Süüdistatavad (kriminaalmenetlused)

Rootsi

Käesolevatel teabelehtedel selgitatakse, mis juhtub, kui isikut kahtlustatakse või süüdistatakse kuriteos, mida menetletakse kohtus. Teabeleht nr 5 sisaldab teavet väiksemate liiklusnõuete rikkumiste kohta, mille puhul kohaldatakse tavaliselt kindlaksmääratud karistust, näiteks rahatrahvi. Kui te olete kuriteoohver, leiate kogu teabe oma õiguste kohta siit.

Sisu koostaja:
Rootsi

Kriminaalmenetluse lühikirjeldus

Allpool esitatakse kriminaalmenetluse tavapäraste etappide lühikirjeldus.

 • Politseile antakse teada kuriteost.
 • Politsei toimetab eeluurimist. Raskemate kuritegude puhul juhib eeluurimist prokurör.
 • Enamiku juhtumite puhul on võimalik kasutada riikliku kaitsja abi.
 • Raskemate või korduvate kuritegude puhul võib prokurör kohtult paluda luba teid kinni pidada. Sel juhul toimub spetsiaalne eelistung.
 • Prokurör esitab süüdistuse piirkonnakohtusse.
 • Piirkonnakohtus toimub kohtumenetlus (peamine kohtuistung) eesmärgiga uurida, kas on tõestatud, et teie panite kuriteo toime, ning kui see on nii, siis otsustada karistuse jms üle.
 • Kui mõni menetlusosaline esitab apellatsiooni, uurib apellatsioonikohus, kas piirkonnakohtu otsus tuleks jõusse jätta või tuleks seda otsust muuta.
 • Vähestel juhtudel võib kohtuotsuse läbi vaadata ka ülemkohus.
 • Kohtuotsus kuulub seaduslikult täitmisele, st otsus muutub lõplikuks, ning kui on tehtud süüdimõistev otsus, siis pööratakse karistus täitmisele.

Üksikasjalikku teavet menetluse kõikide etappide ja oma õiguste kohta leiate teabelehtedelt. See teave ei asenda õigusalast nõu ning selle eesmärk on vaid anda juhiseid. Kui te vajate abi, siis konsulteerige alati advokaadi või mõne muu eksperdiga, et teha kindlaks, milliseid õigusnorme kohaldatakse konkreetselt teie olukorras.

Euroopa Komisjoni roll

Euroopa Komisjonil ei ole liikmesriikide kriminaalmenetluses mingit osa ning komisjon ei saa teid kaebuste korral aidata. Käesolevatel teabelehtedel esitatakse teave selle kohta, kuidas ja kellele kaebus esitada.

Vajaliku teabe leidmiseks klikkige alltoodud linkidel

1. Õigusalase nõu saamine

2. Minu õigused eeluurimise ajal

 • Küsitlemine
 • Vahistamine
 • Kinnipidamine
 • Eeluurimise jätkamine
 • Kaitsja ettevalmistused kriminaalasja arutamiseks
 • Süüdistuse esitamine

3. Minu õigused kohtumenetluse ajal

4. Minu õigused pärast kohtumenetlust

5. Liiklusnõuete rikkumised

Seonduvad lingid

Rootsi kohtud

Rootsi prokuratuur

Rootsi advokatuur

Kuriteoohvritele hüvitise maksmise ja toetuse pakkumise amet

Rootsi vangla- ja kriminaalhooldusamet

Viimati uuendatud: 09/11/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.