La version originale de cette page letton a été modifée récemment. La version linguistique que vous avez sélectionnée est en cours de traduction par nos traducteurs.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Lettonie

В тези информационни листове се обяснява какво се случва, когато едно лице е заподозряно или обвинено в престъпление, което е предмет на съдебен процес.

Contenu fourni par
Lettonie
Il n’existe pas de traduction officielle de la version linguistique affichée.
Une traduction automatique de ce contenu est disponible ici. Veuillez noter qu’elle est fournie uniquement à des fins d'information contextuelle. Le propriétaire de cette page décline toute responsabilité quant à la qualité de ce texte résultant d'une traduction automatique.

Ако сте жертва на престъпление, можете да намерите пълна информация за правата си тук.

Кратко представяне на наказателния процес

Стандартните етапи на наказателния процес са представени накратко по-долу:

  • Разследване
  • Действия на прокурора
  • Разглеждане на делото в съд от първа инстанция
  • Преразглеждане на делото в Апелативния съд
  • Преразглеждане на делото във Върховния съд
  • Преразглеждане на текущи съдебни решения

Подробности за всички тези етапи на процеса и за вашите права могат да се намерят в информационните листове.

Тази информация не замества получаването на правни съвети и предназначението ѝ е само да ви упъти.

Роля на Европейската комисия

Моля обърнете внимание, че Европейската комисия не играе никаква роля в наказателното производство в държавите-членки и не може да ви помогне, ако имате оплакване. Тези информационни листове съдържат информация за това как да подадете оплакване и до кого.

Следвайте връзките по-долу, за да намерите информацията, от която се нуждаете

Моите права по време на разследването

Моите права по време на съдебния процес

Моите права след съдебния процес

Връзки по темата

Закон за наказателното производство

Наказателно право

Органи на държавната полиция

Прокуратура

Адвокатска колегия на Латвия

Латвийски съдилища

Последна актуализация: 11/08/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.