Syytetyt (rikosoikeudelliset menettelyt)

Italia

Sisällön tuottaja:
Italia

Voinko hakea muutosta tuomioon?

Vastaaja ja tämän asianajaja voivat hakea muutosta tuomitossa määrättyyn rangaistukseen, jos se ei ole sakkotuomio.

Muutoksenhaku on tehtävä tuomion antaneelle tuomarille määräajassa, jonka pituus vaihtelee 15–45 päivään tuomion antamisesta tai kirjaamisesta.

Muutoksenhaussa on täsmennettävä muutoksenhaun perusteet ja ne tuomion kohdat, joihin haetaan muutosta.

Asia käsitellään muutoksenhakutuomioistuimessa (Corte d'Appello) tai rikosasiain muutoksenhakutuomioistuimessa (Corte d’Assise d’Appello).

Miten muutoksenhaku tapahtuu?

Jos vastaaja hakee muutosta tuomioon, rangaistusta ei panna täytäntöön, ennen kuin tuomio on lopullinen.

Muutoksenhaku ei tarkoita tuomitun vapauttamista vankilasta, jos tämä on muutoksenhakua tehdessään vangittuna. Jos tuomittu on vangittuna, muutoksenhakutuomioistuin käsittelee muutoksenhaun lyhyessä ajassa. Muussa tapauksessa asian ratkaisemisen kesto riippuu tuomioistuimen työmäärästä.

Muutoksenhakutuomioistuin tekee ratkaisunsa olemassa olevan todistusaineiston perusteella.

Tuomioistuin voi päättää uudesta oikeudenkäynnistä vain poikkeuksellisissa tapauksissa. Tuomioistuin voi hyödyntää olemassa olevaa todistusaineistoa vain, jos se pitää sitä päätöksenteon kannalta ratkaisevana. Muutoksenhakija voi pyytää, että muutoksenhaussa otetaan huomioon odottamaton tai äskettäin löydetty todistusaineisto, jos se on tullut esiin vasta ensimmäisen oikeusasteen tuomion jälkeen.

Jos muutoksenhakija ei ole osallistunut oikeudenkäynnin ensimmäiseen vaiheeseen ja hän pystyy todistamaan, että osallistuminen oli mahdotonta tai että hän ei ollut ollut tietoinen oikeudenkäynnistä, tuomioistuin voi päättää käynnistää oikeudenkäynnin uudelleen.

Mitä muutoksenhakukäsittelyssä tapahtuu?

Asianajajan on oltava läsnä oikeudenkäynnissä. Muutoksenhakija voi osallistua, mutta se ei ole pakollista.

Muutoksenhakija on oikeutettu tulkkipalveluihin.

Jos tuomioistuin päättää käynnistää oikeudenkäynnin uudelleen, se ottaa huomioon kaiken todistusaineiston.

Tuomioistuin antaa ratkaisunsa kaikkien asianosaisten loppulausuntojen jälkeen.

Mitä tapahtuu, jos muutoksenhaku hyväksytään / muutoksenhakua ei hyväksytä?

Jos tuomioistuin hyväksyy muutoksenhaun, se voi kumota tuomion tai muuttaa sitä kokonaan tai osittain.

Jos tuomioistuin ei hyväksy muutoksenhakua, se vahvistaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen antaman tuomion.

Jos vastaaja vapautetaan syytteistä muutoksenhakuvaiheessa, hänen ei yleensä ole mahdollista saada korvauksia.

Voinko hakea muutosta muutoksenhakutuomioistuimen tuomioon?

Muutoksenhakua koskevaan päätökseen voi hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta (Corte di Cassazione).

Muutoksenhaun voi tehdä vastaaja tai tämän asianajaja, jos hänet on rekisteröity erityiseen korkeimman oikeuden asianajajarekisteriin (Albo dei patrocinanti in Cassazione).

Muutoksenhaku on tehtävä muutoksenhakutuomioistuimelle määräajassa, jonka pituus vaihtelee 15–45 päivään.

Muutoksenhakuperusteet ovat tiukkoja, ja ne koskevat vain oikeudellisia virheitä.

Istunnot voivat olla julkisia tai suljettuja.

Korkein oikeus tekee päätöksensä tuomioistuimen pöytäkirjojen perusteella.

Korkein oikeus voi olla hyväksymättä muutoksenhakua tai hylätä sen, tai se voi kumota tuomion, johon on haettu muutosta, ja joko määrätä uuden oikeudenkäynnin tai jättää sen tekemättä. Jos asia määrätään käsiteltäväksi uudelleen, se lähetetään takaisin alkuperäiselle tuomarille.

Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun tuomio on lopullinen?

Tuomiosta tulee lopullinen eli lainvoimainen, ellei siihen ole lain mukaisessa määräajassa haettu muutosta muutoksenhakutuomioistuimelta tai korkeimmalta oikeudelta, tai sen jälkeen, kun korkein oikeus on hylännyt muutoksenhaun.

Kun tuomio on lopullinen, siitä tulee täytäntöönpanokelpoinen.

Tuomio kirjataan rikosrekisterivirastoon (Ufficio del casellario giudiziale).

Jos rangaistus on sakko, vastaajan on maksettava vaadittu määrä virastolle.

Jos vastaajalle on tuomittu ehdoton vankeusrangaistus, yleinen syyttäjä antaa täytäntöönpanokelpoisen vangitsemismääräyksen.

Jos rangaistus on enintään kolme vuotta vankeutta, yleinen syyttäjä voi muuttaa rangaistuksen ehdolliseksi ja ilmoittaa tuomitulle päätöksestään.

Vankeusrangaistuksen tilalle voi 30 päivän kuluessa hakea muuta toimenpidettä Tribunale di Sorveglianza -tuomioistuimelta, joka toimii eräänlaisena ehdonalaislautakuntana. Jos edellytykset täyttyvät, tuomittu voi pyytää, että hänet määrätään sosiaalityöntekijän valvontaan taikka asetetaan kotiarestiin tai kuntoutus- ja rikostentorjuntakeskuksen valvontaan.

Jos hakemusta ei tehdä tai jos se hylätään, tuomion suorittaminen on aloitettava.

Olen toisen jäsenvaltion kansalainen. Voidaanko minut palauttaa kotimaahan oikeudenkäynnin jälkeen?

Tuomari voi soveltaa turvatoimena karkotusta, jos tuomitun saama vankeusrangaistus on yli kaksi vuotta.

Tuomari voi korvata vankeusrangaistuksen karkotuksella ja maahan palaamiskiellolla, jos vastaaja on tuomittu vankilaan kahdeksi vuodeksi tai tehnyt sopimuksen kahden vuoden vankilatuomiosta eikä ehdollisen rangaistuksen määrääminen ole mahdollista. Karkotus toteutetaan välittömästi, vaikka tuomio ei vielä olisikaan lopullinen. Toimivaltainen viranomainen on valtiollisen poliisin (Polizia di Stato) maakunnallinen päällikkö (Questore).

Tuomittu voidaan karkottaa myös, jos hän on jo vankilassa ja vankeusrangaistuksen pituus on alle kaksi vuotta. Määräyksen antavat Tribunale di Sorveglianza -tuomioistuimen tuomarit. Päätökseen voi hakea muutosta Tribunale di Sorveglianza -tuomioistuimelta.

 

Merkitäänkö syytteitä ja/tai tuomiota koskevat tiedot rikosrekisteriini?

Lopulliset tuomiot kirjataan rikosrekisteriin.

Tiedot poistetaan, kun rekisteröity täyttää 80 vuotta tai kuolee.
Ne poistetaan myös, jos asia otetaan uuteen käsittelyyn.

Rauhantuomarin antamat tuomiot poistetaan rekisteristä viiden vuoden kuluttua seuraamuksen määräämisestä, jos kyseessä on sakkorangaistus, ja kymmenen vuoden kuluttua, jos kyse on muunlaisesta rangaistuksesta eikä henkilö ole kyseisellä ajanjaksolla tehnyt uusia rikoksia.

Toimivaltaista tuomioistuinta voi pyytää oikaisemaan rikosrekisteriviraston rekisterit ja todistukset. Ulkomailla syntyneiden henkilöiden osalta toimivaltainen tuomioistuin on Rooman tuomioistuin.

Jos minut tuomitaan, voidaanko minua syyttää uudelleen samasta rikoksesta?

Jos tuomion on antanut Italian oikeuslaitoksen tuomari, tuomio on lopullinen, eikä vastaajaa voida uudelleen syyttää samasta rikoksesta Italiassa.

Jos tuomion on antanut ulkomainen tuomari ja kyseessä on Italiassa tehty rikos tai rikkomus, henkilö voidaan asettaa syytteeseen uudelleen Italiassa.

Linkkejä

Yleisiä lakikysymyksiä

Sisäasiainministeriö

Ulkomaalaisia koskevia yleisiä kysymyksiä

Rikoslakiin liittyviä kysymyksiä

Polizia di Stato

Päivitetty viimeksi: 18/01/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.