Obvinění (trestní řízení)

Tšekki

Sisällön tuottaja:
Tšekki

A. Má vliv na vyšetřování to, že jsem cizí státní příslušník?

Z pravomoci orgánů činných v trestním řízení jsou vyňaty pouze osoby požívající výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodního práva. Skutečnost, že jste cizí státní příslušník, tudíž sama o sobě nemá vliv na vyšetřování.

Vaše přítomnost v průběhu vyšetřování přitom není nezbytná, pokud Vás orgán činný v trestním řízení k určitému úkonu nepředvolá, protože je potřebná Vaše přítomnost (zejména výslech) a nepřejete si být při vyšetřování přítomen. Jste však povinen udržovat kontakt s orgány činnými v trestním řízení a sdělit jim adresu, na které si budete přebírat písemnosti.

Je-li však vedeno trestní stíhání pro úmyslný trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje dvě léta, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje tři léta, může Vám soud a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce uložit omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí, je-li to nezbytné pro dosažení účelu trestního řízení. Toto omezení předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce zruší i bez návrhu, pominuly-li důvody pro jeho uložení. Pokud Vám bylo toto omezení uloženo, máte právo kdykoliv žádat o jeho zrušení. Takové omezení Vám může být uloženo rovněž jako náhrada za vazbu.

Pokud dostatečně neovládáte český jazyk, máte právo na překlad určitých významných písemností (např. usnesení o zahájení trestního stíhání, obžalobu, rozsudek) a řízení před orgány činnými v trestním řízení bude tlumočeno do jazyka Vaší národnosti, případně do jiného jazyka, který ovládáte. Na Vaši žádost Vám bude přetlumočena i porada s Vaším obhájcem během trestního řízení nebo v přímé souvislosti s ním.

B. Jaké jsou fáze vyšetřování?

Spíše než o fázích lze mluvit o druzích vyšetřování, neboť trestní řád rozlišuje zkrácené přípravné řízení, standardní vyšetřování a rozšířené vyšetřování.

Fázi vyšetřování nicméně předchází fáze prověřování, jejímž cílem je prověření a odhalení skutečností, zda byl spáchán trestný čin a kdo je jeho pachatelem. V této fázi ještě není formálně označena osoba, proti které se trestní řízení vede, vyslýchané osoby mají nicméně právo na právní pomoc advokáta. Pokud jste v této fázi vyslýchán jako podezřelý, tj. pro podezření ze spáchání trestného činu, máte právo nevypovídat, o čemž musíte být předem poučen.

rámci vyšetřování je pak již formalizována osoba, proti které se trestní řízení vede, a má právo na pomoc obhájce. Smyslem této fáze je opatřit a zadokumentovat důkazy pro účely podání obžaloby a řízení před soudem. Jedná se např. o výslechy svědků, ohledání věci, opatření znaleckých posudků a další úkony.

Policejní orgán přitom vyhledává jak důkazy ve Váš neprospěch, tak i důkazy ve Váš prospěch.

Zkrácené přípravné řízení

Koná se o méně závažných trestných činech (o trestných činech, o nichž přísluší konat řízení
v prvním stupni okresnímu soudu, a na které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let), je rychlé a méně formální. Lze je konat, pokud tomu nebrání jiná překážka (např. jsou dány vazební důvody), za podmínky, že

 • jste byl přistižen při činu nebo bezprostředně poté, nebo
 • v průběhu prověřování trestního oznámení nebo jiného podnětu k trestnímu stíhání byly zjištěny skutečnosti jinak odůvodňující zahájení trestního stíhání a lze očekávat, že Vás bude možné postavit před soud do dvou týdnů ode dne, kdy Vám policejní orgán sdělil, ze spáchání jakého skutku jste podezřelý a jaký trestný čin je v tomto skutku spatřován.

Zkrácené přípravné řízení je vůči Vám zahájeno sdělením podezření při prvním výslechu.
Ve zkráceném přípravném řízení máte stejná práva jako obviněný, včetně práva na obhájce. Hlavním rozdílem proti standardnímu vyšetřování, pokud jde o Vaše práva, je, že se nezahajuje formálním vydáním usnesení o zahájení trestního stíhání, proti kterému byste mohl podat stížnost, a že na konci zkráceného přípravného řízení nemáte právo prostudovat trestní spis a navrhnout doplnění dokazování; to nic nemění na Vašem právu nahlížet do trestního spisu, pokud Vám policejní orgán toto právo ze závažných důvodů neodepře, a na Vašem právu navrhnout doplnění dokazování v řízení před soudem.

