Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Syytetyt (rikosoikeudelliset menettelyt)

Viro

Sisällön tuottaja:
Viro

Voinko hakea muutosta tuomioon?

Vastaajalla on oikeus hakea muutosta tuomioon. Muutosta voi hakea sekä syylliseksi tuomitsemiseen että rangaistukseen. Muutosta voi hakea joko koko tuomioon tai sen osaan.

Miten muutoksenhaku tapahtuu?

Vastaajan on ilmoitettava tuomion antaneelle tuomioistuimelle haluavansa hakea muutosta tuomioon. Tämä on tehtävä kirjallisesti seitsemän päivän kuluessa tuomioistuimen päätöksen julkistamisesta. Ilmoituksen voi tehdä myös faksitse.

Muutoksenhakemus esitetään tuomion antaneelle tuomioistuimelle 15 päivän kuluessa siitä päivästä, jona vastaajalla oli ensimmäinen tilaisuus tutustua tuomioon. Muutoksenhakemus tehdään kirjallisesti ja lähetetään tuomioistuimelle postitse tai faksitse. Syyttäjän ja puolustusasianajajan laatima muutoksenhakemus toimitetaan tuomioistuimelle myös sähköisesti.

Tuomion antanut tuomioistuin lähettää muutoksenhakemuksen ja rikostutkinta-aineiston ylioikeuteen (ringkonnakohtus).

Mitä tapahtuu, jos haen muutosta tuomioon?

Jos alkuperäiseen tuomioon haetaan muutosta, sitä ei panna täytäntöön, ennen kuin muutoksenhakutuomioistuin on tehnyt ratkaisunsa. Jos vastaaja on vangittu ennen tuomion antamista tai sen jälkeen, häntä ei vapauteta muutoksenhaun perusteella. Vastaaja voidaan pitää vangittuna, kunnes muutoksenhakemus on ratkaistu. Laissa ei ole säädetty määräaikaa muutoksenhakemuksen käsittelylle, mutta käsittelyn on tapahduttava kohtuullisen ajan kuluessa.

Voinko esittää uusia todisteita muutoksenhakemukseni tueksi? Mitä edellytyksiä tässä sovelletaan?

Vastaajalla on oikeus esittää uusia todisteita muutoksenhaun aikana, jos on olemassa pätevä syy, miksi niitä ei ole esitetty jo aiemmin.

Mitä muutoksenhakukäsittelyssä tapahtuu?

Muutoksenhakukäsittelyssä tutkitaan muutoksenhakemuksessa esitetyt väitteet. Tuomioistuin voi käsitellä muutoksenhakemuksen myös ilman vastaajan läsnäoloa. Muutoksenhakemuksen käsiteltyään tuomioistuin voi

  • hylätä muutoksenhakemuksen
  • muuttaa alioikeuden tuomiota tai antaa uuden tuomion
  • kumota alioikeuden tuomion ja päättää rikosoikeudenkäyntimenettelyn
  • kumota alioikeuden tuomion ja palauttaa asian alioikeuteen uudelleen käsiteltäväksi.

Voiko muutosta hakea ylemmästä oikeusasteesta, jos ensimmäistä muutoksenhakemusta ei hyväksytä?

Ylioikeuden päätökseen voi hakea muutosta tekemällä päätöksestä ns. kassaatiovalituksen (kassatsioonkaebus) korkeimpaan oikeuteen (Riigikohus). Kassaatiovalituksen voi esittää vain asianajajan kautta.

Jos haluaa tehdä kassaatiovalituksen, asiasta on ilmoitettava ylioikeuteen seitsemän päivän kuluessa muutoksenhakemuksesta tehdyn päätöksen julkistamisesta.

Varsinainen kassaatiovalitus on esitettävä 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona vastaajalla oli ensimmäinen tilaisuus tutustua ylioikeuden päätökseen. Kassaatiovalitus tehdään korkeimpaan oikeuteen muutoksenhausta päätöksen tehneen ylioikeuden kautta.

Korkeimmalla oikeudella on oikeus päättää, käsitteleekö se kassaatiovalituksen vai ei. Korkein oikeus ei perustele kielteistä päätöstään.

Milloin tuomio on lopullinen?

