Syytetyt (rikosoikeudelliset menettelyt)

Slovakia

Sisällön tuottaja:
Slovakia

A) Missä oikeudenkäynti pidetään?

Pääkäsittely pidetään yleensä alioikeudessa (okresný súd). Joissakin tapauksissa käsittely voidaan järjestää myös erityisrikostuomioistuimessa tai aluehallinnon toimipaikan mukaisessa alioikeudessa.

Asian käsittelee se tuomioistuin, jonka tuomiopiirissä rikos on tehty.

Vaihtoehtona on asian käsittely siinä tuomioistuimessa, jonka tuomiopiirissä syytetty asuu, työskentelee tai oleskelee, tai tuomioistuimessa, jonka tuomiopiirissä syyttäjä on nostanut syytteen.

B) Voidaanko syytteitä muuttaa oikeudenkäynnin aikana? Jos voidaan, mitkä ovat tällöin vastaajan tiedonsaantioikeudet?

Jos syyttäjä pitää tekoa muuna rikoksena kuin poliisiviranomainen, syyttäjän on ilmoitettava siitä sinulle ennen syytteeseenpanoa ja tarkistettava, haluatko tehdä täydennyksiä tutkintaan.

Jos pääkäsittelyn alettua käy ilmi, että olet syyllistynyt muuhunkin rikokseen, tuomioistuin palauttaa asian syyttäjälle tämän pyynnöstä lisätutkimuksia varten.

Jos tuomioistuin haluaa todeta sinut syylliseksi rikokseen lain ankaramman säännöksen nojalla kuin syytekirjelmässä olevan tosiseikkojen luonnehdinnan perusteella on arvioitu, se voi tehdä niin, mutta sen on ilmoitettava sinulle siitä ennen kuin se julistaa todistelumenettelyn päättyneeksi.

Tuomioistuin antaa sinulle uuden määräajan puolustuksen valmistelua varten, ja pääkäsittelyä lykätään tätä tarkoitusta varten pyydettäessä vähintään viidellä työpäivällä.

C) Mitkä ovat oikeuteni oikeudenkäynnin aikana?

i) Onko minun oltava läsnä oikeudenkäynnissä? Millä edellytyksin oikeudenkäynti voidaan pitää vastaajan poissa ollessa?

Sinulla on oikeus (muttei velvollisuutta) olla läsnä pääkäsittelyssä. Tuomioistuin voi pitää oikeudenkäynnin ilman sinua, jos annat siihen suostumuksesi tai kieltäydyt osallistumasta istuntoon tai jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät; sama koskee muutoksenhakumenettelyä.

ii) Onko minulla oikeus tulkkiin ja asiakirjojen käännöksiin?

Sinulla on oikeus tulkkiin, jos ilmoitat, ettet osaa menettelyssä käytettävää kieltä. Jos tärkeitä asiakirjoja, pöytäkirjoja tai päätöksiä on käännettävä, menettelyyn osallistuu myös kääntäjä.

iii) Onko minulla oikeus asianajajaan?

Sinulla on oikeus käyttää edustajanasi valitsemaasi tai nimettyä asianajajaa koko rikosoikeudellisen menettelyn ajan.

Sinulla on oltava asianajaja rikosoikeudellisen menettelyn käynnistämisestä lähtien, kun olet pidätettynä, vankilassa tai terveydenhuoltolaitoksen valvonnassa, olet menettänyt oikeustoimikelpoisuutesi tai olet rajoitetusti oikeustoimikelpoinen, jos kyse on erityisen vakavaa rikosta koskevasta rikosoikeudellisesta menettelystä, jos olet syytettynä nuorena henkilönä tai jos sinua vastaan käydään menettely, jossa olet poissa olevana vastaajana.

Jos sinulla ei ole asianajajaa, vaikka sinulla pitäisi olla sellainen, sinulle annetaan määräaika asianajajan valitsemiseksi. Jos asianajajaa ei valita tämän määräajan kuluessa, asianajaja nimetään viipymättä.

Jos sinulla ei ole riittäviä varoja puolustuksesta aiheutuvien kulujen maksamiseen ja jos pyydät asianajajan nimeämistä, tuomioistuin on velvollinen nimeämään sinulle asianajajan, vaikkei perusteita pakolliseen puolustukseen olisikaan. Sinun on todistettava, ettei sinulla ole riittäviä varoja kulujen maksamiseen.

iv) Mistä muista menettelyllisistä oikeuksista minun pitäisi tietää (esim. syytettyjen tuominen tuomioistuimen eteen)?

Oikeudenkäynnin aloittamisen jälkeen sinulla on oikeus ilmoittaa syyllisyytesi tai syyttömyytesi. Jos myönnät syyllisyytesi, tuomioistuin käsittelee ainoastaan rangaistuksesta tai vahingonkorvauksesta päättämiseksi tarvittavat todisteet.

