Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: ranskahollanti.
Swipe to change

Syytetyt (rikosoikeudelliset menettelyt)

Belgia

Näillä sivuilla kerrotaan mitä tapahtuu, kun rikoksesta epäilty tai syytetty henkilö joutuu oikeuteen. Vähäisistä rikkomuksista, kuten liikennerikkomuksista, joista määrätään yleensä kiinteä rangaistus, kuten sakkorangaistus, kerrotaan tietosivulla 5. Jos olet joutunut rikoksen uhriksi, saat kattavaa tietoa oikeuksistasi täältä.

Sisällön tuottaja:
Belgia

Lyhyt yhteenveto rikosoikeudenkäyntimenettelyistä

Seuraavassa esitetään yhteenveto rikosoikeudenkäynnin tavanomaisista vaiheista.

Tutkintatuomioistuimet

Rikosasioita käsittelevät alioikeudessa chambre du conseil -jaosto ja muutoksenhakutuomioistuimessa syytejaosto (chambre de mises en accusation). Ne tarkistavat vangitsemismääräyksen lainmukaisuuden, päättävät tutkintavankeudesta, valvovat tutkinnan etenemistä ja päättävät tarvittaessa ennakkoratkaisun pyytämisestä toimivaltaiselta tuomioistuimelta.

Menettely jaostokäsittelyssä:

 • haaste saapua oikeuteen kirjattuna kirjeenä
 • tutustuminen asiakirjoihin tuomioistuimen kirjaamossa
 • pyyntö täydentävien toimenpiteiden toteuttamisesta ennen istuntoa
 • syyteharkinta
 • asian ottaminen käsittelyyn ja tuomion julistamispäivän vahvistaminen
 • ennakkoratkaisupyyntöä koskevan päätöksen tekeminen; laissa säädettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta syytetty ei voi valittaa tästä päätöksestä.

Chambre correctionnel (lievempiä rikoksia käsittelevä alioikeuden jaosto)

Jos epäiltyä syytetään rikoksesta, josta on säädetty vähintään 26 euron sakkorangaistus ja/tai vähintään kahdeksan päivän ja enintään viiden vuoden vankeusrangaistus, hän saa haasteen saapua alioikeuden rikosjaostoon, joka ratkaisee syyllisyyden, antaa vapauttavan tai langettavan tuomion ja päättää uhrille mahdollisesti maksettavan vahingonkorvauksen määrästä. Chambre correctionnel voi määrätä enintään 20 vuoden vankeusrangaistuksen.

Menettely rikosasioita käsittelevissä tuomioistuimissa:

 • haastemiehen toimittama haaste
 • tutustuminen asiakirjoihin tuomioistuimen kirjaamossa
 • oikeuden istunto
 • kuukauden pituinen päätösharkinta
 • tuomion julistaminen
 • muutoksenhaku.

Cour d'assises (vakavia rikoksia käsittelevä valamiesoikeus)

Jos syyte koskee rikosta, josta määrättävä enimmäisrangaistus on elinkautinen vankeusrangaistus, asia käsitellään valamiesoikeudessa, jossa on 12 valamiestä ja kolme tuomaria. Kysymyksen syyllisyydestä ratkaisevat valamiehet, ja rangaistuksesta päättävät yhdessä valamiehet ja tuomarit. Tuomioistuin päättää yksin mahdollisille uhreille maksettavista vahingonkorvauksista, jos uhrit niitä vaativat.

Menettely cour d’assises -tuomioistuimessa:

 • chambre des mises en accusation päättää asian käsittelyn siirtämisestä ja haastemies toimittaa haasteen
 • tutustuminen asiakirjoihin tuomioistuimen kirjaamossa (maksuttomia jäljennöksiä saatavana pyynnöstä)
 • valmisteleva istunto: luettelon laatiminen oikeudessa kuultavista todistajista ja valamiehistön muodostaminen arvonnalla
 • suullinen käsittely
 • syyllisyyden ratkaiseminen, sitten tarvittaessa päätös rangaistuksesta ja tämän jälkeen vahingonkorvauksista
 • ei muutoksenhakua (mahdollisuus hakea tuomion purkamista kassaatiotuomioistuimessa).

Rikosoikeudenkäyntimenettelyjen eri vaiheet ja vastaajan oikeudet niissä on esitetty yksityiskohtaisesti tietosivuilla. Esitetyt tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia eivätkä ne korvaa oikeudellista neuvontaa.

Euroopan komission rooli

Euroopan komissiolla ei ole toimivaltaa rikosoikeudenkäyntimenettelyissä jäsenvaltioissa eikä se siksi voi auttaa valituksen tekemisessä. Näillä sivuilla on tietoa siitä, keneen voi ottaa yhteyttä ja miten tulee menetellä.

Tarvittavat tiedot löytyvät alla olevien linkkien kautta

1. Miten saan oikeudellista neuvontaa

2. Oikeuteni rikostutkinnan aikana

 • Pidätys ja poliisikuulustelu
 • Esitutkinta
 • Rikostutkinta
 • Erityistapaus: tutkintavankeus
 • Tutkinnan päättäminen

3. Oikeuteni oikeudenkäynnin aikana

4. Oikeuteni oikeudenkäynnin päätyttyä

5. Liikennerikkomukset ja muut vähäiset rikkomukset

Päivitetty viimeksi: 05/07/2012

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.