Süüdistatavad (kriminaalmenetlused)

Hispaania

Sisu koostaja:
Hispaania

Kas mul on õigus kohtuotsus edasi kaevata?

Jah, kriminaalasjades tehtud kohtuotsuseid on alati võimalik edasi kaevata. Kõigi kohtuotsuste peale võib apellatsioonimenetluse (recurso de apelación) kaudu esitada kõrgema astme kohtule apellatsioonkaebuse. Lisaks võib kõrgema astme kohtu otsuse apellatsioonkaebuse kohta edasi kaevata Hispaania kõrgeimasse kohtusse (Tribunal Supremo) kassatsioonkaebusega (recurso de casación) muudel alustel, olenevalt algsest menetlusest, mille tulemusel kohtuotsus tehti. Erandina saab väärteomenetluses tehtud kohtuotsuseid edasi kaevata üksnes apellatsioonimenetluse kaudu [nende peale ei saa esitada kassatsioonkaebust].

Edasikaebamise tähtajad olenevad kasutatud menetlusest ja need arvutatakse alates kohtuotsuse teatavaks tegemise kuupäevast. Näiteks tava- ja lihtmenetluste ning vandekohtu ees toimuvate menetluste puhul on tähtaeg kümme päeva. Kiirmenetluste ja väärteomenetluste puhul on tähtaeg viis päeva. Kassatsioonkaebuse esitamisest tuleb teatada viie päeva jooksul. Järgnev tähtaeg selle kaebuse esitamiseks on 15, 20 või 30 päeva olenevalt territooriumist, kus asub kohus, kes tegi vaidlustatud kohtuotsuse.

Milliseid muid õiguskaitsevahendeid ma võin kasutada?

Kui teid on süüdi mõistetud tagaseljaotsusega (juhtudel, kui selline kohtumenetlus on õiguslikult võimalik), on teil isegi pärast edasikaebamise tähtaja möödumist õigus see kohtuotsus edasi kaevata samadel alustel nagu apellatsioonkaebuse korral, kusjuures kümnepäevast tähtaega arvutatakse alates kuupäevast, mil te kohtuotsusest teada saite.

Isegi kui süüdimõistev kohtuotsus on lõplik, võite teatavatel juhtudel taotleda selle tühistamist ja uue kohtuotsuse tegemist lõpliku kohtuotsuse läbivaatamise korras (recurso de revisión de sentencias firmes) (näiteks kui süüdimõistev kohtuotsus põhines dokumendil või tunnistusel, mis hiljem tunnistati vääraks, või kui samas kuriteos on süüdi mõistetud kaks isikut, kellest vaid üks oleks saanud olla kuriteo toimepanija, või kui Euroopa Inimõiguste Kohus teeb süüdimõistetud isiku suhtes soodsa otsuse).

Igal juhul, kui kõik kõrgematesse kohtutesse edasikaebamise võimalused on ära kasutatud ja leiate, et mis tahes põhiõigusi on rikutud, võite kaevata otsuse edasi konstitutsioonikohtusse (Tribunal Constitucional), esitades põhiõiguste ja -vabaduste rikkumise kaebuse (recurso de amparo). Kui kõik riigisisesed õiguskaitsevahendid on ära kasutatud, võite pöörduda ka Euroopa Inimõiguste Kohtusse.

Millised on karistuse määramise tagajärjed?

Sõltuvalt toimepandud kuriteost võidakse määrata eri liiki karistusi: vabadusekaotuslikud karistused (nt vangistus või pidev jälgitavus), vabadusekaotuseta karistused (nt sõidukijuhtimise keeld või üldkasulik töö, alati teie nõusoleku alusel) ja trahvid (peate maksma teatava rahasumma). Kui tekkis kahju, võidakse teilt lisaks kuriteo eest määratud karistuse kandmisele nõuda ka kahjuhüvitise maksmist (kuriteost tulenev tsiviilvastutus, mille tõttu teilt võidakse samas kriminaalmenetluses nõuda kahju hüvitamist). Kui jätate trahvi maksmata, võidakse see karistus asendada vabadusekaotusliku karistuse või üldkasuliku tööga.

Karistusregister

Süüdimõistmine tähendab, et teie karistusandmed kajastatakse üksikasjalikult Hispaania karistusregistris (Registro de Antecedentes Penales). Karistusregistri andmete olemasolu võidakse arvesse võtta, see võib uue kuriteo toimepanemise korral teie karistust karmistada või takistada teid määratud karistust kandes hüvesid saamast (näiteks vangistusest tingimisi vabastamise võimaluse puudumine). Kui olete määratud karistuse ära kandnud ja möödunud on kindlaksmääratud aeg, kustutatakse need karistusandmed ja nendega ei kaasne teile enam negatiivseid tagajärgi. See aeg erineb olenevalt kuriteo liigist ja raskusest, ulatudes kuuest kuust väärtegude puhul kümne aastani kõige raskemate karistuste puhul.