Pokud není zkrácené přípravné řízení skončeno jinak, končí podáním návrhu na potrestání
(v zásadě zjednodušená obžaloba bez odůvodnění). Návrh podává k soudu státní zástupce.

Standardní vyšetřování

Toto vyšetřování vůči Vám začíná doručením usnesení o zahájení trestního stíhání, proti kterému máte právo podat stížnost. V rámci vyšetřování máte právo na obhájce. Vyšetřování se koná ohledně závažnějších trestných činů než zkrácené přípravné řízení (koná se ale i v případě, že konání zkráceného přípravného řízení brání nějaká překážka nebo není skončeno ve stanovené lhůtě), je delší a formálnější než zkrácené přípravné řízení. Jak již bylo uvedeno, po skončení vyšetřování máte Vy a Váš obhájce právo na prostudování trestního spisu a na podání návrhů na doplnění dokazování. Není-li vyšetřování skončeno jinak, končí podáním obžaloby, kterou soudu podává státní zástupce. Na rozdíl od návrhu na potrestání obsahuje obžaloba odůvodnění.

Rozšířené vyšetřování

Koná se ohledně nejzávažnějších trestných činů, u kterých je k řízení v prvním stupni příslušný krajský soud (trestné činy, na které trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody, jehož dolní hranice činí nejméně pět let, pokud za ně lze uložit výjimečný trest, nebo určité vyjmenované trestné činy). U tohoto vyšetřování se předpokládá, že bude trvat nejdéle, proto se v něm v širším rozsahu než ve standardním vyšetřování opatřují a i provádějí důkazy. Jinak se od standardního vyšetřování neliší. Zahajuje se vydáním usnesení o trestním stíhání a končí podáním obžaloby, není-li skončeno jinak.

i. Fáze shromažďování důkazů / Pravomoci vyšetřovatelů

Tuto fázi trestního řízení vede policejní orgán pod dozorem státního zástupce, který může policejnímu orgánu dávat závazné pokyny, účastnit se prováděných úkonů, vracet policejnímu orgánu věc s pokyny k doplnění, rušit jeho nezákonná nebo neodůvodněná rozhodnutí
a opatření apod. Vy máte právo žádat státního zástupce o přezkoumání postupu policejního orgánu (pokud nejde o rozhodnutí, proti kterému máte právo podat stížnost).

Některé úkony může v přípravném řízení provádět pouze státní zástupce (např. zastavení přípravného řízení), nebo podléhají jeho předchozímu schválení (např. zajištění majetku, není-li třeba jednat neodkladně). O nejzávažnějších zásazích do základních práv a svobod pak rozhoduje soudce (např. o vzetí do vazby, o vydání příkazu k zatčení, o domovní prohlídce a odposlechu).

ii. Zadržení policií

Jestliže jste již byl obviněn a je dán některý z důvodů vazby, může Vás policejní orgán zadržet. Je však povinen provedené zadržení státnímu zástupci bezodkladně ohlásit a předat mu písemné materiály, který státní zástupce potřebuje, aby popřípadě mohl podat návrh na vzetí do vazby. Návrh musí být podán tak, abyste byl nejpozději do 48 hodin od zadržení odevzdán soudu, jinak musíte být propuštěn na svobodu.

Jestliže jste dosud nebyl obviněn, ale jste osobou podezřelou ze spáchání trestného činu a je-li dán některý z důvodů vazby, může Vás policejní orgán v naléhavých případech zadržet, i když dosud proti Vám nebylo zahájeno trestní stíhání (např. pokud se Vám nedaří doručit usnesení o zahájení trestního stíhání). K zadržení je v tomto případě třeba předchozí souhlas státního zástupce. Bez takového souhlasu lze zadržení provést, jen jestliže věc nesnese odkladu a souhlasu předem nelze dosáhnout. Policejní orgán, který Vás zadržel, Vás vyslechne. Máte přitom právo požadovat, aby byl při Vašem výslechu přítomen obhájce, kterého si zvolíte (je-li dosažitelný), a máte právo se s ním radit bez přítomnosti třetí osoby. Máte právo, aby o Vašem zadržení byl vyrozuměn konzulární úřad státu, jehož jste občanem.

