Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Austrija

Účelem vyšetřování trestného činu je shromáždit skutečnosti, na základě kterých mohou státní zástupci rozhodnout, zda by měla být podána obžaloba nebo zda se měl případ uzavřít. Pokud je podána obžaloba, je účelem přípravného řízení umožnit hladký průběh soudního řízení.

Sadržaj omogućio
Austrija

Jaká stadia má vyšetřování trestného činu?

 • Účelem vyšetřování je určit, zda došlo ke spáchání trestného činu a pokud ano, kým.
 • Vede-li se vyšetřování trestného činu vůči určité osobě podezřelé ze spáchání určitého trestného činu, považuje se tato osoba za obviněného (jde o trestní stíhání osoby).
 • Soud se účastní některých úkonů ve vyšetřování. Soud musí v rámci tzv. kontradiktorního řízení provést rekonstrukci trestného činu a jednání. Tohoto řízení se účastní státní zástupce a obžalovaný společně se svým obhájcem, kteří mají právo klást otázky vyslýchaným osobám. Státní zástupce může rovněž soud požádat o provedení dalších důkazů, pokud se domnívá, že to odůvodňuje veřejný zájem.
 • Státní zástupce a/nebo kriminální policie mohou během vyšetřování provádět většinu úkonů z vlastní iniciativy bez souhlasu soudu. Mezi tyto úkony patří zejména výslechy, shromažďování svědeckých výpovědí i potvrzování totožnosti osob, pátrání atd.
 • Rozhodnutí soudu je zapotřebí pro uvalení a prodloužení vyšetřovací vazby. To samé platí pro použití donucovacích prostředků zasahujících do základních práv (např. prohledávání prostor chráněných vlastnickými právy, přístup k bankovním účtům, odposlechy telefonních hovorů nebo analýza telefonních hovorů).
 • Státní zástupce musí vyšetřování zastavit, pokud nedošlo ke spáchání žádného trestného činu nebo pokud shromážděné informace nejsou dostačující pro usvědčení obviněného. Ve všech ostatních případech, kdy bylo shromážděno dostatečné množství důkazů, musí státní zástupce podat u příslušného soudu obžalobu.
 • Státní zástupce může podmíněně zastavit další stíhání (odklon), jestliže stíhání nelze zastavit, avšak odsouzení není nutné, protože pachatel zaplatil pokutu (ve většině případů). Odklon není možný, pokud v důsledku trestného činu došlo k usmrcení osoby nebo pokud čin spadá do jurisdikce soudů s přísedícími nebo porotních soudů (Schöffen- nebo Geschworenengericht), jinými slovy v případech, kdy se za trestný čin ukládá trest odnětí svobody na dobu delší než pět let (zpravidla).

Má práva během vyšetřování

V různých bodech a stadiích vyšetřování máte různá práva:

Vždy máte následující práva bez ohledu na konkrétní stadium řízení:

 • Musíte být bezodkladně informováni o tom, že je proti vám vedeno trestní stíhání, o tom, který konkrétní trestný čin je vám připisován, a o vašich základních procesních právech.
 • V každém stadiu trestního řízení máte právo na obhájce podle vlastního výběru nebo můžete požádat, aby vám byl obhájce přidělen v rámci hrazené právní pomoci (viz Přehled 1. Jsou-li skutkové a právní otázky složité, můžete požádat o přidělení obhájce v rámci právní pomoci na celé řízení. V trestních řízeních proti cizincům, kteří neznají rakouský právní systém, je toto nejpravděpodobnější řešení. Ve všech případech, u kterých je povinná tzv. nutná obhajoba, vám bude obhájce přidělen vždy, když si jej nezvolíte sami. Pokud vás nehájí obhájce přidělený v rámci hrazené právní pomoci, musíte náklady na přiděleného obhájce uhradit.

Nejdůležitější stadia, ve kterých musíte mít obhájce, jsou tato: celé období vyšetřovací vazby, během soudního řízení o umístění do léčebného ústavu v případě duševně narušených pachatelů, řízení před soudem s přísedícími nebo porotním soudem nebo soudní řízení před samosoudcem, pokud se jedná o trestný čin, za nějž se ukládá trest odnětí svobody překračující tři roky.

