Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Syytetyt (rikosoikeudelliset menettelyt)

Irlanti

Sisällön tuottaja:
Irlanti

Mitä tapahtuu, ennen kuin asiani käsitellään oikeudenkäynnissä?

Ennen kuin asia käsitellään oikeudenkäynnissä, tuomioistuin päättää vastaajan vapauttamisesta takuita vastaan. Vastaajalla on yleensä oikeus tulla vapautetuksi takuita vastaan. Vastaajalta voidaan evätä vapauttaminen takuita vastaan, jos on todennäköistä, ettei hän saavu oikeudenkäyntiin tai jos hän on pyrkinyt tai aikoo pyrkiä uhkaamaan todistajaa taikka jos on todennäköistä, että hän tekee toisen vakavan rikoksen.

Jos vastaaja haluaa oikeudenkäynnissä vedota alibiin (eli siihen, että joku tietty henkilö voi todistaa vastaajan olleen hänen seurassaan rikoshetkellä), tuomioistuin pyytää vastaajaa nimeämään kyseisen henkilön syyttäjänvirastolle (Prosecution).

Vastaajalla on oikeus ennen oikeudenkäyntiä tietää, mistä häntä vastaan nostetussa syytteessä on kyse. Vastaajan tulee pyynnöstä saada tietoonsa häntä vastaan esitettävän todistelun sisältö.

Missä oikeudenkäynti pidetään?

Vastaajalle annetaan sen tuomioistuimen yhteystiedot, jossa asia käsitellään. Irlannin oikeusvirasto (Courts Service of Ireland) on vastuussa kaikista tuomioistuimista ja voi auttaa vastaajaa löytämään tuomioistuimen, jossa hänen asiansa käsitellään.

Lieviä rikoksia koskevat syytteet käsitellään alemman oikeusasteen tuomioistuimissa (District Courts), joissa ratkaisukokoonpanoon kuuluu ainoastaan tuomari. Vakavammat rikokset käsitellään alemman oikeusasteen ylemmissä tuomioistuimissa (Circuit Courts) tai keskusrikostuomioistuimissa (Central Criminal Courts), joissa päätökset tekee valamiehistö.

Tuomioistuinten istunnot ovat julkisia lukuun ottamatta tapauksia, joissa syytetty on alaikäinen tai kyseessä on seksuaalirikos.

Voivatko syytteet muuttua oikeudenkäynnin aikana?

Syytteet eivät yleensä voi muuttua oikeudenkäynnin aikana. Poikkeuksena ovat tietyt syytteet, joiden muuttaminen sallitaan lainsäädännössä. Esimerkiksi tieliikenteen vaarantamista koskeva syyte voi lieventyä varomatonta ajamista koskevaksi syytteeksi, jos tuomioistuin päättää, että vastaaja on ajanut varomattomasti mutta ei vaarantanut liikennettä.

Jos vastaaja myöntää syyllisyytensä kaikkiin syytekohtiin oikeudenkäynnin aikana, tuomioistuin päättää annettavasta rangaistuksesta. Päätöstä tehdessään tuomioistuin ottaa huomioon rikoksen vakavuuden ja vastaajan henkilökohtaisen tilanteen. Rikoksen tunnustamisen pitäisi johtaa tuomion lieventämiseen.

Vastaaja voi myös myöntää syyllisyytensä vain osaan syytekohdista ja kiistää sen muiden syytekohtien osalta. Tuomari tai valamiehistö tekee silloin päätöksen vastaajan kiistämistä syytekohdista. Vastaajalle annetaan silloin rangaistus niistä syytekohdista, joihin hän on myöntänyt syyllisyytensä, ja niistä syytekohdista, joihin hänet on todettu syylliseksi.

Mitkä ovat oikeuteni oikeudenkäynnin aikana?

Vastaajan on yleensä oltava läsnä oikeudenkäynnissä. Jos vastaaja ei saavu oikeudenkäyntiin, tuomioistuin voi antaa määräyksen vastaajan pidättämisestä ja tuomisesta oikeudenkäyntiin pidätettynä. Oikeudenkäynti voidaan joskus pitää myös ilman vastaajaa ja vastaaja voidaan tuomita poissa olevana.

Jos vastaaja ei pääse oikeudenkäyntiin tapaturman tai sairauden vuoksi, vastaajan on ilmoitettava tästä asianajajalleen ja esitettävä hänelle poissaolon syytä koskeva lääkärintodistus.

