Tämän sivun alkukielistä versiota tšekki on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Syytetyt (rikosoikeudelliset menettelyt)

Tšekki

Tšekin perustuslain mukaan rikoksesta voidaan rangaista vain lain nojalla ja laissa säädetyllä tavalla. Tältä osin olennaisia lakeja ovat rikoslaki (trestní zákoník), nuoriso-oikeuslaki (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) ja rikosprosessilaki (zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)), joissa säädetään rikosoikeudenkäyntimenettelyjen säännöistä sekä asianosaisten oikeuksista ja niiden käyttämisen edellytyksistä. Näillä sivuilla kerrotaan, mitä tapahtuu, kun rikoksesta epäilty tai syytetty henkilö joutuu oikeuteen. Liikennerikkomusten kaltaisista vähäisistä rikkomuksista, joista määrätään yleensä sakkorangaistus, kerrotaan tietosivulla 5. Tietoja rikoksen uhrin oikeuksista löytyy täältä.

Sisällön tuottaja:
Tšekki

Lyhyt yhteenveto rikosoikeudenkäyntimenettelyistä

Rikosprosessin tavanomaiset vaiheet ovat lyhyesti esitettynä seuraavat.

1.             Valmistelu

Valmistelu on rikosprosessin ensimmäinen vaihe, ja siinä on kaksi osaa:

  • rikosprosessista vastaavien viranomaisten menettelyt ennen syytteen nostamista eli niin sanottu esitutkintavaihe ja
  • rikostutkinta ja syyttämispäätös syyteharkinnan alkamisesta syytteen nostamiseen tai asian käsittelyn päättämiseen muulla tavalla (ks. tietosivu 2)#Podstránka_2.

2.             Alustava syytteen käsittely

Alustavassa käsittelyssä tuomioistuin tutkii, onko asiaa selvitetty asianmukaisesti valmisteluvaiheessa ja onko syyte asianmukainen perusta oikeudenkäynnille. Tuomioistuin päättää myös, onko sillä toimivalta ratkaista asia.

3.             Varsinainen oikeudenkäynti

Tämä on rikosprosessin tärkein vaihe. Todisteet tutkitaan ja asia ratkaistaan. Rikosprosessin tässä vaiheessa tuomioistuin kuulee vastaajaa (vastaajia) ja mahdollisia todistajia sekä asianomistajaa (asianomistajia) eli rikoksen uhria (uhreja). Oikeudenkäynti on julkinen ja suullinen, ja se käydään tšekin kielellä. Jos vastaaja ei osaa tšekkiä, hänellä on oikeus käyttää tulkkia.

4.             Muutoksenhakumenettelyt

Muutoksenhakuoikeus on vastaajalla, hänen perheenjäsenillään ja asianajajallaan sekä syyttäjällä tai asianomistajalla. Muutoksenhaku on tehtävä kahdeksan päivän kuluessa. Jos muutosta haetaan, muutoksenhakutuomioistuin tutkii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaisun

Euroopan komission rooli

Euroopan komissiolla ei ole toimivaltaa rikosoikeudenkäyntimenettelyissä jäsenvaltioissa, eikä se siksi voi auttaa valituksen tekemisessä. Näillä sivuilla on tietoa siitä, keneen voi ottaa yhteyttä ja miten tulee menetellä.

Tarvittavat tiedot löytyvät alla olevien linkkien kautta

1 – Miten saan oikeudellista neuvontaa

2 – Oikeuteni rikostutkinnan aikana ja ennen oikeudenkäynnin alkua

  • Esitutkinta
  • Rikostutkinta
  • Tutkintavankeus
  • Valmisteluvaiheen päätös, syyte
  • Nopeutettu valmistelu

3 – Oikeuteni oikeudenkäynnin aikana

  • Oikeudenkäynti tuomioistuimessa
  • Tuomiot ja uhrin oikeudet

4 – Oikeuteni oikeudenkäynnin päätyttyä

5 – Liikennerikkomukset ja muut vähäiset rikkomukset

Linkkejä

Tšekin oikeusministeriö

Tšekin sisäministeriö

Tšekin asianajajaliitto

Tietoa ihmisoikeuksista

Yleistä oikeustietoa

Päivitetty viimeksi: 16/09/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.