Tuomiosta tulee lopullinen, kun siitä tulee lainvoimainen. Tämä tapahtuu, kun muutoksenhakemuksen tai kassaatiovalituksen esittämisen määräaika on kulunut. Kassaatiovalituksen kohteena olevasta tuomiosta tulee lainvoimainen, kun korkein oikeus kieltäytyy kassaatiomenettelystä tai tekee ratkaisunsa.

Jos muutoksenhaku hyväksytään, merkitäänkö tuomio rekisteriin?

Tuomio merkitään rangaistusrekisteriin vain, jos se pannaan täytäntöön. Jos korkein oikeus kumoaa tuomion antaneen tuomioistuimen tuomion, sitä ei merkitä rangaistusrekisteriin.

Saanko korvausta, jos ensimmäinen tuomio oli väärä?

Vastaajalla on oikeus vahingonkorvaukseen aiheutuneesta haitasta, jos hänen vapautensa on riistetty perusteettomasti. Korvausta voi hakea kirjallisesti valtiovarainministeriöstä (rahandusministeerium) kuuden kuukauden kuluessa vapauttavan tuomion tai rikosoikeudenkäyntimenettelyn päättäneen päätöksen voimaantulosta.

Korvaus on kiinteämääräinen, ja sen suuruus on seitsemän kertaa Viron tasavallassa voimassa oleva päivittäinen minimipalkka jokaiselta vangittuna vietetyltä päivältä. Lisäksi vastaajalla on oikeus vaatia valtiota korvaaman vastaajan asianajajalleen maksama palkkio.

Olen ulkomaalainen. Voidaanko minut palauttaa kotimaahan oikeudenkäynnin jälkeen?

Tuomioistuin voi päättää lisärangaistuksena karkottaa Virossa laillisesti asuvan ulkomaalaisen, joka on tuomittu tuottamuksellisesta rikoksesta vankeusrangaistukseen, ja kieltää kyseistä henkilöä tulemasta Viron alueelle kymmeneen vuoteen. Koska karkotus Virosta katsotaan rangaistukseksi, myös siihen on mahdollista hakea muutosta.

Jos ulkomaalaisella ei ole oikeutta asua Virossa, karkotus tapahtuu automaattisesti ilman tuomioistuimen päätöstä. Ulkomaalaisella on oikeus riitauttaa karkotus valittamalla siitä hallintotuomioistuimeen (halduskohtus). Riitauttamisella ei kuitenkaan voida lykätä karkotuksen täytäntöönpanoa tuomioistuinkäsittelyn ajaksi.

Jos minut tuomitaan, voidaanko minua syyttää uudelleen samasta rikoksesta?

Jos vastaaja tuomitaan, tuomioistuimessa ei voida ajaa uudelleen samaa syytettä häntä vastaan.

Merkitäänkö tuomiota koskevat tiedot rekisteriin ja miten näitä tietoja säilytetään?

Tuomiota koskevat tiedot merkitään rikosrekisteriin. Rekisteriä pitää yllä oikeusministeriö ja hallinnoi rekisteri- ja tietojärjestelmäkeskus. Rekisteriin kirjatut tiedot ovat julkisia laissa säädettyjä tapauksia lukuun ottamatta.

Tietoja voidaan luovuttaa muiden maiden viranomaisille, jos se on sallittua kansainvälisten sopimusten nojalla. Rangaistusta koskevien tietojen säilyttämiseen ei tarvita asianomaisen henkilön suostumusta. Tiedot tuomiosta säilytetään ilman tuomitun erillistä suostumusta ja poistetaan rekisteristä laissa säädetyn määräajan kuluttua (1–15 vuotta rangaistuksen suorittamisesta rikoksen vakavuuden mukaan).

Linkkejä

Rikosprosessilaki

Rikosprosessilaki englanninkielisenä (ei sisällä kaikkia muutoksia)

Laki rangaistusrekisteristä

Laki rangaistusrekisteristä englanninkielisenä (ei sisällä kaikkia muutoksia)

Laki perusteettomasta vapaudenriistosta kärsineelle henkilölle aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta valtion varoista

Laki perusteettomasta vapaudenriistosta kärsineelle henkilölle aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta valtion varoista englanninkielisenä (ei sisällä kaikkia muutoksia)

Laki maastapoistumisvelvollisuudesta ja maahantulokiellosta

Laki maastapoistumisvelvollisuudesta ja maahantulokiellosta englanninkielisenä (ei sisällä kaikkia muutoksia)

Päivitetty viimeksi: 01/10/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.