Syytetyt (rikosoikeudelliset menettelyt)

Tanska

Sisällön tuottaja:
Tanska

Miten käsitellään vähäisiä liikennerikkomuksia?

Tieliikennelakien noudattamisen valvonnasta vastaa liikennepoliisi. Liikennepoliisin pysäyttämä henkilö voi joko myöntää tai kiistää syyllisyytensä. Poliisin on nostettava syyte toteamastaan rikkomuksesta. Tällöin henkilöllä on samat oikeudet kuin vastaajalla, eikä hänen tarvitse antaa poliisille lausuntoa.

Liikennerikkomuksesta määrätään rangaistukseksi tavallisesti sakko. Liikennerikkomukset käsitellään samalla tavalla kuin muut rikkomukset, joista vaaditaan rangaistukseksi sakkoa. Poliisi lähettää sakon postitse. Sakon maksaminen merkitsee rikkomuksen tunnustamista. Jos sakkoa ei makseta, syytetylle toimitetaan haaste saapua oikeuskäsittelyyn, jossa voidaan esittää rikkomiseen liittyviä todisteita.

Valtakunnansyyttäjä (Rigsadvokaten) on julkaissut liikennerikkomusten rangaistusluettelon, josta rikkomuksen tekijä voi tarkistaa, että hänen saamansa sakko vastaa samantyyppisestä rikkomuksesta tavallisesti määrättävää sakkoa.

Tanskan tieliikennelaissa (færdselsloven) annetaan poliisille mahdollisuus takavarikoida ajoneuvo, jos rikkomuksen tekijä asuu ja ajoneuvo on rekisteröity muualla kuin Tanskassa. Ajoneuvo voidaan pitää takavarikoituna, kunnes sakko on maksettu tai sen maksamisesta on saatu vakuus. Joissain tapauksissa vakuus on toimitettava, vaikka syytetty kiistäisi rikkomuksen, jolloin hänen on vaadittava asian käsittelyä tuomioistuimessa. Poliisi käyttää usein oikeuttaan ajoneuvon takavarikointiin.

Muista Skandinavian maista peräisin oleviin ajoneuvoihin ja kuljettajiin sovelletaan erityisiä sääntöjä.

Miten käsitellään pysäköintivirheitä?

Pysäköintirajoitusten noudattamista valvoo yleensä poliisin sijasta pysäköinninvalvoja, joka työskentelee paikallisviranomaisen tai yksityisen yrityksen lukuun. Lainvastaisesta pysäköinnistä määrätään pysäköintivirhemaksu. Maksumääräys kiinnitetään autoon.

Jos on paikalla ennen kuin pysäköinninvalvoja on kirjannut pysäköintivirheen, voi esittää vastalauseen suoraan pysäköinninvalvojalle. Pysäköinninvalvoja voi päättää olla kirjaamatta virhettä tai kirjata vastalauseen muistiin. Maksumääräykseen on liitettävä ohjeet siitä, miten virhemaksusta voi valittaa. Valituksia käsittelevää keskuselintä ei ole.

Pysäköintivirhemaksut peritään samalla tavalla kuin muutkin yksityisoikeudelliset saatavat. Jos sakkoa ei makseta, rikkomuksen tekijän asuinvaltion perintävirastolle voidaan lähettää maksuvaatimus.

Merkitäänkö tällaiset rikkomukset rikosrekisteriini?

Sakkoja ei yleensä merkitä rikosrekisteriin rikosoikeudellisia sakkoja lukuun ottamatta.

Pysäköintivirhemaksuja ei katsota rikosseuraamuksiksi, joten niitä ei merkitä rikosrekisteriin.

Päivitetty viimeksi: 13/08/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.