 • Nahlédnout do svého spisu;
 • Vyjádřit se k obviněním, která proti vám byla vznesena, nebo právo nevypovídat;
 • Požádat o provedení důkazů;
 • Odvolat se proti opatřením, která přijaly kriminální policie nebo státní zástupce nebo soud;
 • Právo na přidělení překladatele/tlumočníka.

Vyšetřování a provádění důkazů (1)

Kdo vede vyšetřování?

Za vedení vyšetřování odpovídá státního zastupitelství, který dohlíží na kriminální policii. Kriminální policie zahajuje vyšetřování z vlastní iniciativy, nebo na základě trestního oznámení, nebo na základě příkazu státního zástupce.

Jaké informace obdržím?

Státní zástupce nebo kriminální policie vám musí vždy sdělit, že jste trestně stíhán a proč. Musíte být také informováni o tom, že jako obviněný máte právo nevypovídat a že cokoli řeknete, může být použito proti vám u soudu.

Jestliže jste trestný čin, ze kterého jste obviněni, spáchali a doznáte se (jestliže přiznáte vinu), bude to pro soud důležitá polehčující okolnost při stanovování trestu. Přiznání viny však nijak neovlivní průběh soudního řízení.

Co když nemluvím německy?

Pokud nedokážete dobře komunikovat v němčině, máte právo požádat o tlumočníka, který vám bude zdarma přidělen pro výslech. Bez tlumočníka nemusíte, a ani byste neměli, odpovídat na žádné otázky. Tlumočník vám bude položené otázky tlumočit do jazyka, kterému rozumíte. Zároveň bude překládat vaše odpovědi do němčiny.

Tlumočník vám musí vždy přetlumočit informace a právní poučení, na které máte ze zákona právo. Pokud chcete, tlumočník vám pomůže také při jednání s přiděleným obhájcem (nikoli advokátem, kterého jste si sami vybrali).

Můžete také požádat o překlad usnesení státního zástupce nebo rozhodnutí soudu. Pokud chcete nahlédnout do svého spisu, bude vám překladatel pomáhat pouze, pokud nemáte obhájce a nelze předpokládat, že si můžete obstarat překlad příslušných částí spisu sami.

Máte právo kontaktovat právníka?

Advokáta potřebujete jen v případech, které vyžadují, aby vás u soudu zastupoval obhájce. Nicméně bez ohledu na to, jestli jste ve vazbě nebo ne, máte právo se kdykoli poradit s právníkem, pokud si to přejete. Na setkání s přiděleným obhájcem vám musí být dán k dispozici také tlumočník.

Pokud jste byli zatčeni a máte vybraného advokáta, který vás bude obhajovat, můžete ho/ji kontaktovat přímo nebo přes policii. Pokud žádného obhájce neznáte, můžete využít pohotovostní službu advokátní komory (Přehled 1).

Budou mi odebírat otisky prstů nebo vzorky DNA?

Policie má právo prohledat vaše šaty a jakékoli věci, které máte u sebe. Pro jakoukoliv další fyzickou prohlídku je zapotřebí soudní povolení a následný příkaz vydaný státním zástupcem.

Policie vám může sejmout otisky prstů, pokud je to nutné k ověření vaší totožnosti. Kriminální policie vám může odebrat vzorky slin pro provedení analýzy DNA. Pro samotné provedení analýzy DNA je zapotřebí soudní povolení.

Mohou mi prohledat obydlí, kancelář, auto atd.?

Místa a objekty mohou být prohledány, pokud existuje důvodné podezření, že se tam nacházejí podezřelé osoby nebo je tam možné zajistit důkazy. Pro domovní prohlídku je nezbytný soudní příkaz. Policie může na základě příkazu státního zástupce prohledat i další prostory a objekty.

Budu seznámen s důkazy, které proti mně existují?

Jako obviněný máte právo nahlédnout do spisu. Tak zjistíte, jaké proti vám existují důkazy. Ve výjimečných případech nemusí být některé části spisu k dispozici pro nahlédnutí. Máte právo kdykoli předložit vlastní důkazy.

Jaké opravné prostředky mám během vyšetřování k dispozici?

Během vyšetřování se můžete bránit proti jakémukoli opatření kriminální police nebo státního zástupce podáním stížnosti (nepodléhá žádné lhůtě), pokud máte pocit, že byla porušena vaše práva.

