Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Syytetyt (rikosoikeudelliset menettelyt)

Irlanti

Sisällön tuottaja:
Irlanti

Voinko hakea muutosta tuomioon?

Kaikkiin tuomioihin ja rangaistuksiin voi hakea muutosta. Muutoksenhakutapa riippuu siitä, mikä tuomioistuin on käsitellyt asian. Alemman oikeusasteen tuomioistuimen (District Court) päätöksistä tehdyt valitukset käsittelee alemman oikeusasteen ylempi tuomioistuin (Circuit Court). Alemman oikeusasteen ylemmän tuomioistuimen tai keskusrikostuomioistuimen (Central Criminal Court) päätöksistä tehdyt valitukset käsitellään rikosasioiden muutoksenhakutuomioistuimessa (Court of Criminal Appeal).

Jos alemman oikeusasteen tuomioistuimen tekemään päätökseen halutaan hakea muutosta, syyttäjälle on 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta esitettävä tyytymättömyyden ilmoitus (notice of appeal). Kyseisen alueen tuomioistuimen kirjaajalle on myös jätettävä 14 vuorokauden kuluessa tyytymättömyyden ilmoitus ja valituskirjelmä (declaration of service). Jos alemman oikeusasteen ylemmän tuomioistuimen tai keskusrikostuomioistuimen tekemään päätökseen haetaan muutosta, on tutkintatuomarilta pyydettävä valituslupaa kolmen päivän kuluessa tuomion antamisesta. Sen jälkeen on toimitettava tyytymättömyyden ilmoitus rikosasioiden muutoksenhakutuomioistuimeen seitsemän päivän kuluessa, jos lupa on evätty, ja 14 päivän kuluessa, jos lupa on myönnetty. Yleensä näistä toimista huolehtii vastaajan asianajaja.

Vastaajalla, joka hakee muutosta alemman oikeusasteen tuomioistuimen päätökseen, on oikeus saada asia käsitellyksi kokonaan uudelleen. Vastaajalla on myös oikeus hakea muutosta saamaansa rangaistukseen. Jos vastaaja hakee muutosta alemman oikeusasteen ylemmän tuomioistuimen tai keskusrikostuomioistuimen tekemään päätökseen, hän voi hakea muutosta johonkin lakikysymykseen tai jos oikeudenkäynti ei hänen mielestään ollut asianmukainen. Vastaaja voi valittaa myös saamastaan rangaistuksesta.

Miten muutoksenhaku tapahtuu?

Jos vastaaja hakee muutosta alemman oikeusasteen tuomioistuimen päätökseen, tuomiota ei panna täytäntöön ennen valituksen käsittelyä. Vastaajan on tällöin annettava takaus (recognisance), joka voi edellyttää tietyn rahasumman maksamista. Jos vastaaja on vankilassa hakiessaan muutosta alemman oikeusasteen tuomioistuimen päätökseen, vastaajalla on oikeus päästä vapauteen sen jälkeen, kun hän on tehnyt valituksen ja antanut edellä mainitun takauksen. Jos vastaaja on vankilassa ja haluaa hakea muutosta tuomioonsa, vankilaviranomaiset antavat hänelle asianmukaiset lomakkeet.

Jos vastaaja hakee muutosta alemman oikeusasteen tuomioistuimen päätökseen, voi kestää useita kuukausia, ennen kuin valitus käsitellään. Jos vastaaja hakee muutosta alemman oikeusasteen ylemmän tuomioistuimen tai keskusrikostuomioistuimen tekemään päätökseen, voi kestää vieläkin huomattavasti kauemmin, ennen kuin valitusta aletaan käsitellä.

Jos vastaaja hakee muutosta alemman oikeusasteen tuomioistuimen päätökseen, hänellä on oikeus esittää uusia todisteita ja oikeudellisia perusteita valituksensa tueksi. Jos vastaaja hakee muutosta alemman oikeusasteen ylemmän tuomioistuimen tai keskusrikostuomioistuimen tekemään päätökseen, hän ei yleensä saa esittää uusia todisteita poikkeustapauksia lukuun ottamatta.

Mitä muutoksenhakukäsittelyssä tapahtuu?

Vastaajalla, joka hakee muutosta alemman oikeusasteen tuomioistuimen päätökseen, on oikeus saada asia käsitellyksi kokonaan uudelleen. Jos vastaaja hakee muutosta alemman oikeusasteen ylemmän tuomioistuimen tai keskusrikostuomioistuimen tekemään päätökseen, hän tai hänen asianajajansa voi ilmoittaa tuomioistuimelle, miksi hänen tuomionsa pitäisi hänen mielestään kumota tai miksi hän katsoo saamansa rangaistuksen periaatteessa vääräksi.

