Syytetyt (rikosoikeudelliset menettelyt)

Tšekki

Sisällön tuottaja:
Tšekki

Rikkomuksista annetun lain (zákon o přestupcích) mukaan ”rikkomus” on menettely, joka rikkoo yhteiskunnan etua tai uhkaa sitä ja joka on nimetty nimenomaisesti rikkomukseksi kyseisessä laissa tai muussa laissa.

Edellä esitetty määritelmä löytyy rikkomuksista annetusta laista ja hallintoprosessilaista (správní řád), ja niitä käytetään rikkomuksia koskevissa menettelyissä.

Miten käsitellään esimerkiksi ylinopeutta, pysäköintivirheitä ja muita vastaavia rikkomuksia?

Liikennerikkomukset käsittelee kunnallinen (kaupungin) viranomainen.

Kunnallisen viranomaisen käsittelemiä rikkomuksia ja määräämiä seuraamuksia ovat seuraavat:

  • Ylinopeusrikkomuksesta määrätään tavallisesti sakko, jonka suuruus on 1 000–10 000 Tšekin korunaa sen mukaan, miten vakava rikkomus on kyseessä. Seuraamuksena voidaan määrätä myös yhdestä kuukaudesta vuoteen kestävä ajokielto.
  • Muista liikennerikkomuksista määrätään sakko, jonka suuruus, 1 500–10 000 Tšekin korunaa, riippuu rikkomuksen vakavuudesta. Niistä voidaan määrätä myös enintään yhden vuoden pituinen ajokielto.
  • Tieliikennelain (zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích) rikkomisesta ja sellaisen onnettomuuden aiheuttamisesta, jossa henkilö kuolee tai loukkaantuu, voidaan määrätä 25 000–50 000 Tšekin korunan suuruinen sakko ja ajokielto, jonka pituus on yhdestä kahteen vuotta.

Miten rikkomuksia käsitellään?

Sakkomenettelyt

Kyseessä on lievä rikkomus, joka on osoitettu luotettavalla tavalla toteen ja josta huomautuksen antaminen ei ole riittävä seuraamus. Jos on halukas maksamaan pienemmän sakon, asian voi hoitaa liikennettä valvova viranomainen (tai poliisi) määräämällä sakon paikan päällä.

Tavalliset rikkomusmenettelyt

Rikkomukset ratkaistaan virallisia menettelyjä noudattaen. Menettely alkaa, kun valtion viranomainen, poliisi, kunnallinen viranomainen, oikeushenkilö tai kansalainen ilmoittaa rikkomuksesta.

Kunnallinen viranomainen voi antaa asian toisen viranomaisen käsiteltäväksi ennen menettelyn aloittamista. Jos tosiseikat viittaavat siihen, että kyseessä on rikos, asia siirretään syyttäjälle.

Rikkomuksesta epäilty osallistuu menettelyyn syytettynä. Myös uhri on osapuolena, jos rikkomuksesta aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta on keskusteltava. Osapuolena on myös mahdollisesti takavarikoitavan esineen haltija (esimerkiksi ajoneuvon omistaja).

Epäiltyä syytetään rikkomuksesta heti, kun menettely aloitetaan häntä vastaan.

Syytetyllä on oikeus

  • ilmaista mielipiteensä kaikista teoista, joista häntä syytetään, ja näiden syytteiden tueksi esitetyistä todisteista
  • kieltäytyä todistamasta
  • kiistää tosiseikat ja ehdottaa puolustustaan tukevia todisteita
  • esittää vaatimuksia
  • esittää oikaisua.

Asia käsitellään suullisesti, ja kunnallinen viranomainen laatii asiasta raportin. Syytetylle esitetään kysymyksiä käsittelyn aikana, ja hän voi käyttää (edellä lueteltuja) oikeuksiaan. Raportista tulee osa aineistoa. Kunnallinen viranomainen pyytää syytettyä tutkimaan aineistoon kuuluvat asiakirjat ennen päätöksensä tekemistä. Syytetyllä on oikeus ilmaista mielipiteensä näistä asiakirjoista.

Rikkomusmenettely päättyy

  • kun menettely päätetään rikkomuksista annetussa laissa asetetuista syistä (esimerkiksi kun teko ei ole rikkomus, syytetty ei ole tehnyt rikkomusta, rangaistus olisi merkityksetön sen rangaistuksen rinnalla, joka langetetaan syytetylle toisesta teosta rikosoikeudenkäynnissä, ja muut vastaavat syyt) tai
  • kun tehdään päätös, jossa syytetty todetaan syylliseksi rikkomukseen ja hänelle määrätään seuraamus.

Voidaanko muiden jäsenvaltioiden kansalaisia syyttää tällaisista rikkomuksista?

Muiden jäsenvaltioiden kansalaisia voidaan syyttää samalla tavoin kuin Tšekin kansalaisia.

Voinko hakea muutosta päätökseen?

Muutoksenhakuun on täysi oikeus. Sakkomenettelyssä määrättyyn sakkoon ei voi kuitenkaan hakea muutosta.

Muutoksenhakemuksessa riitautettua päätöstä ei voida panna täytäntöön, ennen kuin ylempi viranomainen on tehnyt päätöksen muutoksenhakemuksesta.

Muutoksenhakemus on tehtävä hallintoviranomaiselle (yleensä kunnalliselle viranomaiselle) viidentoista päivän kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta.

Merkitäänkö tällaiset rikkomukset rikosrekisteriini?

Ei merkitä.

Linkkejä

Liikennerikkomukset

Päivitetty viimeksi: 16/09/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.