La version originale de cette page letton a été modifée récemment. La version linguistique que vous avez sélectionnée est en cours de traduction par nos traducteurs.
Swipe to change

Tiltalte i straffesager

Lettonie

Disse faktablade forklarer, hvad der sker, når en person er mistænkt eller anklaget for en forbrydelse, som er genstand for en retssag. For oplysninger om mindre forseelser såsom færdselsforseelser, der normalt medfører bødestraf, se faktablad 5. Hvis du er offer for en forbrydelse, kan du finde udførlige oplysninger om dine rettigheder her.

Contenu fourni par
Lettonie
Il n’existe pas de traduction officielle de la version linguistique affichée.
Une traduction automatique de ce contenu est disponible ici. Veuillez noter qu’elle est fournie uniquement à des fins d'information contextuelle. Le propriétaire de cette page décline toute responsabilité quant à la qualité de ce texte résultant d'une traduction automatique.

Oversigt over straffesagens forløb

Følgende er en oversigt over de almindelige faser i en straffesag:

  • Efterforskning
  • Retsforfølgelse
  • Behandling af sagen ved retten i første instans
  • Prøvelse af sagen ved appelretten
  • Prøvelse af sagen ved højesteretten
  • Prøvelse af aktuelle domstolsafgørelser

Detaljerede oplysninger om alle disse faser i straffesagen og om dine rettigheder kan findes i faktabladene.

Disse oplysninger erstatter ikke juridisk rådgivning og er udelukkende til vejledende brug.

Europa-Kommissionens rolle

Det skal understreges, at Europa-Kommissionen ikke spiller nogen rolle i forbindelse med straffesager i medlemsstaterne og ikke kan hjælpe dig med eventuelle klager. Faktabladene indeholder oplysninger om, hvordan og til hvem man kan klage.

Klik på nedenstående links for at finde de oplysninger, du skal bruge

1 – Juridisk bistand

2 – Mine rettigheder i forbindelse med en politiefterforskning

  • Efterforskning
  • Retsforfølgelse
  • Visse proceduremæssige skridt

3 – Mine rettigheder under retssagen

4 – Mine rettigheder efter retssagen

5 – Overtrædelse af færdselsloven

Relevante links

Straffeprocesret

Strafferet

Statslige politimyndigheder

Den offentlige anklagemyndighed

Letlands advokatsammenslutning

Lettiske domstole

Sidste opdatering: 03/10/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.