Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Syytetyt (rikosoikeudelliset menettelyt)

Itävalta

Sisällön tuottaja:
Itävalta

Voinko hakea muutosta tuomioon?

Vastaaja voi hakea muutosta tuomioistuimen ratkaisuun valittamalla ylemmän oikeusasteen tuomioistuimeen. Jos tuomion on antanut piirituomioistuin tai yhden tuomarin kokoonpanossa kokoontunut aluetuomioistuin, muutosta voidaan hakea koko tuomioon eli sekä syyllisyyden toteamiseen että rangaistukseen. Muutoksenhaun yhteydessä voidaan myös esittää uusia todisteita tai pyytää uusien todisteiden vastaanottamista.

Jos tuomion on antanut lautamies- tai valamiesoikeus, muutosta voidaan hakea ainoastaan rangaistukseen, ei syyllisyyden toteamiseen. Tuomion purkamista voidaan hakea ainoastaan menettely‑, perustelu- tai oikeusvirheen perusteella.

Näytön arviointiin ei voi hakea muutosta eikä uusia todisteita saa esittää.

Vastaajan on ilmoitettava aikomuksestaan hakea tuomioon muutosta välittömästi tuomion antamisen jälkeen tai viimeistään kolmen päivän kuluessa tuomion antamisesta. Tuomioistuimen ratkaisu laaditaan kirjallisena ja annetaan tiedoksi vastaajalle tai hänen asianajajalleen. Muutoksenhakemus on tehtävä kirjallisena neljän viikon kuluessa tiedoksiannosta.

Syyttäjällä on samat muutoksenhakuoikeudet kuin puolustuksella.

Mitkä ovat muutoksenhaun vaiheet?

Vastapuolella on oikeus esittää vastine puolustuksen tai syyttäjän muutoksenhakemukseen. Sen jälkeen alioikeus toimittaa oikeudenkäyntiasiakirjat muutoksenhakutuomioistuimelle. Tuomion purkamista koskevat hakemukset ratkaisee aina korkein oikeus.

Muutoksenhaku ratkaistaan suullisen käsittelyn perusteella. Korkein oikeus voi kuitenkin ratkaista tuomion purkamishakemuksen ilman suullista käsittelyä.

Jos korkein oikeus määrää tuomion purettavaksi, se useimmiten hylkää muutoksenhaun kohteena olevan tuomion ja palauttaa asian ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen. Syylliseksi toteamista koskevaa valitusta käsitellessään muutoksenhakutuomioistuin voi vastaanottaa tarpeelliseksi katsomansa todisteet ennen kuin se tekee ratkaisunsa.

Jos jompikumpi osapuoli ilmoittaa hakevansa muutosta tai tuomion purkamista, riidanalaisen tuomion täytäntöönpano keskeytyy. Muutoksenhaku ei kuitenkaan keskeytä tutkintavankeutta.

Muutoksenhakutuomioistuimen ratkaisuun ei voi enää hakea muutosta.

Mitä tapahtuu muutoksenhakukäsittelyn jälkeen?

Jos muutoksenhaku hyväksytään (kokonaan tai osittain), asiasta voidaan pitää toinen oikeudenkäynti alioikeudessa. Muutoksenhakutuomioistuin voi kuitenkin myös tehdä oman ratkaisunsa osapuolten väitteiden perusteella.

Jos muutoksenhakemus hylätään tai jos muutoksenhakutuomioistuin vahvistaa alioikeuden ratkaisun, tuomio on pantava täytäntöön heti kun se on tullut lainvoimaiseksi ja täytäntöönpanokelpoiseksi.

Ellei tuomio ole ehdollinen, vastaaja määrätään joko maksamaan sakko tai aloittamaan vankeusrangaistuksensa suorittaminen.

Jos vastaaja vapautetaan syytteestä ja hän on ollut pidätettynä rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana, hänellä on rikosoikeudellisesta vahingonkorvauksesta annetun lain (Strafrechtliches Entschädigungsgesetz) mukaisesti oikeus korvaukseen pidätysajaltaan.

Voinko suorittaa rangaistuksen kotimaassani?

Palauttaminen kotimaahan vankeusrangaistuksen suorittamista varten on mahdollista, jos tuomittu haluaa sitä tai suostuu siihen. Asiaa koskevat säännöt löytyvät tuomittujen siirtämistä koskevasta yleissopimuksesta (erityisesti 3 artikla).

Merkitäänkö tuomioni rikosrekisteriin?

Liittovaltion poliisivirasto Wienissä pitää yllä koko Itävaltaa koskevaa rikosrekisteriä. Siinä on muun muassa seuraavat tiedot:

  • kaikki Itävallan rikostuomioistuinten antamat lopulliset tuomiot
  • kaikki ulkomailla olevien tuomioistuinten antamat lopulliset tuomiot, jotka koskevat Itävallan kansalaisia ja Itävallassa asuvia tai oleskelevia henkilöitä
  • kaikki kansallisten tai ulkomailla olevien rikostuomioistuinten ratkaisut, jotka liittyvät näihin tuomioihin.

Näihin rikosrekisteritietoihin ei voi hakea muutosta. Rikosrekisteritiedot poistetaan määräajan kuluttua. Määräajan pituus riippuu rikoksen vakavuudesta.

Päivitetty viimeksi: 22/06/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.