Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.

Syytetyt (rikosoikeudelliset menettelyt)

Englanti ja Wales

Sisällön tuottaja:
Englanti ja Wales

Voinko hakea muutosta tuomioon?

Jos vastaaja tuomitaan tai hänelle määrätään rangaistus Magistrates’ Court ‑tuomioistuimessa, vastaaja voi hakea tuomioon muutosta paikallisesta Crown Court ‑tuomioistuimesta. Muutosta voi hakea myös Lontoon hallintotuomioistuimesta (Administrative Court), jos maallikkotuomarit ovat vastaajan mielestä tulkinneet lakia väärin.

Jos vastaaja tuomitaan tai hänelle määrätään rangaistus Crown Courtissa, vastaaja voi hakea tuomioon muutosta vain, jos hänelle annetaan tähän lupa esimerkiksi siksi, että tuomari on tehnyt virheen. Tällöin vastaaja voi hakea muutosta Lontoon Court of Appeal ‑tuomioistuimelta.

Miten muutoksenhaku tapahtuu?

Jos oikeudenkäynti on pidetty Magistrates’ Courtissa, muutosta on haettava 21 päivän kuluessa, jos taas Crown Courtissa, muutosta on haettava 28 päivän kuluessa. Asianajaja neuvoo, kannattaako muutosta hakea ja miten se tapahtuu.

Millaisia muutoksenhaun perustelut voivat olla?

Vastaajalla on oikeus hakea muutosta mihin tahansa Magistrates’ Courtin ratkaisuun, mutta vastaajan on täytettävä ja palautettava tuomioistuimessa saatavilla oleva lomake.

Crown Courtin ratkaisun muutoksenhaku on muodollisempi prosessi. Muutosta haettaessa muutoksenhaun syyt on ilmoitettava yksityiskohtaisesti. Muutoksenhaun perusteluita voivat olla seuraavat:

  • Tuomari on antanut valamiehistölle väärät ohjeet.
  • Oikeudenkäyntimenettelyssä on tapahtunut virhe tai sääntöjenvastaisuus.
  • Todisteita on hyväksytty tai hylätty väärin perustein.

Rangaistusta koskevan muutoksenhaun perusteluita voivat olla seuraavat:

  • Tuomari on tehnyt oikeuserehdyksen.
  • Rangaistus on liian pitkä.

Mitä muutoksenhakukäsittelyssä tapahtuu?

Magistrates’ Courtin tuomiota koskeva muutoksenhakemus käsitellään yleensä yhden tuomarin ja kahden maallikkotuomarin (eri maallikkotuomarit kuin varsinaisessa oikeudenkäynnissä) kokoonpanossa. Käsittely on täysin uusi, ja siinä voidaan esittää uusia tai erilaisia todisteita ja tosiseikkoja. Jos muutoksenhakemus koskee vain rangaistusta, Crown Court voi lieventää rangaistusta, vahvistaa sen tai koventaa sitä.

Jos hallintotuomioistuimelle osoitetussa muutoksenhakemuksessa kyseenalaistetaan maallikkotuomareiden laintulkinta ja hallintotuomioistuin katsoo maallikkotuomareiden olleen väärässä, tuomio kumotaan. Joissakin olosuhteissa asia voidaan palauttaa Magistrates’ Courtiin uutta käsittelyä varten.

Crown Courtin tuomiota koskevan muutoksenhakemuksen käsittelee muutoksenhakutuomioistuin (Court of Appeal). Vastaajan asianajaja ja syyttäjä esittävät väitteitä muutoksenhakemuksen näkökohdista. Tuomioistuin voi kuulla lisää todisteita. Yleensä vastaaja ei voi esittää sellaisia todisteita, jotka olisivat olleet käytettävissä oikeudenkäynnin aikana, mutta joita ei kuitenkaan käytetty. Muutoksenhakukäsittely on julkinen.

Vastaajalla on oikeus osallistua muutoksenhakukäsittelyyn, ellei hän ole vankilassa. Jos vastaaja on vankilassa, hänellä on oikeus osallistua, ellei muutoksenhaku koske ainoastaan oikeusasioita. Tuomioistuin voi sallia videoyhteyden välityksellä osallistumisen.

Mitä tapahtuu, jos olen vankilassa, kun haen tuomioon muutosta?