Policejní orgán Vás propustí bezodkladně na svobodu v případě, že bude podezření, že jste spáchal trestný čin, rozptýleno. Nepropustí-li Vás na svobodu, předá státnímu zástupci protokol o Vašem výslechu s vyhotovením usnesení o zahájení trestního stíhání a další důkazní materiál tak, aby státní zástupce popřípadě mohl podat návrh na vzetí do vazby. Návrh musí policejní orgán podat tak, abyste mohl být odevzdán soudu nejpozději do 48 hodin od zadržení, jinak musíte být propuštěn na svobodu.

Pokud je dán důvod vazby a vyhýbáte se trestnímu řízení, soudce může vydat příkaz k Vašemu zatčení. Pokud Vás policejní orgán zatkne, máte obdobná práva jako při zadržení. Policejní orgán je povinen Vás dovézt do 24 hodin od zatčení soudu. Soudce Vás vyslechne
a rozhodne o vazbě; toto rozhodnutí Vám musí oznámit do 24 hodin poté, co jste byl dovezen
k soudu. Máte právo, aby byl Váš obhájce přítomný při výslechu, je-li dosažitelný ve lhůtě pro rozhodnutí soudu.

iii. Výslech

Před Vaším prvním výslechem jako obviněného musí orgány činné v trestním řízení zjistit Vaši totožnost, objasnit Vám podstatu obvinění a poučit Vás o Vašich právech a o trestních následcích křivého obvinění a pomluvy. Je-li vedeno řízení pro trestný čin, u něhož lze sjednat dohodu o vině a trestu, musíte být v rámci poučení upozorněn také na skutečnost, že v přípravném řízení můžete se státním zástupcem sjednat dohodu o vině a trestu, kterou schvaluje soud, a o důsledcích jejího sjednání.

Při výslechu nesmíte být žádným způsobem donucován k výpovědi nebo k doznání. V rámci výslechu Vám musí být dána možnost se k obvinění podrobně vyjádřit, zejména souvisle vylíčit skutečnosti, které jsou předmětem obvinění, uvést okolnosti, které obvinění zeslabují nebo vyvracejí, a nabídnout o nich důkazy. Mohou Vám být přitom kladeny otázky k doplnění výpovědi nebo k odstranění neúplnosti, nejasnosti a rozporů. Otázky musí být kladeny jasně a srozumitelně bez předstírání klamavých a nepravdivých okolností, přičemž v nich nesmí být naznačeno, jak na ně odpovědět.

Protokol o výslechu Vám musí být předložen k přečtení nebo požádáte-li o to, musí Vám být přečten (je-li výslech prováděn videokonferenčně, přečte se Vám). Máte právo žádat, aby byl protokol doplněn nebo aby v něm byly provedeny opravy v souladu s Vaší výpovědí.

iv. Vazba

Do vazby můžete být vzat pouze, pokud jste byl obviněn ze spáchání trestného činu. O tom, zda budete vzat do vazby nebo nikoli, rozhoduje soudce.

Důvody vazby jsou následující:

 • důvodná obava, že uprchnete nebo že se budete skrývat, abyste se vyhýbal trestnímu stíhání nebo trestu,
 • důvodná obava, že budete mařit vyšetřování, například působit na svědky, aby křivě vypovídali, nebo
 • důvodná obava, že budete opakovat trestnou činnost, pro kterou jste stíhán, že dokonáte trestný čin, s jehož pácháním jste započal, nebo spácháte trestný čin, který jste připravoval nebo kterým jste hrozil.

Pokud důvody vazby nejsou dány, do vazby Vás soud nevezme, pokud pominuly, budete propuštěn z vazby na svobodu. Rovněž tak musíte být propuštěn po uplynutí zákonem stanovené nejvyšší lhůty pro trvání vazby. V případě vazby z důvodu možného ovlivňování svědků činí tato lhůta 3 měsíce (to nicméně neplatí v případě, že bylo zjištěno, že jste již mařil objasňování skutečností závažných pro trestní řízení). V návaznosti na závažnost stíhaného trestného činu může celková doba trvání vazby trvat maximálně v rozmezí od 1 roku do 4 let. Z těchto lhůt však pouze jedna třetina připadá na přípravné řízení a dvě třetiny jsou vyhrazeny na řízení před soudem.

