Syytetyt (rikosoikeudelliset menettelyt)

Tanska

Näillä sivuilla kerrotaan, mitä tapahtuu, kun rikoksesta epäilty tai syytetty henkilö joutuu oikeuteen. Liikennerikkomuksista, joista määrätään yleensä sakkorangaistus, kerrotaan tietosivulla 5. Tietoja rikoksen uhrin oikeuksista löytyy täältä.

Sisällön tuottaja:
Tanska

Lyhyt yhteenveto rikosoikeudenkäyntimenettelyistä

Rikosprosesin tavanomaiset vaiheet ovat lyhyesti esitettynä seuraavat:

 • Poliisi tutkii kaikki rikosasiat. Rikostutkintaan kuuluu epäiltyjen, uhrin ja todistajien kuulustelu.
 • Jos poliisi epäilee henkilöä rikoksesta, häntä vastaan nostetaan syyte. Syytetyllä on tiettyjä perusoikeuksia, kuten oikeus oikeudelliseen neuvontaan vakavissa tapauksissa.
 • Poliisi päättää epäillyn pidättämisestä.
 • Jos kyseessä on vakava rikos, epäilty voidaan määrätä tutkintavankeuteen rikoksen tutkinnan ajaksi, kun asia on esitelty tuomarille.
 • Kun rikostutkinta on saatu päätökseen, asia lähetetään syyttäjälle, joka päättää, luovutaanko syytteestä vai viedäänkö asia oikeuteen.
 • Jos asian käsittelyä päätetään jatkaa, syyttäjä voi antaa seuraamusilmoituksen, laatia syytteen tai esittää pyynnön oikeudenkäyntiä edeltävän käsittelyn pitämiseksi.
 • Rikosasiat käsitellään käräjäoikeudessa (byret) eli alimmassa oikeusasteessa. Tuomarien lukumäärä riippuu asian vakavuudesta sekä siitä, myöntääkö vai kiistääkö vastaaja syytteen.
 • Tuomioistuimen tuomiosta voi tavallisesti valittaa hovioikeuteen (landsret). Muutoksenhaussa voi vaatia joko asian uudelleen käsittelyä tai muutosta rangaistukseen.
 • Vastaajalla on oikeus korvauksiin väärin perustein tapahtuneesta vangitsemisesta, jos syytteestä luovutaan tai vastaaja vapautetaan syytteestä.
 • Tanskan rikosseuraamuslaitos (Kriminalforsorgen) vastaa rangaistuksen suorittamista koskeviin kysymyksiin.

Rikosoikeudenkäyntimenettelyjen eri vaiheet ja vastaajan oikeudet niissä on esitetty yksityiskohtaisesti tietosivuilla. Esitetyt tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia, eivätkä ne korvaa oikeudellista neuvontaa.

Rikosprosessia, mukaan lukien poliisitutkintaa, syyttäjän valmistautumista oikeudenkäyntiin ja varsinaista oikeudenkäyntiä koskevista säännöistä säädetään Tanskan oikeudenkäyntilaissa (retsplejeloven).

Grönlannissa ja Färsaarilla sovelletaan erityissääntöjä.

Tanska jättäytyi Lissabonin sopimuksessa EU:n oikeus- ja sisäasioiden alan yhteistyön ulkopuolelle eikä se näin ollen osallistu tähän yhteistyöhön samalla tavoin kuin muut jäsenvaltiot. On siis selvitettävä aina tapauskohtaisesti, sovelletaanko tiettyä EU:n säädöstä Tanskassa.

Euroopan komission rooli

Euroopan komissiolla ei ole toimivaltaa rikosoikeudenkäyntimenettelyissä jäsenvaltioissa, eikä se siksi voi auttaa valituksen tekemisessä. Näillä sivuilla on tietoa siitä, keneen voi ottaa yhteyttä ja miten tulee menetellä.

Tarvittavat tiedot löytyvät alla olevien linkkien kautta

1 – Miten saan oikeudellista neuvontaa

2 – Oikeuteni rikostutkinnan aikana ja ennen oikeudenkäynnin alkua

 • Alustava syyte sekä kuulustelu
 • Pidätys (mukaan lukien eurooppalainen pidätysmääräys)
 • Lakimääräinen alustava oikeuskäsittely ja tutkintavankeus
 • Yksityisyyteen puuttuvat toimenpiteet
 • Päätös syytteen nostamisesta tai nostamatta jättämisestä
 • Puolustuksen valmistautuminen oikeudenkäyntiin

3 – Oikeuteni oikeudenkäynnin aikana

4 – Oikeuteni oikeudenkäynnin päätyttyä

5 – Liikennerikkomukset ja muut vähäiset rikkomukset

Linkkejä

Tanskan oikeusjärjestelmä

Lakitekstien tietokanta

Asianajajan löytäminen Tanskasta

Tietoa rangaistuksen suorittamisesta

Päivitetty viimeksi: 13/08/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.