Süüdistatavad (kriminaalmenetlused)

Hispaania

Nendel teabelehtedel selgitatakse, mis juhtub, kui isikut kahtlustatakse või süüdistatakse õigusrikkumises, mida menetletakse kohtus.

Sisu koostaja:
Hispaania

Hispaania põhiseaduses tunnustatakse inimväärikust, inimeste vääramatuid õigusi, isiksuse vaba arengut ning õigusnormide ja teiste isikute õiguste austamist.

Põhiseaduses on sätestatud inimeste põhiõigused ja -vabadused, mis tuginevad inimõiguste ülddeklaratsioonile ning inimõigusi käsitlevatele rahvusvahelistele lepingutele ja kokkulepetele, mille Hispaania on ratifitseerinud.

Hispaania põhiseaduses sisalduvaid üldiseid põhiõigusi on siseriiklikes õigusaktides edasi arendatud.

Uurimisaluse isiku / süüdistatava õigused kriminaalmenetluses on konkreetselt sätestatud Hispaania kriminaalmenetluse seadustikus (Ley de Enjuiciamiento Criminal), milles:

 1. kasutatakse terminit „uurimisalune isik“ (investigado), et osutada isikule, kes on uurimise all tema seose tõttu kuriteoga;
 2. kasutatakse terminit „süüdistatav“ (encausado), et osutada üldiselt isikule, kellele õigusasutus esitab pärast juhtumi uurimise lõpuleviimist ametliku süüdistuse konkreetse kuriteo toimepanemises osalemises;
 3. kasutatakse jätkuvalt hispaaniakeelseid termineid acusado [üldjuhul isik, kelle vastu on esitatud süüdistus suulises menetluses] ja procesado [üldjuhul isik, kelle vastu on esitatud süüdistus konkreetset liiki kriminaalmenetluses], mida mõlemat võib tõlkida kui „süüdistatav“ ja kasutada menetluse asjakohastes etappides termini encausado sünonüümidena.

Kui olete kuriteo ohvriks langenud, leiate üksikasjaliku teabe oma õiguste kohta siit.

Kriminaalmenetluse lühikirjeldus

Alustamine

Menetlus algatatakse, kui

 • esitatakse kaebus pädevale asutusele (politsei, prokuratuur või valvekohus);
 • kaebuse esitab mis tahes isik, olenemata sellest, kas ta on asjaomase kuriteo ohver või mitte;
 • esitatakse avaldus politseile;
 • eeluurimiskohtunik algatab menetluse omal algatusel.

Uurimisetapp

Kui algatatakse kriminaalmenetlus, algab kohtuliku eeluurimise etapp, milles võetakse meetmeid kohtumenetluseks valmistumiseks, uurides ja tõendades võimalike kuritegude toimepanemist, võttes seejuures arvesse kõiki asjaolusid, mis võivad mõjutada kuritegude liigitust ja toimepanijate süüd ning isikute ja nende rahaliste kohustuste kinnitamist.

Uurimise lõpp

Kohtuliku eeluurimise lõpuleviimisel võivad olla järgmised tulemused:

 • menetluse lõpetamine ja sulgemine, kui puuduvad tõendid kuriteo toimepanemise kohta või kui kuriteo toimepanija pole teada;
 • menetluse jätkamine, alustades niinimetatud vaheetappi, mille eesmärk on teha kindlaks, kas uurimine on lõpule viidud ja kas süüdistuse esitamine on asjakohane;
 • kui vajaduse korral on esitatud asjakohane süüdistusakt ja kaitseväited, esitatakse pooltele kohtukutse.

Kohtumenetlus

Kohtumenetlus, mis on (mõne erandiga) avalik, toimub sellise kohtuniku või kohtu ees, kes ei viinud läbi uurimist, ning lõpeb kohtuotsusega, mis võib olla:

 • kohtuotsus süüdistatava kahjuks;
 • kohtuotsus süüdistatava kasuks.

Mõlemal juhul võib kumbki pool esitada kohtuotsuse peale apellatsioonkaebuse kõrgema astme kohtule.

Teabelehed

Üksikasjalikku teavet menetluse kõikide etappide ja oma õiguste kohta leiate teabelehtedelt. See teave ei asenda õigusalast nõu ning selle eesmärk on vaid anda juhiseid.

Euroopa Komisjoni roll

Euroopa Komisjonil ei ole liikmesriikide kriminaalmenetluses mingit osa ning komisjon ei saa teid kaebuste korral aidata. Käesolevatel teabelehtedel esitatakse teave selle kohta, kuidas ja kellele kaebus esitada.

Vajaliku teabe leidmiseks klõpsake allpool esitatud linkidel

1 - Minu õigused uurimise ajal

2 - Minu õigused kohtumenetluse ajal

3 - Minu õigused pärast kohtumenetlust

Viimati uuendatud: 17/01/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.