Důvody pro Vaše držení ve vazbě musí soud přezkoumávat průběžně a trvání vazby musí být po určité době vždy prodlužováno. Máte také právo žádat o propuštění z vazby. Vazba může být nahrazena některým opatřením nespojeným se zbavením osobní svobody (pobytem ve věznici), např. složením určité částky peněz, stanovením dohledu probačního úředníka, uložením povinnosti pobývat ve stanoveném čase v určitém obydlí apod. Máte právo žádat, aby soud vazbu některým takovým opatřením nahradil.

C. Jaká mám práva v průběhu vyšetřování?

V rámci uplatnění práva na obhajobu máte právo:

 • být orgány činnými v trestním řízení poučen o svých právech a mít možnost tato práva v plném rozsahu uplatňovat;
 • vyjádřit se k obvinění proti Vám a k opatřeným důkazům;
 • odmítnout vypovídat;
 • nahlížet do spisů, činit si z nich výpisky a poznámky a pořizovat si na svoje náklady kopie spisů a jejich částí (toto právo může být ve vyšetřování ze závažných důvodů omezeno);
 • předkládat důkazy na svoji obhajobu;
 • podávat návrhy a žádosti;
 • podávat opravné prostředky;
 • používat před orgány činnými v trestním řízení svůj mateřský jazyk nebo jiný jazyk, který ovládáte, pokud prohlásíte, že neovládáte český jazyk;
 • zvolit si obhájce (pokud si jej nezvolíte sám, může Vám obhájce zvolit např. rodinný příslušník);
 • žádat o to, aby Vám byl přiznán obhájce bezplatně nebo za sníženou odměnu, pokud nemáte dostatek peněžních prostředků na úhradu obhajoby;
 • hovořit se svým obhájcem bez přítomnosti třetí osoby;
 • požadovat, abyste byl vyslýchán za přítomnosti Vašeho obhájce a aby se Váš obhájce účastnil úkonů přípravného řízení.

i. Mám právo na tlumočníka a překlady? V jakém rozsahu?

Pokud prohlásíte, že neovládáte český jazyk, jste oprávněn používat před orgány činnými v trestním řízení svého mateřského jazyka nebo jazyka, o kterém uvedete, že ho ovládáte.

Je-li v řízení třeba přetlumočit obsah písemnosti, výpovědi nebo jiného procesního úkonu nebo prohlásíte-li, že neovládáte český jazyk, přibere se tlumočník, který tlumočí s Vámi prováděné úkony v trestním řízení. Přibraný tlumočník může na Vaši žádost přetlumočit i Vaši poradu s obhájcem, která je v přímé souvislosti s procesními úkony, a poradu v průběhu procesních úkonů.

Orgány činné v trestním řízení jsou Vám v takovém případě povinny písemně přeložit zákonem vymezené písemnosti (např. usnesení o zahájení trestního stíhání, usnesení o vazbě, usnesení o nařízení Vašeho pozorování ve zdravotnickém ústavu, obžalobu, dohodu o vině a trestu a návrh na její schválení, návrh na potrestání a rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání, aj.), pokud se tohoto práva nevzdáte. Pokud jste zatčen nebo zadržen, dostanete též písemný překlad poučení o Vašich právech. Máte právo žádat, aby Vám orgán činný v trestním řízení přeložil nebo přetlumočil i jinou písemnost, která je významná z hlediska uplatnění zejména Vašeho práva na obhajobu.

ii. Jaká mám práva ohledně informací a přístupu ke spisu?

Ve fázi prověřování máte právo nahlédnout do trestního spisu jen se souhlasem policejního orgánu, pokud by to bylo třeba k uplatnění Vašich práv.

Jste-li obviněný ze spáchání trestného činu, máte právo nahlížet do trestního spisu, činit z něj výpisky a poznámky a pořizovat si na své náklady kopie spisu a jeho částí.

V přípravném řízení však může státní zástupce nebo policejní orgán Vaše právo nahlédnout do spisů a spolu s tím ostatní výše uvedená práva ze závažných důvodů odepřít. Tato práva Vám nelze odepřít, jakmile jste byl upozorněn na možnost prostudovat spisy, a při sjednávání dohody o vině a trestu. Nemůže Vám být odepřeno nahlédnutí do usnesení o zahájení trestního stíhání a máte právo se seznámit s částmi spisu podstatnými pro rozhodnutí o vazbě.

iii. Mám právo na přístup k obhájci a na to, aby byla třetí osoba informována o mé situaci?

