Tämän sivun alkukielistä versiota italia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Syytetyt (rikosoikeudelliset menettelyt)

Italia

Näillä tietosivuilla kerrotaan, mitä tapahtuu, jos henkilöä epäillään tai syytetään rikoksesta.

Sisällön tuottaja:
Italia

Lyhyt yhteenveto rikosoikeudenkäyntimenettelyistä

Seuraavassa annetaan lyhyt yhteenveto täysi-ikäistä henkilöä vastaan vireille pannun tavanomaisen rikosoikeudenkäyntimenettelyn vaiheista.

Oikeudenkäyntimenettelyjen eri vaiheet ja vastaajan oikeudet niissä on esitetty yksityiskohtaisesti tietosivuilla. Esitetyt tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia, eivätkä ne korvaa oikeudellista neuvontaa.

Oikeusprosessi alkaa, kun poliisi tai yleinen syyttäjä (pubblico ministero) saa tietoonsa tosiseikan, jota voidaan pitää rikkomuksena tai rikoksena.

Esitutkinnan päätyttyä yleinen syyttäjä käynnistää rikosoikeudenkäynnin nostamalla syytteen, ellei hän katso, että asian käsittely voidaan lopettaa.

Yleinen syyttäjä esittää valmisteluistunnosta vastaavalle tuomarille (giudice dell'udienza preliminare) pyynnön aloittaa oikeudenkäynti. Se aloitetaan valmisteluistunnolla rikoksissa, jotka on käsiteltävä tuomioistuimessa (tribunale) monen tai joissakin tapauksissa yhden tuomarin kokoonpanossa tai rikostuomioistuimessa (Corte di Assise).

Valmisteluistunnon päätyttyä tuomari voi joko vahvistaa tai hylätä syytteen.

Rikosasioissa, jotka kuuluvat yhden tuomarin tuomioistuimen tai rauhantuomarin (giudice di pace) toimivaltaan, yleinen syyttäjä antaa vastaajalle kehotuksen saapua oikeuden eteen (mandato di comparizione) tai haastaa vastaajan suoraan oikeuteen (citazione).

Lisäksi on joitakin erityismenettelyjä: yksinkertaistettu tuomioistuinkäsittely (rito abbreviato), syytettä koskeva neuvottelu syytetyn ja syyttäjän välillä (patteggiamento), välitön tuomio (giudizio immediato), nopeutetulla menettelyllä annettava tuomio (giudizio direttissimo) ja rikosseuraamusmenettely (decreto penale di condanna).

Rikosoikeudenkäynti on tavallisesti kolmivaiheinen: ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet (Corti di Assise, monen tai yhden tuomarin kokoonpanossa istuvat tuomioistuimet (tribunali) ja rauhantuomioistuimet (giudici di pace), muutoksenhakutuomioistuimet (Corti d'Appello) ja korkein oikeus (Corte Suprema di Cassazione).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinkäsittelyssä kootaan kaikki todistusaineisto – todistajat ja asiakirjat – ja se päättyy joko tuomioon tai vapauttamiseen.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomioon voi hakea muutosta.

Muutoksenhakutuomioistuin vahvistaa päätöksessään ensimmäisen oikeusasteen tuomion tai kumoaa sen kokonaan tai osittain taikka palauttaa sen takaisin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen.

Muutoksenhakutuomioistuimen päätökseen voi hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta.

Korkein oikeus voi ilmoittaa, että muutoksenhakua ei oteta käsiteltäväksi tai se hylätään. Korkein oikeus voi myös kumota tuomion lähettämättä sitä takaisin alemmalle oikeusasteelle, tai se voi kumota tuomion ja lähettää sen takaisin alemman oikeusasteen käsiteltäväksi.

Sen jälkeen, kun tuomio on käynyt läpi kaikki vaiheet, tuomio on lopullinen. Jos tuomiossa on määrätty rangaistus, siitä tulee nyt täytäntöönpanokelpoinen.

Oikeudenkäyntimenettelyjen eri vaiheet ja vastaajan oikeudet niissä on esitetty yksityiskohtaisesti tietosivuilla. Esitetyt tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia, eivätkä ne korvaa oikeudellista neuvontaa.

Lievistä rikkomuksista, kuten liikennerikkomuksista, määrätään tavallisesti kiinteä rangaistus, yleensä sakko. Niistä kerrotaan tietosivulla 5.

Tietoja rikoksen uhrin oikeuksista saat tästä.

Euroopan komission rooli

Euroopan komissiolla ei ole toimivaltaa rikosoikeudenkäyntimenettelyissä jäsenvaltioissa, eikä se siksi voi auttaa muutoksenhaussa. Näillä sivuilla on tietoa siitä, keneen voi ottaa yhteyttä ja miten tulee menetellä.

Tarvittavat tiedot löytyvät alla olevien linkkien kautta

1 – Miten saan oikeudellista neuvontaa

2 - Oikeuteni rikostutkinnan aikana

  • Todistusaineiston etsiminen
  • Kuulustelut
  • Kiinniotto, pidätys, tutkintavankeus ja eurooppalainen pidätysmääräys
  • Esitutkinnan päättyminen ja valmisteluistunto

3 – Oikeuteni oikeudenkäynnin aikana

4 – Oikeuteni oikeudenkäynnin päätyttyä

5 - Liikennerikkomukset ja muut vähäiset rikkomukset

Linkkejä

Oikeusministeriö

Yleisiä lakikysymyksiä

Rikoslakiin liittyviä kysymyksiä

Italian rikosasianajajaliitto (Unione Camere Penali Italiane)

Ihmisoikeudet

Päivitetty viimeksi: 18/01/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.