Obvinění (trestní řízení)

Tšekki

Sisällön tuottaja:
Tšekki

A. Mám právo se proti rozhodnutí soudu odvolat?

Ano, proti rozsudku soudu prvního stupně můžete podat odvolání, které má odkladný účinek. Proti rozsudku, kterým soud schválil dohodu o vině a trestu, pak lze podat odvolání pouze v případě, že takový rozsudek není v souladu s dohodou o vině a trestu, jejíž schválení státní zástupce soudu navrhl.

Odvoláním můžete napadnout rozsudek pro nesprávnost výroku, který se Vás přímo dotýká, nejde-li o výrok o vině v rozsahu, v jakém soud přijal Vaše prohlášení viny. Odvolání se podává u soudu, proti jehož rozsudku směřuje, a to do osmi dnů od doručení opisu rozsudku.

B. Jaká další opravné prostředky mám k dispozici?

V rámci trestního řízení máte k dispozici řádné opravné prostředky (odvolání, stížnost a odpor) a mimořádné opravné prostředky (dovolání, návrh na obnovu řízení) a můžete podat i podnět k podání stížnosti pro porušení zákona.

Opravným prostředkem proti usnesení je stížnost, která se podává u orgánu, proti jehož usnesení stížnost směřuje, a to do tří dnů od oznámení usnesení. Usnesení soudu (i státního zástupce) lze napadnout stížností pouze v případě stanovených zákonem. Usnesení lze napadnout pro nesprávnost některého jeho výroku, nebo pro porušení ustanovení o řízení, které usnesení předcházelo, jestliže toto porušení mohlo způsobit nesprávnost některého výroku usnesení. Stížnost má odkladný účinek, jen kde to zákon výslovně stanoví.

Proti trestnímu příkazu můžete podat odpor, a to u soudu, který trestní příkaz vydal, do 8 dnů od jeho doručení. Byl-li podán proti trestnímu příkazu oprávněnou osobou ve lhůtě odpor, trestní příkaz se tím ruší a samosoudce nařídí ve věci hlavní líčení.

Dovoláním lze napadat jen pravomocná rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže tento soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští. Můžete podat dovolání pro nesprávnost výroku rozhodnutí soudu, který se Vás bezprostředně dotýká, jen je-li tu některý ze zákonem stanovených dovolacích důvodů. Dovolání musíte podat vždy prostřednictvím obhájce, svého advokáta. Dovolání je nutno podat do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje, a to u soudu, který rozhodl ve věci v prvním stupni. Dovolání nemá odkladný účinek, nerozhodne-li Nejvyšší soud jinak.

Jste rovněž oprávněn podat návrh na povolení obnovy řízení. Obecně platí, že obnova řízení, které skončilo pravomocným rozsudkem nebo trestním příkazem, se povolí, vyjdou-li najevo skutečnosti nebo důkazy soudu dříve neznámé, které by mohly samy o sobě nebo ve spojení se skutečnostmi a důkazy známými už dříve odůvodnit jiné rozhodnutí o vině anebo vzhledem k nimž by původně uložený trest byl ve zřejmém nepoměru k povaze a závažnosti trestného činu nebo k Vašim osobním, rodinným, majetkovým a jiným poměrům nebo uložený druh trestu by byl ve zřejmém rozporu s účelem trestu. O návrhu na povolení obnovy řízení, které skončilo pravomocným rozsudkem nebo trestním příkazem, rozhoduje soud, který ve věci rozhodl v prvním stupni. Zákon pro podání návrhu na povolení obnovy řízení ve Váš prospěch nestanovuje žádnou lhůtu.

Dále můžete podat podnět k podání stížnosti pro porušení zákona, nicméně tento mimořádný opravný prostředek je oprávněn podat pouze ministr spravedlnosti a záleží na jeho uvážení, zda jej podá. Stížnost pro porušení zákona lze podat proti jakémukoli pravomocnému rozhodnutí soudu, kromě Nejvyššího soudu, nebo státního zástupce, jímž byl porušen zákon nebo které bylo učiněno na podkladě vadného postupu řízení. Zákon nestanoví lhůtu pro její podání.

C. Jaké jsou důsledky v případě odsouzení?

V případě pravomocného odsouzení za trestný čin nastává fáze vykonávacího řízení, zejména tedy výkon trestu nebo ochranného opatření a s tím související úkony.

Pokud jste byl pravomocně odsouzen za trestný čin, nemůžete být pro stejný trestný čin opět souzen, a to dokonce ani v jiném členském státě, nebude-li povolena obnova řízení.

Odsouzení se zaznamenává do Rejstříku trestů a objeví se ve výpisu z Rejstříku trestů až do doby, než je odsouzení zahlazeno. To může mít vliv z hlediska možnosti vykonávat určité povolání, získat určité povolení nebo licenci nebo pro oprávnění držet zbraň apod.