Pokud jste obviněn ze spáchání trestného činu, máte právo na obhájce. Pokud si obhájce nezvolíte sám, může Vám obhájce zvolit např. rodinný příslušník, nebo se můžete obhajovat sám. V některých případech však obhájce mít musíte (tzv. nutná obhajoba); v takovém případě Vám soudce obhájce přidělí, pokud si nějakého ve stanovené lhůtě nezvolíte sám. Obhájce musíte mít již v přípravném řízení v těchto případech:

 • jste-li ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody, ve výkonu ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody nebo na pozorování ve zdravotnickém ústavu,
 • je-li Vaše svéprávnost omezena (např. pro duševní poruchu),
 • v řízení proti uprchlému (pokud jste uprchl a řízení je vedeno ve Vaší nepřítomnosti),
 • koná-li se řízení o trestném činu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje 5 let;
 • považuje-li to státní zástupce za nutné, protože má s ohledem na Váš aktuální stav pochybnost o Vaší způsobilosti se náležitě hájit;
 • jste-li mladistvý (15-18 let).

Pokud se jedná o řízení o trestném činu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje 5 let, můžete se obhájce vzdát, nejde-li o trestný čin, za který lze uložit výjimečný trest (doživotí nebo trest nad 20 let do 30 let).

Pokud jste byl zadržen nebo vzat do vazby, máte právo nechat vyrozumět konzulární úřad státu, jehož jste občanem, a vyrozumět rodinného příslušníka nebo jinou fyzickou osobu, kterou určíte. Máte právo komunikovat s Vaším konzulárním úřadem, pokud na to nemáte dostatek peněz, bude Vám to umožněno bezplatně. O tom musíte být poučen.

iv. Mám nárok na právní pomoc?

V rámci prověřování, tj. před zahájením trestního stíhání (vyšetřování), máte právo na právní pomoc advokáta při Vašem výslechu (podání vysvětlení).

Pokud jste byl obviněn ze spáchání trestného činu, máte právo na obhájce, který je Vám povinen poskytovat potřebnou právní pomoc. Máte právo si obhájce zvolit, v případě nutné obhajoby Vám bude ustanoven, pokud si jej nezvolíte. Nemáte-li dostatek peněžních prostředků na úhradu odměny obhájce, můžete žádat, aby soudce rozhodl, že máte nárok na bezplatného obhájce nebo za sníženou odměnu.

v. Co je třeba vědět o:

a. presumpci neviny

Zásada presumpce neviny se v trestním řízení uplatňuje ve čtyřech základních rovinách:

 • musí Vám být prokázána vina; dokud Vám není prokázána, je třeba na Vás pohlížet jako na nevinného
 • v případě pochybností o Vaší vině je třeba rozhodnout ve Váš prospěch,
 • nelze Vás označovat za vinného dříve, než bude Vaše vina vyslovena pravomocným odsuzujícím rozsudkem,
 • v průběhu trestního řízení lze Vaše práva omezovat jen v míře nezbytně nutné.

b. právu nevypovídat a neobviňovat sama sebe

V rámci trestního řízení nejste povinen vypovídat, přičemž nesmíte být žádným způsobem donucován k výpovědi nebo k doznání. Nejste ani povinen vydat důkazy svědčící proti Vám. Orgány činné v trestním řízení Vám nemohou uložit pokutu, pokud jim odmítnete vydat listinu nebo jiný důkaz, který svědčí proti Vám.

c. důkazním břemeni

Orgány činné v trestním řízení jsou povinny objasnit stejně pečlivě okolnosti svědčící ve Váš prospěch i neprospěch. Vaši vinu je povinen před soudem dokazovat státní zástupce. Vy nejste povinen prokazovat svou nevinu. To však nebrání uplatnit Vám právo uvádět skutečnosti a předkládat důkazy na Vaši obhajobu.

vi. Existují nějaké zvláštní záruky pro děti?