Syyttäjä kuulee oikeudenkäynnin aikana vastaajaa, todistajia ja asiantuntijoita. Asianajajallasi tai sinulla on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Asianajajasi kuulee tai sinä kuulet ehdottamiasi todistajia. Sinulla on oikeus vastustaa kuulemismenetelmää.

Todisteiden esittämisen jälkeen tuomioistuin antaa sinulle mahdollisuuden esittää loppulausunnon. Syyttäjän loppulausunnon jälkeen voi lausunnon antaa esimerkiksi vahinkoa kärsinyt osapuoli, asianajajasi jne. Sinä esität loppulausuntosi viimeisenä. Voit ottaa kantaa syytekirjelmään, esitettyihin todisteisiin ja tekoon, josta sinua syytetään, esittää lieventäviä seikkoja ja ottaa kantaa tuomioon. Tuomioistuin voi keskeyttää loppulausunnon vain, jos se ei liity sinua koskevaan riita-asiaan. Kun loppulausunnot on saatu päätökseen, sinulla on vielä oikeus loppupuheenvuoroon, jonka aikana sinua ei voida keskeyttää.

D) Mahdolliset seuraamukset

Vapausrangaistus rikoksen vakavuuden mukaan, mutta enintään elinkautinen vankeusrangaistus. Kuolemanrangaistusta ei sovelleta. Jos tuomioistuin määrää sinulle rangaistuksen, jonka kesto on enintään kaksi tai tapauksen mukaan kolme vuotta, se voi määrätä vankeusrangaistuksen ehdolliseksi koeajalla tai ilman sitä siten, että se määrittää 1–5 vuoden pituisen ajanjakson, jonka aikana tuomitun on vietettävä nuhteetonta elämää. Jos et noudata tuomioistuimen asettamia velvoitteita tai rajoituksia, sinut siirretään suorittamaan vankeusrangaistusta.

Kotiarestia voidaan määrätä enintään yksi vuosi vähäisestä rikoksesta. Liikkumisesi rajoitetaan kotiisi, ja sinun on vietettävä nuhteetonta elämää. Jos et noudata tuomioistuimen asettamia ehtoja, sinut siirretään suorittamaan vankeusrangaistusta.

Yhdyskuntapalvelua voidaan määrätä vähäisestä rikoksesta 40–300 tuntia vastaajan ennakkosuostumuksella. Työ on tehtävä vapaa-aikana ilman oikeutta palkkaan. Jos et tee työsuoristusta määräajassa ja vaaditussa laajuudessa, tuomioistuin muuttaa tekemättä jätetyn työn jokaisen kahden tunnin jakson yhden vuorokauden vankeusrangaistukseksi.

Sakkorangaistus; omaisuuden menettämisseuraamus; tuomioistuin määrää omaisuuden menettämisseuraamuksen tahallisista rikoksista, joista on saatu taloudellista hyötyä tai jotka ovat aiheuttaneet vahinkoa. Sakkorangaistus voi olla määrältään 160–331 930 euroa. Omaisuuden menettämisseuraamus koskee kaikkea laittomasti hankittua omaisuutta. Menettämisseuraamusta voidaan soveltaa esimerkiksi silloin, kun olet käyttänyt omaisuutta rikoksen tekemiseen.

Ammatinharjoituskiellolla sinua kielletään 1–10 vuoden ajan harjoittamasta tiettyä ammattia, työtä, tehtävää tai muuta toimea (esim. moottoriajoneuvon kuljettaminen), jota harjoittaessasi olet tehnyt rikoksen.

Oleskelukiellolla sinulta kielletään oleskelu tietyssä paikassa 1–5 vuoden ajan.

Julkisia tapahtumia koskevalla osallistumiskiellolla sinua kielletään osallistumasta 1–10 vuoden ajan urheilu-, kulttuuri- tai muihin julkisiin tapahtumiin, joiden tapahtuessa olet tehnyt rikoksen.

Kunnianimitysten ja -merkkien menetys on rangaistus, joka johtaa erityissäännösten mukaisesti myönnettyjen kunniamerkkien ja muiden kunnianimitysten menetykseen.

Sotilasarvon tai muun arvon menetykseen voidaan määrätä, jos sinulla on sotilasarvo tai muu arvo.

Karkotus Slovakian alueelta voidaan määrätä 1–15 vuodeksi, jos henkilöiden ja omaisuuden turvallisuus tai muu yleinen etu sitä vaatii ja jos karkotettava ei ole Slovakian, toisen EU:n jäsenvaltion tai Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuolena olevan valtion kansalainen tai jos hänelle ei ole myönnetty turvapaikkaa. Tätä ei sovelleta, jos olet uhka kansalliselle turvallisuudelle tai yleiselle järjestykselle. Sinua ei voida karkottaa maahan, jossa vapautesi tai henkesi on vaarassa esimerkiksi rodun, kansallisuuden, uskonnon tai poliittisten vakaumusten vuoksi.

Päivitetty viimeksi: 02/03/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.