vaatamata seaduslikule kohtusse kutsumisele te ei ilmu kohale ja teil ei ole puudumiseks mõjuvat põhjust ning kui taotletav karistus ei ületa kaheaastast vangistust või muud liiki karistuse korral kuut aastat. Äkiline haigestumine oleks mõjuv põhjus puudumiseks ja sel juhul lükataks kohtuistung edasi.

Kas mul on õigus kasutada tõlki ja lasta dokumente tõlkida?

Teil on õigus tasuta kirjalikule ja suulisele tõlkele. Teil on õigus kasutada tõlki, kui te ei räägi hispaania keelt või kohtumenetluse toimumise koha ametlikku keelt. Samuti on teil õigus lasta kirjalikult tõlkida selliseid dokumente, mis on olulised teie kaitseõiguse kasutamise tagamiseks.

Kas mul on õigus kaitsjale?

Jah, teil on õigus lasta end abistada kaitsjal, kelle võite ise vabalt määrata või kes määratakse teile ametlikult, kui te kaitsjat ise ei määra. Teil on õigus selle kaitsjaga privaatselt suhelda ja kohtuda. Üksnes väärtegude korral ei ole õigusabi vajalik.

Millistest muudest menetlusõigustest ma peaksin olema teadlik? (nt kahtlustatavate ilmumine kohtusse)

Peaksite olema teadlik, et teil on õigus kasutada mis tahes tõendeid, mida peate vajalikuks enda kaitsmiseks (tunnistajad, eksperdid, dokumentide ja salvestiste esitamine jne), tingimusel et kohtunik või kohus tunnistab need vastuvõetavaks. Teil on õigus avalikule kohtuistungile, välja arvatud juhul, kui kohtunik või kohus otsustab kooskõlas õigusnormidega julgeoleku või avaliku korra huvides teisiti, et tagada asjaomaste poolte põhiõiguste piisav kaitse ning eelkõige ohvrite ja nende pereliikmete õigus eraelu puutumatusele. Kohtumenetluse alguses on teil ka õigus nõustuda kõigi või osa süüdistustega ning te võite jõuda prokuratuuriga kokkuleppele, millega kaasneb väiksem karistus.

Võimalikud karistused

Kohtumenetluse lõpus teeb kohtunik või kohus otsuse kõigi kohtumenetluses arutatud küsimuste kohta, mõistes süüdistatava süüdi või õigeks kõigis juhtumi raames arutatud kuritegudes. Kohtuotsus võidakse kohtumenetluse etapis teha ka suuliselt ja see tuleb seejärel hilisemas etapis kirjalikult esitada. Kui pärast kohtuotsuse avaldamist väljendavad pooled oma kavatsust jätta otsus edasi kaebamata, kuulutab kohus kohtuotsuse lõplikuks.

Kui teid mõistetakse kuriteos süüdi, võib kohtunik või kohus kohtuotsusega määrata karistuse, mis on kooskõlas selle konkreetse kuriteoga, minemata kaugemale kõige karmimast prokuratuuri taotletud karistusest.

Viimati uuendatud: 17/01/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.