Pokud jste se dopustil protiprávního činu, které vykazuje znaky trestného činu, jako dítě mladší 15 let, nejste za něj trestně odpovědný a opatření k Vaší nápravě Vám lze ukládat pouze v civilním řízení specializovaným soudem pro mládež. V tomto řízení máte povinně advokáta, kterého hradí stát, pokud ze zvláštních důvodů nerozhodne o tom, že se na úhradě jeho nákladů budete podílet Vy, resp. Vaše rodina.

Pokud jste trestný čin spáchal jako mladistvý (ve věku 15-18 let), postupuje se zásadně podle zvláštního zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Při vyšetřování a projednávání protiprávních činů, kterých jste se dopustil, musí orgány činné v trestním řízení přihlížet k Vašemu věku, zdravotnímu stavu, rozumové a mravní vyspělosti, aby Váš další vývoj byl co nejméně ohrožen. Zákon chrání Vaše osobní údaje a Vaše soukromí, v řízení před soudem je vyloučena veřejnost, pokud si nepřejete její přítomnost, a rozsudek se zveřejňuje bez uvedení Vašeho jména a jiných údajů vedoucích k Vaší identifikaci, např. bydliště. Máte právo na obhájce od prvního úkonu učiněnému vůči Vám v trestním řízení (tedy již v prověřování). O zahájení Vašeho trestního stíhání, o Vašem zadržení, zatčení nebo vazbě je bezodkladně informován Váš zákonný zástupce (typicky rodiče) nebo opatrovník, příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí a Probační a mediační službu. Orgány činné v trestním řízení spolupracují s orgánem sociálně právní ochrany dětí, Probační a mediační službou a spolky a institucemi věnujícími se dětem.

vii. Existují nějaké zvláštní záruky pro zranitelné podezřelé?

Považuje-li to soud a v přípravném řízení státní zástupce za nutné, zejména proto, že vzhledem k Vašemu aktuálnímu tělesnému nebo duševnímu stavu mají pochybnosti o Vaší způsobilosti náležitě se hájit, přidělí Vám soud obhájce od zahájení trestního stíhání.

Pokud jste neslyšící nebo hluchoslepý, způsob komunikace upravuje zákon č. 155/1998 Sb.,
o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. V trestním řízení máte právo na tlumočnické služby zajišťující tlumočení ve Vámi zvoleném komunikačním systému.

Pokud jste omezen ve svéprávnosti, zastupuje Vás v trestním řízení opatrovník, kterým je zpravidla někdo z rodiny, pokud jeho zájmy nejsou v rozporu s Vašimi.

D. Jaké jsou zákonné lhůty v průběhu vyšetřování?

Trestní věci musí orgány činné v trestním řízení projednávat urychleně bez zbytečných průtahů, přičemž s největším urychlením projednávají zejména vazební věci a věci, ve kterých byl zajištěn majetek, je-li to zapotřebí vzhledem k hodnotě a povaze zajištěného majetku.

Pokud jde o fázi prověřování (před zahájením trestního stíhání), policejní orgán je povinen tuto fázi skončit

 • do dvou měsíců, jde-li o věc patřící do příslušnosti samosoudce, v níž se nekoná zkrácené přípravné řízení,
 • do tří měsíců, jde-li o jinou věc patřící do příslušnosti okresního soudu,
 • do šesti měsíců, jde-li o věc patřící v prvním stupni do příslušnosti krajského soudu.

Tuto lhůtu může státní zástupce na odůvodněnou žádost i opakovaně prodloužit.

Zkrácené přípravné řízení musí být skončeno nejpozději do dvou týdnů ode dne, kdy Vám policejní orgán sdělil, ze spáchání jakého skutku jste podezřelý a jaký trestný čin je v tomto skutku spatřován. Není-li zkrácené přípravné řízení skončeno ve lhůtě, státní zástupce může prodloužit tuto lhůtu nejvýše o deset dnů, v případě sjednávání dohody o vině a trestu nejvýše o třicet dnů.

Standardní vyšetřování je policejní orgán povinen skončit nejpozději

 • do dvou měsíců od zahájení trestního stíhání, jde-li o věc patřící do příslušnosti samosoudce,
 • do tří měsíců od zahájení trestního stíhání, jde-li o jinou věc patřící do příslušnosti okresního soudu.

Tuto lhůtu může státní zástupce na odůvodněnou žádost i opakovaně prodloužit. Státní zástupce je pak povinen v rámci dozoru nejméně jednou za měsíc provést prověrku věci.

