Syytetyt (rikosoikeudelliset menettelyt)

Ruotsi

Näillä sivuilla kerrotaan, mitä tapahtuu, kun rikoksesta epäilty tai syytetty henkilö joutuu oikeuteen. Vähäisistä rikkomuksista, kuten liikennerikkomuksista, joista määrätään yleensä sakkorangaistus, kerrotaan tietosivulla 5. Tietoja rikoksen uhrin oikeuksista löytyy täältä.

Sisällön tuottaja:
Ruotsi

Lyhyt yhteenveto rikosoikeudenkäyntimenettelyistä

Rikosprosessi käsittää tavallisesti seuraavat vaiheet:

 • Poliisille tehdään rikosilmoitus.
 • Poliisi suorittaa esitutkinnan, vakavammissa rikoksissa syyttäjän johdolla.
 • Rikoksesta epäilty voi yleensä saada julkisen oikeusavustajan.
 • Vakavammissa tai uusintarikoksissa syyttäjä voi pyytää tuomioistuinta määräämään epäillyn pitämisestä tutkintavankeudessa. Tällöin pidetään erikseen vangitsemisoikeudenkäynti.
 • Syyttäjä nostaa syytteen käräjäoikeudessa (tingsrätt).
 • Käräjäoikeudessa pidetään oikeudenkäynnin pääkäsittely, jossa tutkitaan, voidaanko vastaaja todeta syylliseksi rikokseen. Jos hänet todetaan syylliseksi, samassa käsittelyssä päätetään muun muassa seuraamuksista.
 • Jos joku asianosaisista hakee muutosta tuomioon, hovioikeus (hovrätt) tutkii, olisiko käräjäoikeuden päätös vahvistettava vai olisiko sitä muutettava.
 • Joissakin harvoissa tapauksissa myös korkein oikeus (Högsta domstolen) voi tutkia tuomion.
 • Jos vastaaja todetaan syylliseksi, tuomio saa lainvoiman eli siitä tulee lopullinen, ja rangaistus pannaan täytäntöön.

Rikosoikeudenkäyntimenettelyjen eri vaiheet ja vastaajan oikeudet niissä on esitetty yksityiskohtaisesti tietosivuilla. Esitetyt tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia, eivätkä ne korvaa oikeudellista neuvontaa. Epäillyn kannattaa aina pyytää asianajajalta tai muulta asiantuntijalta neuvoa, miten hänen tilanteessaan olisi toimittava.

Euroopan komission rooli

Euroopan komissiolla ei ole toimivaltaa rikosoikeudenkäyntimenettelyissä jäsenvaltioissa eikä se siksi voi auttaa valituksen tekemisessä. Näillä sivuilla on tietoa siitä, keneen voi ottaa yhteyttä ja miten tulee menetellä.

Tarvittavat tiedot löytyvät alla olevien linkkien kautta

1 – Miten saan oikeudellista neuvontaa

2 – Oikeuteni rikostutkinnan aikana

 • kuulustelu
 • pidätys
 • tutkintavankeus
 • poliisitutkinnan jatkaminen
 • puolustuksen valmistautuminen oikeudenkäyntiin
 • syytteeseenpano.

3 – Oikeuteni oikeudenkäynnin aikana

4 – Oikeuteni oikeudenkäynnin päätyttyä

5 – Liikennerikkomukset

Linkkejä

Tuomioistuimet

Valtakunnansyyttäjänvirasto

Asianajajaliitto

Rikosuhriviranomainen

Vankeinhoitolaitos

Päivitetty viimeksi: 09/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.