Pokud policie nebo státní zástupce vaše námitky ve stížnosti nepřijmou, rozhodne o vaší stížnosti soud. Proti rozhodnutí soudu se můžete odvolat k vrchnímu zemskému soudu (Oberlandesgericht). Námitky se musí podat k policii nebo státnímu zastupitelství.

Proti rozhodnutí soudu se můžete odvolat k vrchnímu zemskému soudu, zejména v případech, kdy jsou dotčena vaše základní práva.

Odvolání se podává ve lhůtě 14 dnů, a to buď k policii nebo státnímu zástupci, nebo k soudu první instance.

Musím být při vyšetřování přítomen?

Nejste povinni zůstávat v Rakousku po celou dobu vyšetřování. Váš obhájce může rovněž dohlédnout na to, aby byla při vyšetřování dodržována všechna vaše práva.

Do Rakouska se musíte dostavit k výslechu. Žádné právní ustanovení neumožňuje video výslech, ani tento výslech není technicky proveditelný.

Zatčení a vyšetřovací vazba (včetně evropského zatýkacího rozkazu) (2)

Kdy na mě může být uvalena vazba?

Vyšetřovací vazba na vás může být uvalena pouze tehdy, když jste vážně podezřelí ze spáchání trestného činu a existuje důvod pro uvalení vazby (riziko útěku, ničení důkazů nebo spáchání trestného činu). Pro zatčení je potřeba soudní příkaz (zatčení provedou příslušníci kriminální policie) (pokud nejste přistiženi při činu nebo hrozí bezprostřední nebezpečí).

Vyšetřovací vazbu musí uvalit soud a vykonává se ve věznici. Kriminální policie vás může zadržovat maximálně 48 hodin předtím, než vás bezodkladně předvede k soudu.

Zákon nestanovuje, jestli a jak můžete oznámit své rodině nebo přátelům, že jste byli zadrženi. V každé věznici jsou k dispozici sociální služby, které vám v takových otázkách mohou pomoci.

Jaké informace musím dostat, když je na mě uvalena vyšetřovací vazba?

Musí vám být přečteno rozhodnutí o uvalení vyšetřovací vazby, v případě potřeby s asistencí tlumočníka. Musíte obdržet písemné vyhotovení tohoto rozhodnutí. V rozhodnutí musí být uveden trestný čin, z jehož spáchání jste důvodně podezřelí. Musí také uvádět všechny skutečnosti, které podle mínění soudu vazbu odůvodňují.

Během celé doby vyšetřovací vazby musíte mít obhájce. Pokud si ho sami nezvolíte, bude vám přidělen.

O uvalení vyšetřovací vazby soud rozhoduje v rámci ústního slyšení.

Proti rozhodnutí o uvalení nebo prodloužení vyšetřovací vazby se můžete do tří dnů odvolat k vrchnímu zemskému soudu.

Jak dlouho mohu být ve vyšetřovací vazbě?

Každé rozhodnutí o vzetí do vyšetřovací vazby stanoví konkrétní dobu. Rozhodnutí uvalit vyšetřovací vazbu je účinné čtrnáct dní. Rozhodnutí o prvním prodloužení vyšetřovací vazby je účinné jeden měsíc. Jakékoli další rozhodnutí o prodloužení vazby je účinné dva měsíce.

Vyšetřovací vazba by celkově neměla trvat déle než šest měsíců, ale s ohledem na závažnost trestného činu může být prodloužena. Více informací najdete zde.

Mohu během vyšetřovací vazby přijímat návštěvy a bude mi poskytnuto lékařské ošetření?

Každá osoba ve vyšetřovací vazbě má právo na návštěvy dvakrát týdně. Váš obhájce vás může ve vazbě navštěvovat kdykoli nezávisle na pravidle, které se týká ostatních návštěv.

Lékařské služby jsou k dispozici v každé věznici. Zákon stanoví, že vám může být podle potřeby poskytnuta specializovaná lékařská péče.

Mohu se jako občan jiného státu obrátit na ambasádu?

Máte právo kontaktovat ambasádu a adresu najdete zde. Policie a státní zástupce jsou povinni kontaktovat diplomatické zastoupení vaší země, pokud si to přejete.

Co se stane, když mě vezmou do vazby na základě evropského zatýkacího rozkazu?