Mitä tapahtuu, jos muutoksenhaku hyväksytään / muutoksenhakua ei hyväksytä?

Jos muutoksenhaku hyväksytään, asian käsittely päättyy eikä vastaajalla ole enää asiaan liittyviä velvoitteita. Jos muutoksenhakua ei hyväksytä, muutoksenhakutuomioistuin vahvistaa vastaajan saaman tuomion. Jos muutoksenhakutuomioistuin katsoo alkuperäisen rangaistuksen olevan periaatteessa väärä, se voi koventaa tai lieventää sitä.

Kun valitus on käsitelty, vastaajalla ei ole oikeutta uuteen muutoksenhakuun. Rikosasioiden muutoksenhakutuomioistuin voi kuitenkin sallia vastaajan valittavan ylimpään muutoksenhakutuomioistuimeen (Supreme Court), jos kysessä on yleisesti poikkeuksellisen tärkeä oikeuskysymys.

Irlannissa ei ole annettu yleisiä säännöksiä muutoksenhaun hyväksymisen yhteydessä myönnettävistä korvauksista. Vastaaja voi saada rikosasioiden muutoksenhakutuomioistuimelle tekemänsä valituksen yhteydessä korvauksia, jos hän on saanut virheellisen tuomion. Korvaus on mahdollinen, kun rikosasioiden muutoksenhakutuomioistuin kumoaa tuomion ja vahvistaa, että jokin vasta esiin tullut tosiseikka osoittaa tuomion virheellisyyden. Näin tapahtuu hyvin harvoin. Jos rikosasioiden muutoksenhakutuomioistuin vahvistaa tuomion olleen virheellinen, vastaaja voi hakea korvausta oikeusministeriöltä.

Tuomio merkitään rikosrekisteriin, kun tuomioistuin on katsonut vastaajan syyllistyneen rikokseen.

Tuomio on lopullinen, kun vastaaja on todettu syylliseksi tai myöntänyt syyllisyytensä. Vastaajalla on silti oikeus hakea muutosta. Jos muutoksenhaku hyväksytään, tuomio poistetaan rikosrekisteristä.

Olen toisen jäsenvaltion kansalainen. Voidaanko minut palauttaa kotimaahan oikeudenkäynnin jälkeen?

Jos vastaaja on tuomittu rikoksesta, tuomioistuin ei voi palauttaa häntä kotimaahansa. Tuomioistuin voi kuitenkin suositella oikeusministeriölle hänen karkottamistaan. Tuomioistuin voi myös antaa tuomion kokonaan tai osittain ehdollisena, jos hän lähtee maasta. Tämä ei tarkoita karkottamista, mutta jos vastaaja ei lähde maasta, hän saa vankeusrangaistuksen. Jos vastaaja on vankilassa, hän voi pyytää oikeusministeriöltä siirtoa johonkin muuhun jäsenvaltioon, jossa hän voi suorittaa loput rangaistuksesta.

Jos minut tuomitaan, voidaanko minua syyttää uudelleen samasta rikoksesta?

Jos vastaaja tuomitaan, häntä ei voida syyttää uudelleen samasta rikoksesta. Jos vastaaja on tuomittu jossain muussa jäsenvaltiossa, häntä ei voida syyttää uudelleen samasta rikoksesta Irlannissa.

Syytettä/tuomiota koskevat tiedot

Rikosrekisteriin merkitään tiedot kaikista henkilön saamista tuomioista. Jos kyseessä on aikuinen, tietoja säilytetään kansallisten poliisivoimien (Gardaí) pysyvässä rekisterissä. Kansallisilla poliisivoimilla voi olla myös muita henkilöä koskevia tietoja. Kansalaisilla on oikeus saada heitä koskevat virheelliset henkilötiedot korjatuiksi tai poistetuiksi. Kansalaiset voivat pyytää näitä tietoja poliisin tutkintakeskukselta (Garda Central Vetting Unit). Jos poliisi ei anna tarkistaa näitä tietoja tai ei korjaa virheellisiä tietoja, kansalaisilla on oikeus valittaa tietosuojavaltuutetulle (Data Protection Commissioner).

Linkkejä

Irlannin oikeusvirasto (Courts Service)

Kansalaisten tietokeskus (Citizens Information Board)

Tietosuojavaltuutettu

Päivitetty viimeksi: 02/08/2012

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.