Süüdistatavad (kriminaalmenetlused)

Viro

Sisällön tuottaja:
Viro

Nendel teabelehtedel selgitatakse, mis juhtub, kui teid kahtlustatakse või süüdistatakse kuriteos, mida menetletakse kohtus. Teabeleht nr 5 sisaldab teavet väiksemate liiklusnõuete rikkumiste kohta, mille puhul kohaldatakse tavaliselt rahatrahvi.

Kui te olete kuriteo ohvriks langenud, leiate kogu teabe oma õiguste kohta siit.

Kriminaalmenetluse lühikirjeldus

Allpool esitatakse lühikirjeldus kriminaalmenetluse tavapärastest etappidest.

 • Kriminaalmenetluse alustamine
 • Kohtueelne menetlus ehk uurimine
 • Juurdepääsu andmine kriminaaltoimikule ja taotluste lahendamine
 • Süüdistuse esitamine
 • Kohtueelne menetlus kohtus
 • Kohtulik arutamine
 • Kohtuotsus
 • Apellatsiooni- ja kassatsioonimenetlus (teise ja kolmanda astme kohtus)
 • Kohtuotsuse täitmine

Üksikasjalikku teavet menetluse kõikide etappide ja oma õiguste kohta leiate teabelehtedelt. See teave ei asenda õigusalast nõu ning selle eesmärk on vaid anda juhiseid.

Euroopa Komisjoni roll

Euroopa Komisjonil ei ole liikmesriikide kriminaalmenetluses mingit osa ning komisjon ei saa teid kaebuste korral aidata. Nendel teabelehtedel esitatakse teave selle kohta, kuidas ja kellele kaebus esitada.

Vajaliku teabe leidmiseks klikkige alltoodud linkidel

1. Õigusalase nõu saamine

2. Minu õigused kuriteo uurimise ajal

 • Kriminaalmenetluse alustamine
 • Kinnipidamine ja vahistamine
 • Ülekuulamine ja tõendite kogumine
 • Juurdepääsu andmine kriminaaltoimikule, taotluste lahendamine ja süüdistuse esitamine
 • Täiendav teave mitteresidentidele

3. Minu õigused kohtumenetluse ajal

4. Minu õigused pärast kohtumenetlust

5. Liiklusnõuete rikkumised

Seonduvad lingid

Ülevaade Eesti kriminaalmenetlusest inglise keeles

Viimati uuendatud: 05/10/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.