Vastaajalla on oikeus tulkkaukseen, jollei hän muuten ymmärrä, mitä oikeudenkäynnissä tapahtuu. Jos vastaaja on kuuro, hänellä on oikeus viittomakieliseen tulkkaukseen.

Vastaajalla on halutessaan oikeus puolustautua henkilökohtaisesti oikeudenkäynnissä. Jos vastaajalla ei ole varaa toimistoasianajajaan (solicitor), hänelle voidaan syytteen vakavuudesta riippuen nimittää toimistoasianajaja rikosoikeudellisen oikeusapujärjestelmän (Criminal Legal Aid Scheme) mukaisesti. Vastaajalla on oikeus valita itselleen toimistoasianajaja. Jos vastaajan tiedossa ei ole toimistoasianajajaa, valinnan voi tehdä tuomioistuin. Jos vastaaja ei ole tyytyväinen asianajajaansa, hän voi vaihtaa asianajajaa.

Vastaaja voi mutta hänen ei tarvitse puhua oikeudenkäynnissä. Väärän todistuksen antaminen valan tai vakuutuksen nojalla on rikos.

Mitkä ovat oikeuteni minua vastaan esitettävään todistusaineistoon nähden?

Vastaaja voi riitauttaa häntä vastaan esitetyn todistusaineiston, jos se on hankittu laittomasti. Esimerkiksi yleensä ei hyväksytä todistusaineistoa, jonka poliisi on hankkinut menemällä vastaajan asuntoon ilman etsintälupaa.

Vastaaja voi kiistää todistusaineiston myös esittämällä todistajille kysymyksiä, joilla hän voi osoittaa todistajien valehdelleen tai olevan väärässä. Vastaaja voi myös pyytää todistajia antamaan puolustuksen kannalta tärkeän lausunnon tai lausunnon, joka osoittaa syyttäjän todistajien valehtelevan tai olevan väärässä.

Vastaaja voi palkata yksityisetsivän hankkimaan todisteita puolustuksekseen. Todisteet hyväksytään, jos ne on hankittu laillisesti.

Otetaanko rikosrekisteritietoni huomioon oikeudenkäynnissä?

Vastaajan aiempia tuomioita koskevia todisteita ei yleensä voida ottaa huomioon oikeudenkäynnissä.

Rangaistuksesta päättäessään tuomioistuin voi kuitenkin ottaa huomioon vastaajan aiemmat, myös ulkomailla annetut tuomiot.

Mitä tapahtuu oikeudenkäynnin päätyttyä?

Jos vastaaja todetaan syyttömäksi, oikeudenkäynti päättyy ja vastaaja vapautetaan.

Jos vastaaja todetaan syylliseksi tai tunnustaa syyllisyytensä, tuomioistuin päättää hänelle annettavasta rangaistuksesta. Vastaaja voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen. Tuomioistuin voi antaa tuomion ehdollisena, jollei vastaaja tee uusia rikoksia.

Tuomioistuin voi pyytää kriminaalihuoltolaitosta (Probation Services) laatimaan selvityksen vastaajasta ennen rangaistuksen antamista. Kriminaalihuoltolaitos ilmoittaa tuomioistuimelle, onko vastaaja sopiva suorittamaan valvottua ehdonalaista, jotta tuomioistuin voi arvioida vastaajan rangaistavan käyttäytymisen aiheuttamia ongelmia.

Kriminaalihuoltolaitos ilmoittaa pyynnöstä tuomioistuimelle, pystyykö vastaaja suorittamaan yhteiskuntapalvelua. Tuomioistuin voi sen jälkeen määrätä vastaajan suorittamaan enintään 240 tuntia työtä ilman korvausta vankilatuomion sijaan.

Mikä on rikoksen uhrin rooli oikeudenkäynnissä?

Rikoksen uhri toimii oikeudenkäynnissä syyttäjän todistajana. Hän antaa todistajanlausunnon syytteeseen liittyvistä tapahtumista.

Jos vastaaja todetaan syylliseksi tai myöntää syyllisyytensä, tuomioistuin ottaa huomioon rikoksen vaikutuksen uhriin.

Linkkejä

Irlannin lainsäädäntötietokanta

Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuskäytäntötietokanta

Päivitetty viimeksi: 02/08/2012

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.