Jestliže nějaký členský stát vydá evropský zatýkací rozkaz, můžete být zatčeni v jiném členském státě a předáni do země, která zatykač vydala. Rakouské právo vyžaduje, abyste do předání byli ve vazbě. Soud rozhodne o uvalení vazby. U tohoto slyšení máte právo na obhájce a, pokud je potřeba, také na tlumočníka.

Obžaloba (3)

Po dokončení vyšetřování může státní zástupce dojít k závěru, že usvědčení je pravděpodobné. V takovém případě na vás u příslušného soudu podá obžalobu.

Obžaloba musí obsahovat odůvodnění a podává se k soudu s přísedícími nebo k porotním soudům, pokud se na trestný čin, jehož spáchání se obžalovanému připisuje, vztahuje trest se sazbou odnětí svobody v délce překračující pět let. U trestných činů s nižší trestní sazbou státní zástupce podává pouze písemný návrh na potrestání obsahující obvinění bez uvedení odůvodnění k samosoudci u zemského soudu nebo okresního soudu.

Jak se mohu proti obžalobě bránit?

Proti obžalobě můžete podat námitky do čtrnácti dnů od jejího doručení. Námitky posoudí vrchní zemský soud (více podrobností o důvodech námitek a jejich podávání najdete zde). Námitky můžete podat písemně nebo ústně.

Pokud vrchní zemský soud uzná vaši námitku jako oprávněnou, může trestní řízení přerušit nebo nařídit státnímu zástupci, aby pokračoval ve vyšetřování.

Pokud je vaše námitka zamítnuta nebo žádnou nepodáte, je obžaloba platná a příslušný soud musí připravit soudní hlavní líčení.

Pokud je proti vám podán návrh na potrestání, nemůžete podat námitku. Zákon však vyžaduje, aby soud, který danou záležitost řeší, posoudil opodstatněnost návrhu. Pokud soud na základě skutečností zmíněných v zákoně dospěje k závěru, že obvinění v návrhu nejsou důvodná, může rozhodnout o zastavení trestního řízení.

Příprava obhajoby na hlavní líčení (4)

Co se děje před hlavním líčením?

Jakmile na vás byla podána obžaloba, není již možné omezovat přístup ke spisu. V tomto okamžiku máte přístup k celému spisu, který je rovněž k dispozici soudu. Soud připraví hlavní líčení.

Pokud chcete, můžete požádat o provedení důkazu, abyste se na hlavní líčení mohli lépe připravit. Zejména můžete požádat o výslech svědků. V žádosti o důkazy musíte uvést skutečnosti, které chcete na základě příslušného důkazu prokázat. Můžete být také požádáni o uvedení důvodu, proč je podle vás vaše žádost o provedení důkazů opodstatněná.

Jak bych měl spolupracovat se svým obhájcem?

Je-li na vás podána obžaloba, musí vás v řízení obhajovat obhájce. Pokud si obhájce nezvolíte sami, bude vám přidělen.

V soudních řízeních před samosoudci nebo u okresních soudů, při nichž se projednává návrh na potrestání, není nutné ustavovat obhájce. Nicméně pokud se jedná o složitý případ, může vás obhájce, kterého si zvolíte nebo o jehož přidělení požádáte, obhajovat kdykoli. Toto je zpravidla případ obžalovaných z řad cizinců, kteří neznají rakouský právní systém.

Svého obhájce byste měli seznámit se všemi důkazy, které znáte a o kterých si myslíte, že by vás mohly zbavit obvinění. Váš obhájce poté řádným způsobem podá nezbytné žádosti o provedení důkazů.

Co se stane, pokud jsem již byl za stejný trestný čin odsouzen, případně zproštěn viny v jiném členském státě?

Pokud soud v jiném členském státě vynesl rozsudek ohledně stejného trestného činu, nemůžete být ze stejný trestný čin obžalován podruhé v dalším členském státě.

Měli byste co nejdříve (během vyšetřování) podat potřebné žádosti v této věci. Stejně tak, pokud jste byli usvědčeni nebo zproštěni obžaloby z trestného činu v Rakousku, nemůžete být souzeni ze stejného trestného činu v jiném členském státě.

Související odkazy

Vyšetřovací vazba

Zákon o odškodňování v souvislosti s trestním řízením

Poslední aktualizace: 22/06/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.