Kun muutosta on haettu, voi pyytää vapauttamista vankilasta, kunnes muutoksenhakukäsittely on pidetty. Vapauttaminen on kuitenkin näissä olosuhteissa harvinaista. Jos vapautuminen myönnetään takuita vastaan, siihen voidaan liittää ehtoja.

Miten kauan kestää, ennen kuin muutoksenhaku käsitellään?

Magistrates’ Courtin määräämää rangaistusta koskevat muutoksenhakemukset käsitellään yleensä nopeasti, jos vastaaja on tutkintavankeudessa. Muutoin käsittely tapahtuu 3–6 kuukauden kuluessa. Crown Courtin päätökseen voi hakea muutosta Court of Appealista vain vanhemman tuomarin luvalla. Tuomiota vastaan esitetyt muutoksenhakemukset käsitellään keskimäärin kahdeksan kuukauden kuluessa ja rangaistusta vastaan esitetyt viiden kuukauden kuluessa. Muutoksenhausta voi luopua milloin tahansa ilmoittamalla asiasta kirjallisesti rikosasioiden muutoksenhakutoimistoon (Criminal Appeal Office).

Mitä tapahtuu, jos tuomiota koskeva muutoksenhaku hyväksytään / hylätään?

Jos muutoksenhaku hyväksytään, tuomioistuin kumoaa tuomion ja se poistetaan virallisesta rekisteristä. Joissakin olosuhteissa tuomioistuin voi kumota tuomion, mutta antaa syyttäjälle luvan aloittaa uuden oikeudenkäynnin vastaajaa vastaan.

Jos muutoksenhaku hylätään, oikeudenkäynnissä annettuun tuomioon ei yleensä tehdä muutosta. Joissakin tapauksessa tuomioistuin voi kuitenkin korvata tuomion lievemmästä rikoksesta annetulla tuomiolla (tavallisesti näin ei voida tehdä, kun muutoksenhaku koskee Magistrates’ Courtin tuomiota).

Mitä tapahtuu, jos rangaistusta koskeva muutoksenhaku hyväksytään / hylätään?

Jos muutoksenhaku hyväksytään, tuomioistuin määrää uuden rangaistuksen. Jos muutoksenhaku hylätään, tuomioistuin voi vahvistaa alkuperäisen rangaistuksen tai myös koventaa sitä.

Voiko muutosta hakea toisen kerran ylemmästä tuomioistuimesta tai toisesta tuomioistuimesta?

Jos muutosta on haettu Magistrates’ Courtin tuomiosta eikä Crown Court hyväksy muutoksenhakua, vastaaja voi valittaa rikosasioiden tarkistuslautakuntaan (Criminal Cases Review Commission, CCRC) ja pyytää sitä palauttamaan asian Court of Appealiin. Tämä on harvinaista.

Jos muutosta on haettu hallintotuomioistuimesta tai Court of Appealista, muutosta voidaan hakea edelleen Yhdistyneen kuningaskunnan korkeimmasta oikeudesta (Supreme Court), jos muutoksenhaussa otetaan esille yleiseltä kannalta oikeudellisesti merkittävä seikka.

Saanko korvauksia, jos muutoksenhaku hyväksytään?

Korvauksia voi hakea kahden vuoden kuluessa täyttämällä tämän lomakkeen. Päätöksen tekee hallitus. Asianajaja voi kertoa, kuinka järjestelmä toimii.

Voiko muutosta hakea uudelleen, jos ensimmäistä muutoksenhakua ei hyväksytä?

Poikkeustapauksessa uuden muutoksenhakemuksen tekeminen on mahdollista, jos muutoksenhaulle ilmenee uusi perustelu. Jos vastaaja haluaa esittää uusia todisteita, hänen on selitettävä, miksi niitä ei esitetty oikeudenkäynnin aikana.

Onko minulla muita muutoksenhakukeinoja?

Vastaaja voi valittaa CCRC-lautakuntaan ja pyytää sitä tutkimaan, onko asiassa annettu väärä tuomio. Lautakunta voi palauttaa asian muutoksenhakutuomioistuimeen. Jos se tekee näin, asia käsitellään tavallisen muutoksenhaun tavoin.

Olen toisen jäsenvaltion kansalainen. Voidaanko minut palauttaa kotimaahan oikeudenkäynnin jälkeen?

