Syytetyt (rikosoikeudelliset menettelyt)

Espanja

Näillä tietosivuilla selitetään, mitä tapahtuu, kun henkilöä epäillään tai syytetään rikoksesta, jota käsitellään oikeudenkäynnissä.

Sisällön tuottaja:
Espanja

Espanjan perustuslaki suojaa ihmisarvoa, loukkaamattomia ihmisoikeuksia, yksilön oikeutta kehittää vapaasti itseään, lain noudattamista ja muiden ihmisten oikeuksien kunnioittamista.

Perustuslaki sisältää itsessään kansalaisten perusoikeudet ja -vapaudet, jotka vastaavat ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta ja Espanjan ratifioimia kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia.

Espanjan perustuslakiin sisältyviä yleisiä perusoikeuksia tarkennetaan kansallisessa lainsäädännössä.

Tutkinnan kohteena olevan osapuolen tai syytetyn oikeudet rikosoikeudellisessa menettelyssä määritellään erityisesti Espanjan rikosprosessilaissa (Ley de Enjuiciamiento Criminal), jossa

 1. käsitettä ’tutkinnan kohteena oleva osapuoli’ (investigado) käytetään viittaamaan henkilöön, jonka osalta pyritään selvittämään, liittyykö hän jotenkin tutkittavana olevaan rikokseen,
 2. käsitettä ’syytetty’ (encausado) käytetään viittaamaan yleisesti henkilöön, jota oikeusviranomainen tutkinnan päätyttyä syyttää virallisesti osallistumisesta tietyn rikoksen tekemiseen,
 3. käytetään lisäksi espanjankielisiä käsitteitä ’acusado’ (yleensä henkilö, jota syytetään suullisessa menettelyssä) ja ’procesado’ (yleensä henkilö, jota syytetään tietyntyyppisessä rikosoikeudellisessa menettelyssä). Näistä molemmista voidaan käyttää suomen kielessä sanaa ’syytetty’, ja niitä voidaan käyttää keskenään vaihtoehtoisesti espanjankielisen käsitteen ’encausado’ kanssa menettelyn asianmukaisissa vaiheissa.

Yksityiskohtaisia tietoja rikoksen uhrin oikeuksista on saatavilla täällä.

Lyhyt yhteenveto rikosoikeudenkäyntimenettelyistä

Rikosasian syntyminen

Menettely voidaan aloittaa

 • tekemällä kantelu toimivaltaiselle viranomaiselle (poliisi, syyttäjänvirasto tai tuomioistuin)
 • kenen tahansa tekemän kantelun perusteella riippumatta siitä, onko kantelun tekijä rikoksen uhri vai ei
 • poliisin antaman lausunnon perusteella
 • tutkintatuomarin oman aloitteen perusteella.

Tutkintavaihe

Rikosoikeudellisen menettelyn aloittamisen jälkeen aloitetaan esitutkintavaihe (instrucción), joka kattaa oikeudenkäynnin valmistelevat vaiheet. Tällöin tutkitaan ja todistetaan mahdolliset rikokset, kaikki niiden luokitteluun mahdollisesti vaikuttavat olosuhteet sekä rikoksentekijöiden syyllisyys. Näin voidaan suorittaa henkilöihin liittyvät varotoimenpiteet ja turvata heidän taloudelliset vastuunsa.

Tutkinnan päättäminen

Esitutkinnan loppuun saattaminen voi johtaa

 • menettelyn hylkäämiseen ja sen päättämiseen, jos rikoksesta ei ole näyttöä tai jos rikoksentekijä ei ole tiedossa
 • menettelyn jatkamiseen siten, että siirrytään niin sanottuun välivaiheeseen, jonka tarkoituksena on määrittää, onko kaikki tarvittavat tutkintatoimet suoritettu ja onko aihetta nostaa syyte
 • asianomaisten osapuolten kutsumiseen oikeudenkäyntiin sen jälkeen, kun asiaankuuluvat syytekirjelmä ja puolustuksen vastine on tarvittaessa toimitettu.

Oikeudenkäynti

Oikeudenkäynti, joka on julkinen (joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta), käydään siten, että tuomari tai tuomioistuin on muu kuin tutkinnan toteuttanut tuomari tai tuomioistuin. Oikeudenkäynti päättyy tuomioon, joka voi olla

 • vastaajalle annettu tuomio tai
 • tuomio vastaajan hyväksi.

Molemmissa tapauksissa kumpi tahansa osapuoli voi hakea muutosta tuomioon ylemmältä tuomioistuimelta.

Tietosivut

Lisätietoja prosessin kaikista vaiheista ja oikeuksistasi on tietosivuilla. Tässä esitetyt tiedot eivät korvaa oikeudellista neuvontaa, vaan ne ovat ainoastaan ohjeellisia.

Euroopan komission rooli

Euroopan komissiolla ei ole toimivaltaa jäsenvaltioiden rikosoikeudenkäyntimenettelyissä, eikä se voi auttaa valituksen tekemisessä. Näillä tietosivuilla kerrotaan, miten ja missä valituksen voi tehdä.

Tarvittavat tiedot seuraavista aiheista löytyvät alla olevien linkkien kautta:

1 - Vastaajan oikeudet rikostutkinnan aikana

2 - Vastaajan oikeudet oikeudenkäynnin aikana

3 - Vastaajan oikeudet oikeudenkäynnin jälkeen

Päivitetty viimeksi: 17/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.