Rozšířené vyšetřování musí být skončeno nejpozději do 6 měsíců od zahájení trestního stíhání. Tuto lhůtu může státní zástupce na odůvodněnou žádost i opakovaně prodloužit. Státní zástupce je pak povinen v rámci dozoru nejméně jednou za měsíc provést prověrku věci.

Ve vztahu k některým úkonům pak trestní řád stanoví další konkrétní zákonné lhůty (rozhodnutí soudu o vzetí do vazby ve lhůtě 48 hodin po Vašem zadržení nebo 24 hodin po zatčení, maximální doba trvání vazby, lhůta pro obligatorní přezkum důvodnosti vazby aj.).

E. Co je přípravné řízení (včetně alternativy vazby a možností předání do domovského státu (evropský příkaz k výkonu dohledu))?

Přípravné řízení je prvním stadiem trestního řízení. Úkolem tohoto stadia je zjistit, zda je podezření z trestného činu proti Vám natolik odůvodněné, že je možno podat obžalobu k soudu. V tomto stadiu je třeba zjistit a obstarat důkazy svědčící o Vaší vině, stejně jako další důkazy, které Vaši vinu vyvracejí.

Úkolem přípravného řízení je především:

 • opatřit podklad pro rozhodnutí, zda má být podána obžaloba a věcí se má zabývat soud nebo zda má být upuštěno od dalšího trestního stíhání,
 • zjistit všechny okolnosti významné pro rozhodnutí o trestném činu, jeho pachateli, trestu či ochranném opatřením, jakož i pro rozhodnutí o nároku poškozeného na náhradu škody a zajistit potřebné důkazy,
 • odhalit příčiny trestné činnosti a okolnosti, které umožnily nebo usnadnily její spáchání.

Je-li dán některý z důvodů vazby, může Vás soudce rozhodující o vazbě ponechat na svobodě nebo propustit na svobodu, pokud přijme některé z náhradních opatření, konkrétně:

 • pokud zájmové sdružení občanů, anebo důvěryhodná osoba nabídnou převzetí záruky za Vaše další chování a za to, že se na vyzvání dostavíte k soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu a že vždy předem oznámíte vzdálení se z místa pobytu, a orgán rozhodující o vazbě považuje záruku vzhledem k osobě obviněného a k povaze projednávaného případu za dostatečnou a přijme ji,
 • pokud dáte písemný slib, že povedete řádný život, zejména že se nedopustíte trestné činnosti, na vyzvání se dostavíte k soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, vždy předem oznámíte vzdálení se z místa pobytu a že splníte povinnosti a dodržíte omezení, která se Vám uloží, a orgán rozhodující o vazbě považuje slib za dostatečný a přijme jej,
 • pokud je Vám uložen dohled probačního úředníka,
 • pokud je Vám uloženo některé z předběžných opatření,
 • pokud soudce přijme kauci (peněžní prostředky ve stanovené výši); kauci však nelze přijmout v případě obvinění ze spáchání některých závažných trestných činů.

V souvislosti s nahrazením vazby některým z těchto opatření může orgán rozhodující o vazbě rozhodnout o výkonu elektronické kontroly plnění povinností uložených v souvislosti s tímto opatřením prostřednictvím elektronického náramku, pokud slíbíte, že poskytnete potřebnou součinnost. Orgán rozhodující o vazbě Vám může uložit také omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí.

Jste-li občanem nebo máte-li jiný vztah k některému z členských států EU, máte, v souladu s rámcovým rozhodnutím Rady 2009/829/SVV ze dne 23. října 2009 o uplatňování zásady vzájemného uznávání na rozhodnutí o opatřeních dohledu jakožto alternativy zajišťovací vazby mezi členskými státy Evropské unie, které bylo provedeno do zákona
č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, právo žádat, abyste mohl vykonat opatření nahrazující vazbu ve státě Vašeho obvyklého bydliště, nebo v jiném členském státu, který uvedete, pokud s tím tento jiný stát bude souhlasit. Podmínkou je, že v daném členském státě musí být možné vykonávat dohled nad plněním těchto náhradních opatření, nebo je možné jinak zajistit jejich kontrolu. Pokud uložené náhradní opatření porušíte, budete předán zpět do České republiky.

Poslední aktualizace: 06/04/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.