Syytetyt (rikosoikeudelliset menettelyt)

Tšekki

Näillä sivuilla kerrotaan, mitä tapahtuu, kun rikoksesta epäilty tai syytetty henkilö joutuu oikeuteen.

Sisällön tuottaja:
Tšekki

Tšekin perustuslain mukaan rikoksesta voidaan rangaista vain lain nojalla ja laissa säädetyllä tavalla. Tältä osin olennaisia lakeja ovat rikoslaki (trestní zákoník), nuoriso-oikeuslaki (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) ja rikosprosessilaki (zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)), joissa säädetään rikosoikeudenkäyntimenettelyjen säännöistä (mukaan lukien asianosaisten oikeudet ja näiden oikeuksien käyttämisen edellytykset).

Tietoja rikoksen uhrin oikeuksista löytyy täältä.

Lyhyt yhteenveto rikosoikeudenkäyntimenettelyistä

Rikosoikeudenkäyntimenettely käsittää tavallisesti seuraavat vaiheet:

1. Valmistelu

Valmistelu on rikosprosessin ensimmäinen vaihe, ja siinä on kaksi osaa:

  • rikosprosessista vastaavien viranomaisten menettelyt ennen syytteen nostamista eli niin sanottu esitutkintavaihe
  • rikostutkinta ja syyttämispäätös syyteharkinnan alkamisesta syytteen nostamiseen tai asian käsittelyn päättämiseen muulla tavalla.

2. Syytteen alustava käsittely

Syytteen alustavassa käsittelyssä tuomioistuin tutkii, onko asiaa selvitetty asianmukaisesti valmisteluvaiheessa ja muodostaako syyte asianmukaisen perustan oikeudenkäynnille. Tuomioistuin päättää myös, onko sillä toimivalta ratkaista asia.

3. Varsinainen oikeudenkäynti

Tämä on rikosprosessin tärkein vaihe. Todisteet tutkitaan ja asia ratkaistaan. Rikosprosessin tässä vaiheessa tuomioistuin kuulee vastaajaa (vastaajia) ja mahdollisia todistajia sekä asianomistajaa (asianomistajia) eli rikoksen uhria (uhreja). Oikeudenkäynti on julkinen ja suullinen, ja se käydään tšekin kielellä. Jos vastaaja ei osaa tšekkiä, hänellä on oikeus käyttää tulkkia.

4. Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakuoikeus on vastaajalla, hänen perheenjäsenillään ja asianajajallaan sekä syyttäjällä tai asianomistajalla. Muutoksenhaku on tehtävä kahdeksan päivän kuluessa. Jos muutosta haetaan, muutoksenhakutuomioistuin tutkii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaisun.

Euroopan komission rooli

Euroopan komissiolla ei ole toimivaltaa jäsenvaltioiden rikosoikeudenkäyntimenettelyissä, eikä se siksi voi auttaa valituksen tekemisessä. Näillä tietosivuilla on tietoja siitä, miten ja missä valituksen voi tehdä.

Tarvittavat tiedot löytyvät alla olevien linkkien kautta

1 – Oikeuteni rikostutkinnan aikana

2 – Oikeuteni oikeudenkäynnin aikana

3 – Oikeuteni oikeudenkäynnin päätyttyä

Linkkejä

Tšekin oikeusministeriö

Tšekin sisäministeriö

Tšekin asianajajaliitto

Tietoa ihmisoikeuksista

Yleistä oikeustietoa

Päivitetty viimeksi: 21/03/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.