Karistuse täideviimine, kinnipeetavate üleviimine, kriminaalhooldus ja alternatiivsed karistused

Kui kohtuotsus on muutunud lõplikuks, kuna edasikaebamise võimalused on ära kasutatud või kuna edasikaebamise tähtaeg on möödunud, ilma et kaebust oleks esitatud, tuleb kohtuotsus täitmisele pöörata, mis tähendab, et määratud karistused tuleb ära kanda. Kui karistust ei kanta vabatahtlikult, määrab kohtunik vajalikud meetmed selle täideviimiseks (näiteks annab politseile korralduse teid üles leida ja vangistamise eesmärgil vahistada või määrab teie vara arestimise trahvi maksmiseks).

Karistusest tingimisi vabastamine: kui karistus oli vabadusekaotuslik karistus (vangistus või pidev jälgitavus konkreetses kohas, näiteks teie kodus) ja puuduvad karistusandmed teie toime pandud sarnaste kuritegude kohta ning vangistuse kestus ei ületa konkreetset aega, tavaliselt kahte aastat, võib kohtunik otsustada määrata karistusest tingimisi vabastamise, mis tähendab, et te ei pea vanglasse minema, tingimusel et te ei pane kindlaksmääratud aja jooksul toime uut kuritegu. Kui panete selle aja jooksul toime uue kuriteo, võidakse nõuda, et te kannaksite ära karistuse, mille kandmisest teid varem tingimisi vabastati, ja ka uue kuriteo eest määratud karistuse. Kui te ei pane karistusest tingimisi vabastamise perioodil toime ühtegi kuritegu, käsitatakse teie algset karistust kantuna ja pärast teatava õigusnormides sätestatud aja möödumist võidakse teie karistusandmed kustutada.

Mõnikord võib kohtunik teie vabadusekaotuslikust karistusest tingimisi vabastamise suhtes kohaldada muid tingimusi, mida te peate täitma (näiteks uimastisõltlaste rehabilitatsioonikursustel osalemine või teatavate kohtade külastamise või teatavatele isikutele lähenemise keeld).

Alternatiivsed karistused: kui teile määratud karistus on vähem kui kolme kuu pikkune vangistus, võib kohtunik igal juhul asendada vangistuse muu, vähem koormava karistusega (rahatrahv, üldkasulik töö või jälgitavus 24 tundi päevas).

Kui olete välisriigi kodanik ning määratud karistus oli enam kui ühe ja kuni viie aasta pikkune vangistus, võib kohtunik määrata selle karistuse asendamise teie väljasaatmisega riigi territooriumilt koos kindlaksmääratud arvu aastate jooksul riiki sisenemise keeluga. Kui vangistuse pikkus on enam kui viis aastat, peate enne väljasaatmist kandma ära osa kohtuniku määratud karistusest ja seejärel võidakse teid välja saata.

Kinnipeetavate üleviimine: kui teile on määratud vangistus, on teil õigus kanda see teie perekonna eluaseme lähedal asuvas vanglas, välja arvatud juhul, kui kehtivad erandlikud põhjused. Samuti, kui olete Euroopa Liidu kodanik, võidakse teid üle viia teie riiki, et kannaksite karistuse seal. Kui olete kolmanda riigi kodanik, sõltub üleviimine sellest, kas see on võimalike rahvusvaheliste lepingute kohaselt lubatud.

Kriminaalhooldus: mõningate eriti raskete kuritegude toimepanemise korral võidakse lisaks kuriteo eest ette nähtud karistusele kohaldada süüdimõistetu suhtes kohtulikku järelevalvet, mis tähendab, et ta peab täitma kohtuniku ettenähtud nõudeid (üldjuhul pärast seda, kui süüdimõistetu pärast vangistuse kandmist vabastatakse). Nõuded on väga erinevad ja valitud nõue sõltub toimepandud kuriteo raskusest ja liigist (nt ravi saamine või seksuaalhariduse programmis osalemine või teatavatele isikutele lähenemise ja nendega suhtlemise keeld). Selliste kohustuste täitmata jätmisega võib kaasneda muude meetmete kehtestamine ning raskete või korduvate rikkumiste korral võidakse teid süüdistada uues kuriteos, kuna te ei järginud kohtu kehtestatud nõudeid.

Kriminaalhooldus erineb vangistusest tingimisi vabastamisest, millele teil oleks õigus juhul, kui teile on määratud vangistus, olete juba kandnud osa sellest karistusest ja olete seni käitunud eeskujulikult. Sellistel juhtudel võidakse ülejäänud vangistus tingimisi kohaldamata jätta ja isik võidakse vabastada, nõudes, et ta järgib kõiki kohtuniku kehtestatud nõudeid.

Viimati uuendatud: 17/01/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.