Syytetyt (rikosoikeudelliset menettelyt)

Malta

Sisällön tuottaja:
Malta

Voinko hakea muutosta tuomioon?

Vastaaja voi hakea muutosta oikeudenkäynnissä annettuun päätökseen. Hän voi hakea muutosta myös rangaistukseen. Muutosta haetaan rikosasioiden muutoksenhakutuomioistuimelta (Court of Criminal Appeal). Court of Magistrates -tuomioistuimen tuomioon on haettava muutosta kahdeksan työpäivän kuluessa tuomion antamisesta. Jos valamiehistö on ratkaissut asian ja rikostuomioistuin (Criminal Court) on määrännyt rangaistuksen, muutosta on haettava viidentoista arkipäivän kuluessa rangaistuksen määräämisestä.

Kummassakin tapauksessa vastaaja voi hakea muutosta pääasiassa annettuun ratkaisuun ja/tai rangaistukseen.

Miten muutoksenhaku tapahtuu?

Jos Court of Magistrates on määrännyt vastaajalle vankeusrangaistuksen ja vastaaja tekee muutoksenhakuilmoituksen, tuomion täytäntöönpano lykkääntyy, kunnes muutoksenhakua koskeva lopullinen päätös on annettu.

Jos taas rikostuomioistuin on määrännyt vastaajalle vankeusrangaistuksen todettuaan vastaajan syylliseksi, vastaajan vankeustuomio alkaa heti eikä muutoksenhaku lykkää sitä. Jälkimmäisessä tapauksessa vastaaja voi pyytää vapauttamista takuita vastaan muutoksenhaun tuloksen saamiseen saakka, mutta siihen ei yleensä suostuta.

Hakemuksen käsittelyn aikataulusta ei ole säädetty erikseen. Yleensä käsittely kestää muutamia kuukausia.

Muutoksenhaun aikana ei yleensä voi esittää uusia todisteita. Poikkeuksena ovat kuitenkin esimerkiksi todisteet, joista on saatu tietää vasta oikeudenkäynnin jälkeen tai jotka eivät olleet hyväksyttäviä oikeudenkäynnin aikoihin.

Mitä muutoksenhakukäsittelyssä tapahtuu?

Jos muutosta haetaan Court of Magistratesin päätökseen, kuullaan uudelleen todistajia, joiden todistajanlausuntoa ei ole kirjattu. Sen lisäksi vastaajan asianajaja ja syyttäjä esittävät suulliset huomautukset muutoksenhaun puolesta ja sitä vastaan.

Jos todistajanlausunnot on kirjattu, esitetään vain suullisia huomautuksia. Haettaessa muutosta rikostuomioistuimen antamaan tuomioon, vastaajan asianajajat esittävät suulliset huomautukset muutoksenhaun tueksi, minkä jälkeen syyttäjä vastaa huomautuksiin.

Oikeudenkäynnin päätteeksi vastaaja vapautetaan syytteistä tai hänet todetaan syylliseksi häntä vastaan nostettujen syytteiden mukaiseen rikokseen. Tuomio voi myös olla vain osittain vapauttava tai langettava.

Mitä tapahtuu, jos muutoksenhaku hyväksytään / muutoksenhakua ei hyväksytä?

Jos muutoksenhaku hyväksytään, tuomiota muutetaan tai se kumotaan sen mukaan, mitä vastaaja on vaatinut muutosta hakiessaan.

Jos muutoksenhaku hylätään, tuomioistuimen päätös saa lainvoiman. Jos vankeustuomion on antanut Court of Magistrates, vastaaja vangitaan tällöin välittömästi.

Vastaajalla ei ole oikeutta hakea muutosta rikosasioiden muutoksenhakutuomioistuimen päätökseen joltain muulta tuomioistuimelta. Jos ensimmäinen päätös katsotaan vääräksi, vastaajalla ei ole automaattista oikeutta vahingonkorvaukseen.

Jos muutoksenhaku hyväksytään ja päätös kumotaan, vastaajan tuomiosta ei jää merkintää rikosrekisteriin.

Tuomio muuttuu lopulliseksi, jos Court of Magistratesin tai rikostuomioistuimen tuomioon ei haeta muutosta määräajan kuluessa tai kun rikosasioiden muutoksenhakutuomioistuin on antanut siitä päätöksen.

Olen toisen jäsenvaltion kansalainen. Voidaanko minut palauttaa kotimaahan oikeudenkäynnin jälkeen?

Jos tuomittu on toisen jäsenvaltion kansalainen, tuomioistuin ei määrää häntä palautettavaksi kotimaahansa. Hän voi kuitenkin pyytää Maltan hallitukselta, että hän saisi suorittaa vankeusrangaistuksensa kotijäsenvaltiossaan.

Myös tuomitun kotijäsenvaltio voi esittää vastaavan pyynnön omasta aloitteestaan tai tuomitun esittämän pyynnön tueksi. Molempien maiden on hyväksyttävä asiassa tehtävä päätös.

Rangaistuksen suorittamispaikan vaihtaminen ei tapahdu automaattisesti. Siihen tarvitaan tuomitun ja/tai hänen kotimaansa hallituksen esittämä pyyntö.

Tuomioistuin ei tee päätöstä tuomitun lähettämisestä kotimaahansa. Tuomitun kotimaan hallituksen ja sen jäsenvaltion hallituksen, jossa tuomittu todettiin syylliseksi rikokseen, on sovittava asiasta. Päätökseen ei näin ollen voi hakea muutosta.

Syytettä/tuomiota koskevat tiedot

Tuomitun mainetodistukseen (conduct certificate) merkitään syytteet, joiden alaisista rikoksista tuomittu on todettu syylliseksi. Tuomiota ei kuitenkaan aina merkitä mainetodistukseen, esimerkiksi silloin, kun tuomittu on ollut rikoksentekohetkellä alle 18 vuoden ikäinen.

Mainetodistusrekisteristä vastaa poliisiylijohtaja pääpoliisiasemalla.

Rikosrekisteriä pitää poliisiylijohtaja, ja se on voimassa määräämättömän ajan. Tuomiot kuitenkin poistetaan mainetodistuksesta tietyn määräajan kuluttua. Määräajan pituus riippuu rangaistuksen pituudesta ja on kuudesta kuukaudesta kymmeneen vuoteen. Tietyt tuomiot, kuten huumerikoksiin liittyvät tuomiot, jäävät mainetodistukseen määräämättömäksi ajaksi.

Poliisiylijohtaja ei tarvitse tuomitun suostumusta rikosrekisterin pitämiseen. Tuomittu ei voi vastustaa tietojen rekisteröintiä, koska se on lain mukaan sallittua.

Päivitetty viimeksi: 04/05/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.