Syytetyt (rikosoikeudelliset menettelyt)

Tšekki

Sisällön tuottaja:
Tšekki

Voinko hakea muutosta tuomioon?

Vastaaja voi hakea muutosta asiassaan annettuun tuomioon, jos tuomioperusteissa on suoraan vastaajaan liittyviä virheitä. Vastaaja voi hakea muutosta syyllisyyden toteamiseen, määrättyyn rangaistukseen ja/tai asetettuihin korvauksiin taikka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen koko ratkaisuun. Vastaajan on haettava muutosta

 • kirjallisesti
 • tuomion antaneesta tuomioistuimesta
 • kahdeksan päivän kuluessa tuomiojäljennöksen toimittamisesta (jos jäljennös toimitetaan sekä vastaajalle että tämän puolustusasianajajalle, määräaika lasketaan myöhemmän toimituspäivän mukaan).

Muutoksenhakemuksesta on käytävä selvästi ilmi, mihin tuomion seikkoihin muutosta haetaan ja mitä erityisiä virheitä tuomiossa ja/tai sitä edeltävissä menettelyissä on tapahtunut. Vastaaja voi hakea muutosta myös ilman erityisiä perusteita toimittamalla hakemuksen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen puheenjohtajana toimineelle tuomarille ja pyytämällä häntä pidentämään tietyllä perusteella tapahtuvan muutoksenhaun määräaikaa.

Millaisia muutoksenhaun perustelut voivat olla?

Vastaaja voi hakea muutosta tuomioperusteissa olleiden suoraan vastaajaan liittyvien virheiden vuoksi tai siksi, ettei tiettyä perustetta sisällytetty tuomioon. Muutosta voi hakea myös uusien tosiseikkojen ja todisteiden perusteella.

Mitä tapahtuu, jos haen muutosta tuomioon?

Tuomio ei tule voimaan eikä täytäntöönpanokelpoiseksi, ennen kuin muutoksenhakutuomioistuin on tehnyt ratkaisunsa. Jos vastaaja on tutkintavankeudessa, häntä ei vapauteta automaattisesti pelkästään sen vuoksi, että hän on hakenut muutosta.

Mitä muutoksenhakukäsittelyssä tapahtuu?

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tutkii, sisältääkö vastaajan muutoksenhakemus kaikki tarvittavat tiedot. Ellei, tuomioistuin pyytää vastaajaa ja tämän puolustusasianajajaa korjaamaan puutteet viiden päivän kuluessa (kahdeksan päivän kuluessa, jos vastaajalla ei ole puolustusasianajajaa, jolloin oikeuden puheenjohtajana toimiva tuomari antaa ohjeet suoraan vastaajalle).

Jäljennös muutoksenhakemuksesta ja sen perusteista toimitetaan muille asianosaisille, ja koko aineisto esitetään muutoksenhakutuomioistuimelle.

Alueellinen ylioikeus (vrchní soud) ratkaisee piirituomioistuimen (krajský soud) tuomiota koskevan muutoksenhakemuksen, ja korkein oikeus (nejvyšší soud) ratkaisee alueoikeuden (okresní soud) tuomiota koskevan muutoksenhakemuksen.

Kun asian käsittely alkaa muutoksenhakutuomioistuimessa, valituksenalainen tuomio esitellään ja asiasta toimitetaan lausunto.

Sitten vastaaja esittelee ja perustelee muutoksenhakemuksensa. Jos vastaaja tai hänen puolustusasianajajansa ei ole läsnä, tämän tekee oikeuden puheenjohtajana toimiva tuomari.

Tämän jälkeen syyttäjä ja henkilö, johon muutoksenhakutuomioistuimen ratkaisu voi vaikuttaa suoraan, esittävät perustelunsa.

Kun vaatimukset on esitetty, muutoksenhakutuomioistuin tutkii muutoksenhakemuksen ratkaisemisen kannalta välttämättömät todisteet, ellei todisteiden tarkastelu osoittaudu niin laajaksi, että se tarkoittaisi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen aiemman työn toistamista.

Muutoksenhakutuomioistuin voi

 • hylätä muutoksenhakemuksen julkisessa käsittelyssä (esimerkiksi jos hakemus ei ole perusteltu, jos se on jätetty liian myöhään tai jos sen on jättänyt henkilö, jolla ei ole tähän oikeutta)
 • hylätä hakemuksen, jos sen sisältö ei täytä muutoksenhaun vaatimuksia
 • keskeyttää syytteen käsittelyn
 • kumota valituksenalaisen tuomion tai sen osan ja
 • päättää esitellä asian tuomioistuimen toimivallasta tehtävää ratkaisua varten
 • siirtää asian toiselle viranomaiselle
 • lopettaa syytteen käsittelyn (jos ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on jo niin tehnyt);
 • keskeyttää syytteen käsittelyn (jos ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on jo niin tehnyt).