Jos vastaaja tuomitaan ja rangaistukseksi määrätään vankeutta, vastaaja voidaan karkottaa vapautettaessa. Jos vastaaja ei ole Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen ja vankeustuomio on vähintään 12 kuukautta tai jos tuomio annetaan tietystä vakavasta rikoksesta, hallitus määrää tavallisesti vastaajan karkotettavaksi vankeustuomion suorittamisen jälkeen.

Kaikissa muissa tapauksissa, joissa vankeusrangaistus on mahdollinen, jos vastaaja on yli 17-vuotias, tuomari voi suositella, että vastaaja on karkotettava tuomion suorittamisen jälkeen. Tämä on mahdollista, vaikkei vastaaja joutuisi vankilaan. Hallitus tekee päätöksen tuomarin suosituksen perusteella. Tuomarin suositus on osa rangaistusta, ja siihen voidaan hakea muutosta edellä kuvatulla tavalla. Maan hallitus voi pyrkiä karkottamaan vastaajan yleisen edun perusteella myös ilman tuomioistuimen suositusta.

Jos vastaaja on toisen jäsenvaltion kansalainen, hänet voidaan karkottaa vain yleisen järjestyksen, yleisen turvallisuuden tai kansanterveyden perusteella. Karkottamista ei voida perustella pelkästään rikostuomiolla. Karkotuspäätökseen on oikeus hakea muutosta erityistuomioistuimesta.

Jos minut tuomitaan, voidaanko minua syyttää uudelleen samasta rikoksesta?

Jos vastaaja on tuomittu syylliseksi tai katsottu syyttömäksi rikokseen missä tahansa Yhdistyneen kuningaskunnan alueella pidetyssä oikeudenkäynnissä, häntä ei voida syyttää Englannissa uudelleen samasta rikoksesta muutoin kuin poikkeustapauksessa. Sama sääntö pätee, jos oikeudenkäynnin päätteeksi on annettu tuomio jossakin toisessa jäsenvaltiossa.

Tuomioita koskevat tiedot

Tuomiot ja varoitukset tallennetaan poliisin valtakunnalliseen järjestelmään (Police National Computer, PNC) ja niitä säilytetään, kunnes tuomittu täyttää sata vuotta. Jos uskoo, että järjestelmään merkityt tiedot eivät pidä paikkansa, tietoja voi vastustaa. Asianajaja neuvoo, miten tämä tehdään. Myös rikoksen tapahtumapaikan alueella toimivaa poliisipäällikköä (Chief Constable) voi pyytää muuttamaan tietoja tai poistamaan ne.

Varoituksia, nuhteluita ja viimeisiä varoituksia pidetään tuomioina.

Vaikka rangaistus olisi suoritettu, tuomiosta tai varoituksesta joutuu kertomaan vaadittaessa (esim. työhakemukset), kunnes tuomion poistoaika on kulunut. Poistoaika määräytyy rikoksen tyypin ja rangaistuksen perusteella.

Rikosrekisteriin ei merkitä sakkorangaistuksia (Fixed Penalty Notice tai Penalty Notice for Disorder).

Linkkejä

Court of Appeal -tuomioistuin

Opas menettelyiden aloittamisesta Court of Appealissa

Yhdistyneen kuningaskunnan korkein oikeus

Rikosasioiden tarkistuslautakunta CCRC

Rikosrekisteritoimisto CRB

Rikollisten sopeuttaminen yhteiskuntaan

Vuoden 1968 laki muutoksenhausta rikosasioissa (sellaisena kuin se on muutettuna)

Vuoden 1974 laki rikollisten sopeuttamisesta yhteiskuntaan (sellaisena kuin se on muutettuna)

Vuoden 1976 laki takuista (sellaisena kuin se on muutettuna)

Vuoden 1980 laki Magistrates’ Court -tuomioistuimista (sellaisena kuin se on muutettuna)

Vuoden 1981 laki ylemmistä tuomioistuimista (sellaisena kuin se on muutettuna)

Vuoden 1995 laki muutoksenhausta rikosasioissa (sellaisena kuin se on muutettuna)

Vuoden 1997 poliisilaki (sellaisena kuin se on muutettuna)

Vuoden 1998 ihmisoikeuslaki (sellaisena kuin se on muutettuna)

Vuoden 2006 laki poliisista ja oikeudesta (sellaisena kuin se on muutettuna)

Euroopan ihmisoikeussopimus

Päivitetty viimeksi: 01/12/2016

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.