Po zahlazení odsouzení se na Vás bude hledět, jako byste odsouzen nebyl. Orgánům činným v trestním řízení a některým dalším orgánům je nicméně k dispozici tzv. opis z Rejstříku trestů, kde je zaznamenáno Vaše odsouzení i po jeho zahlazení.

i. Záznam v rejstříku trestů

Jakmile odsuzující rozsudek nabude právní moci, bude proveden záznam do Rejstříku trestů, který vede evidenci o odsouzeních a jiných významných skutečnostech pro trestní řízení. Tyto informace se uchovávají po dobu sta let ode dne Vašeho narození bez ohledu na to, zda s tím souhlasíte nebo nikoli. Bude-li odsouzení zahlazeno, informace se již neobjeví ve Vašem výpisu z trestního rejstříku, bude však nadále součástí opisu, jak je uvedeno výše. Odsouzení může být zahlazeno ve lhůtách stanovených trestním zákoníkem v závislosti na závažnosti odsouzení. Tyto lhůty se pohybují v rozmezí jednoho roku až patnácti let ode dne vykonání trestu, u některých trestů se na Vás hledí, jako byste odsouzen nebyl, ihned po jejich výkonu.

V případě, že jste státním občanem jiného členského státu EU, bude informace o Vašem odsouzení poskytnuta příslušnému orgánu členského státu EU, jehož jste státním příslušníkem.

v. Výkon trestu, předávání vězňů, probace a alternativní sankce

Jakmile odsuzující rozsudek nabude právní moci, nařídí předseda senátu jeho výkon.

Pokud Vám byl pravomocně uložen nepodmíněný trest odnětí svobody, zašle předseda senátu příslušné věznici nařízení výkonu trestu a jste-li na svobodě, vyzve Vás, abyste trest ve stanovené lhůtě nastoupil. Pokud se výkonu trestu vyhýbáte, může Vás do něj dovézt Policie ČR.

Soud pak může v případě splnění zákonných podmínek rozhodnout o odkladu výkonu trestu, změně způsobu výkonu trestu, přerušení výkonu trestu, podmíněném propuštění aj. Soud může rovněž upustit od výkonu trestu odnětí svobody nebo jeho zbytku, jestliže máte být vydán do cizího státu nebo vyhoštěn.

Obdobný postup pak nastává v případě, bylo-li Vám uloženo ochranné léčení nebo zabezpečovací detence, tj. jakmile se rozhodnutí, podle něhož se má vykonat ochranné léčení nebo zabezpečovací detence, stalo vykonatelným, předseda senátu zašle příslušnému zdravotnickému zařízení nebo ústavu pro výkon zabezpečovací detence, v němž má být ochranné opatření vykonáno, nařízení jeho výkonu a vyzve Vás k nástupu do výkonu ochranného opatření. Pokud se výkonu ochranného opatření vyhýbáte, může Vás do něj dovézt Policie ČR.

Jsou-li splněny zákonné podmínky nebo podmínky stanovené mezinárodní smlouvou, můžete být k výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody předán do Vaší domovské země, nebo i do jiného státu, pokud o to požádáte a tento stát s tím souhlasí. V rámci odsuzujícího rozsudku Vám může být uložen i některý z alternativních trestů. Za alternativní tresty lze považovat všechny tresty nespojené s bezprostředním odnětím svobody. Může Vám být uložen i dohled probačního úředníka, jehož účelem je zajistit kontrolu plnění Vám uložených povinností a poskytnout Vám pomoc a podporu při znovu začlenění do společnosti a při vedení řádného života. Pokud Vám byl uložen dohled, jste povinen:

  • spolupracovat s probačním úředníkem způsobem, který mu probační úředník stanoví,
    a plnit probační plán dohledu,
  • dostavovat se k probačnímu úředníkovi ve lhůtách, které Vám probační úředník stanoví,
  • informovat probačního úředníka o Vašem pobytu, zaměstnání a zdrojích obživy, dodržování soudem uložených přiměřených omezení a přiměřených povinností a jiných důležitých okolnostech pro výkon dohledu určených probačním úředníkem,
  • umožnit probačnímu úředníkovi vstup do obydlí, ve kterém se zdržujete.

Pokud Vám na základě rozhodnutí soudu byla uložena přiměřená povinnost podrobit se vhodnému programu sociálního výcviku a převýchovy nebo povinnost podrobit se vhodným programům psychologického poradenství, můžete být zařazen do probačního a resocializačního programu. Do probačního a resocializačního programu můžete být zařazen také tehdy, splňujete-li vstupní podmínky poskytovatele programu, aniž by Vám povinnost absolvovat program byla uložena soudem – v tomto případě lze účast v programu dojednat s probačním úředníkem v rámci podmínek výkonu dohledu a absolvování programu zařadit do probačního plánu dohledu. V případě realizace programu ve výkonu trestu odnětí svobody lze Vaši účast v programu dohodnout s odborným pracovníkem Vězeňské služby ČR.

Ve svém domovském státě, případně jiném státě, k němuž máte vazby, můžete při splnění zákonných podmínek a podmínek stanovených mezinárodní smlouvou vykonat také některé z těchto alternativních trestů, pokud lze nad jejich výkonem vykonávat dohled nebo lze jinak zajistit jejich kontrolu. Rozsah této možnosti se liší ve vztahu k členským státům EU a ve vztahu k nečlenským státům EU (zde je užší).

Poslední aktualizace: 06/04/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.