Muutoksenhakutuomioistuin voi myös kumota valituksenalaisen tuomion prosessissa tapahtuneiden perustavanlaatuisten virheiden vuoksi:

 • tuomiolauselmaan sisältyy virheitä (monimerkityksisyys, puutteelliset perusteet)
 • perusteiden paikkansapitävyydestä on epäilyjä tai todisteet on toistettava
 • rikoslain säännöksiä on rikottu
 • tuomio on epäasianmukainen
 • uhrin oikeuksista on tehty virheellinen päätös.

Kumoamisen jälkeen muutoksenhakutuomioistuin

 • palauttaa asian ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen
 • päättää tuomiostaan aina julkisessa käsittelyssä
 • lopettaa syytteen käsittelyn.

Mitä tapahtuu, jos muutoksenhakua ei hyväksytä?

Muutoksenhakutuomioistuin ei voi tehdä päätöstä, joka pahentaa vastaajan tilannetta, ellei syyttäjä ole hakenut muutosta tuomioon.

Milloin tuomiosta tulee lopullinen?

Jos muutoksenhakutuomioistuin ei palauta asiaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen, sen ratkaisu päättää asian ja tulee lopulliseksi hetkellä, jolloin päätös julistetaan. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaisusta tulee puolestaan lopullinen, ellei siihen haeta muutosta ajallaan.

Kun tuomio on tullut voimaan, vastaaja voi

 • tehdä poikkeustapauksessa sovellettavan muutoksenhakemuksen
 • esittää, että oikeusministeri nostaa kanteen lain rikkomisesta korkeimmassa oikeudessa
 • hakea lupaa oikeudenkäynnin uusimiseen.

Saanko korvauksia, jos ensimmäinen ratkaisu kumotaan?

Vastaaja voi hakea oikeusministeriöltä korvausta viranomaisen aiheuttamasta vahingosta annetun lain (zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem) nojalla.

Jos muutoksenhaku hyväksytään, jääkö tuomiosta merkintä rikosrekisteriin?

Tuomio merkitään rekisteriin vasta, kun siitä tulee lopullinen. Kun langettavasta tuomiosta tulee lopullinen, tehdään rikosrekisteriin merkintä. Jos poikkeustapauksessa sovellettava muutoksenhakemus hyväksytään, merkintä poistetaan rekisteristä.

Olen toisen jäsenvaltion kansalainen. Voidaanko minut palauttaa kotimaahan oikeudenkäynnin jälkeen?

Kyllä. Vastaaja voidaan luovuttaa suorittamaan rangaistuksensa, jos jäljellä oleva aika on vähintään neljä kuukautta.

Asianomaisen maan asiasta vastaavan viranomaisen on pyydettävä luovutusta ja luovutuksen on oltava perustuslain säännösten ja velvollisuuksien mukainen sekä ihmisoikeuksista ja perusvapauksista tehtyjen kansainvälisten sopimusten mukainen.

Tuomioistuin voi määrätä vastaajan luovutettavaksi myös osana langettavaa tuomiota.

Voinko hakea muutosta kotimaahan palauttamista koskevaan päätökseen?

Vastaaja voi hakea muutosta päätökseen, kun ilmoitus rangaistuksen suorittamisesta toimitetaan. Vastaaja voi hakea muutosta luovutusta koskevaan tuomioon.

Jos minut tuomitaan, voidaanko minua syyttää uudelleen samasta rikoksesta?

Samasta rikoksesta ei voida syyttää uudelleen edes muussa jäsenvaltiossa, ellei prosessin uuteen vireillepanoon anneta lupaa.

Merkitäänkö syytettä ja/tai tuomiota koskevat tiedot rikosrekisteriini?

Kyllä. Rikosrekisteriin merkitään oikeudessa annetut tuomiot. Tuomioistuimet toimittavat nämä tiedot. Tiedot säilytetään sadan vuoden ajan vastaajan syntymästä.

Jos tuomio poistetaan, tieto ei näy rikosrekisterissä. Rikosrekisteriotteen saa sitä pyytämällä. Tuomio voidaan poistaa laissa säädetyn määräajan kuluessa sen mukaan, miten vakavasta tuomiosta on kyse. Määräaika vaihtelee yhdestä vuodesta viiteentoista vuoteen rangaistuksen suorittamisesta.

Tietojen säilyttämiseen rikosrekisterissä ei tarvita erillistä suostumusta.

Voinko vastustaa tietojen säilyttämistä?

Asiasta voi nostaa hallinto-oikeudellisen kanteen Prahan kaupunginoikeudessa (městský soud v Praze).

Linkkejä

Yleistietoa rikosoikeudesta

Oikeusministeriö

Päivitetty viimeksi: 16/09/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.