Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Austrija

Nusikaltimo tyrimo tikslas – nustatyti faktus, kad prokuratūra galėtų spręsti, ar turi būti pareikšti kaltinimai, ar byla turi būti nutraukta. Jei pareiškiami kaltinimai, parengtinis procesas skirtas palengvinti greitą teismo proceso baigtį.

Sadržaj omogućio
Austrija

Kokie yra ikiteisminio tyrimo etapai?

 • Nusikaltimo tyrimo tikslas – nustatyti, ar buvo įvykdyta nusikalstama veika, ir jei taip, kas ją įvykdė.
 • Kai pradedamas tyrimas prieš asmenį, įtariamą įvykdžius konkrečią nusikalstamą veiką, šis asmuo tampa kaltinamuoju.
 • Teismas tyrimą vykdo tam tikrais etapais. Jis privalo atkurti nusikalstamą veiką ir vadovauti rungtyniškumu grindžiamam procesui. Šiame procese dalyvauja valstybinis kaltintojas, kuris turi teisę pateikti klausimus apklausiamam asmeniui, ir kaltinamasis kartu su savo advokatu. Be to, prokuratūra gali teismo paprašyti rinkti tolesnius įrodymus, jei tai būtina ginant viešąjį interesą.
 • Prokuratūra ir (arba) kriminalinė policija gali savo iniciatyva vykdyti daugelį tiriamųjų etapų be teismo sutikimo. Šiuos etapus sudaro tardymas, apklausa, asmens tapatybės nustatymas, kratos ir kt.
 • Ikiteisminiam suėmimui skirti ir pratęsti būtinas teismo įsakymas. Tas pats taikoma prievartos priemonėms, susijusioms su pagrindinėmis teisėmis (pvz., nuosavybės teise valdomos gyvenamosios vietos kratai, prieigai prie banko sąskaitų, telefoniniams pokalbiams klausytis arba telefoninių skambučių analizei).
 • Prokuratūra privalo nutraukti tyrimą, jei neįvykdyta nusikalstama veika arba jei nustatytų faktų nepakanka kaltinamajam nuteisti. Visais kitais atvejais, kai faktų pakanka, prokuratūra privalo pateikti kaltinamąjį aktą kompetentingam teismui.
 • Prokuratūra gali atsisakyti tolesnio baudžiamojo persekiojimo (diversija) kai byla negali būti nutraukta, tačiau kai nuosprendis nėra būtinas, nes kaltinamasis (daugeliu atvejų) sumoka baudą. Diversija yra negalima, jei nusikalstama veika buvo asmens mirties priežastis arba jei byla priklauso tarėjų ir prisiekusiųjų teismų kompetencijai, kitaip tariant, tais atvejais, kai gresia ilgesnė nei 5 metų laisvės atėmimo bausmė.

Mano teisės tyrimo metu

Atsižvelgiant į tyrimo etapą, jūsų teisės skiriasi:

Bet kuriuo atveju, nesvarbu, koks konkretus proceso etapas vykdomas, turite šias teises:

 • Kuo anksčiau turite būti informuotas apie tai, kad prieš jus pradėtas tyrimas, kokią nusikalstamą veiką esate įtariamas įvykdęs ir kokios jūsų pagrindinės procesinės teisės;
 • Kiekviename proceso etape turite teisę turėti savo pasirinktą advokatą arba prašyti paskirti gynėją (žr. 1 duomenų suvestinę). Jei faktai ar teisiniai klausimai yra sudėtingi, galite prašyti, kad jums gynėjas būtų paskirtas viso proceso laikotarpiui. Baudžiamajame procese prieš užsieniečius, nesusipažinusius su Austrijos teisės sistema, taip greičiausiai ir bus padaryta. Visais atvejais, kai reikalinga vadinamoji privaloma gynyba, jums bus paskirtas gynėjas, jei pats jo neturėsite. Jei gynėjas jums neatstovauja, turite sumokėti jums paskirto gynybos advokato išlaidas.

Svarbiausi etapai, kai privalote turėti gynėją: viso ikiteisminio suėmimo metu, viso teisminio nagrinėjimo metu, psichine liga sergančius kaltininkus siunčiant į gydymo įstaigą, teisminio nagrinėjimo tarėjų ir prisiekusiųjų teismuose metu arba vieno teisėjo teisme, kai nusikalstama veika gali užtraukti ilgesnį nei 3 metų laisvės atėmimą;

 • Teisę susipažinti su savo byla;
 • Teisę pasisakyti dėl jums pareikštų kaltinimų arba tylėti;
 • Teisę reikalauti priimti įrodymus;
 • Teisę pateikti skundą dėl prokuratūros arba kriminalinės policijos taikomų priemonių ir dėl teismo sprendimų;
 • Teisę gauti vertėjo raštu / žodžiu paslaugas.

Tyrimas ir įrodymų rinkimas (1)

Kas vykdo tyrimą?

Prokuratūra ir jos vadovaujama kriminalinė policija atsako už tyrimo eigą. Kriminalinė policija tyrimą pradeda savo iniciatyva, jei trečiasis asmuo informuoja policiją apie nusikalstamą veiką, arba valstybės prokuroro nurodymu.

Kokia man bus suteikta informacija?

Prokuratūra arba kriminalinė policija privalo jus informuoti, kad jūsų atžvilgiu vyksta tyrimas ir kodėl. Be to, privalote būti informuotas, kad jūs, kaip kaltinamasis, neprivalote duoti parodymų, bet jei parodymus duosite, jie prieš jus gali būti panaudoti kaip įrodymai.

Jei įvykdėte nuskalstamą veiką, dėl kurios esate kaltinamas, ir jei prisipažįstate kaltu, tai bus svarbus švelninantis veiksnys teismui priimant nuosprendį. Tačiau jūsų prisipažinimas kaltu neturės įtakos teismo proceso eigai.

Kas bus, jei nemokėsiu vokiečių kalbos?

Jei nemokate vokiečių kalbos, turite teisę prašyti vertėjo, kuris jums bus paskirtas apklausos metu ir už kurio paslaugas nereikės mokėti. Vertėjui nedalyvaujant, nebūtina ir nereikėtų atsakyti į klausimus. Vertėjas išvers jums užduodamus klausimus į jums suprantamą kalbą. Jis taip pat išvers jūsų atsakymus į vokiečių kalbą.

Vertėjas privalo visada išversti informaciją ir jums išaiškinti jūsų teises, kurias turite pagal įstatymą. Jei pageidaujate, vertėjas jums taip pat padės bendrauti su paskirtu gynėju (ne jūsų pasirinktu advokatu).

Jei jums pranešama apie prokuratūros įsakymą arba teismo nutartį, galite prašyti pagalbos išverčiant šiuos dokumentus. Jei pageidaujate susipažinti su savo byla, vertėjas padės tik tuo atveju, jei neturite gynėjo ir nėra pagrįsta tikėtis, kad pats galėsite pasirūpinti, kad būtų išsiverstos atitinkamos bylos dalys.

Ar leidžiama susisiekti su advokatu?

Advokatas jums nėra būtinas, išskyrus tuos atvejus, kai jums turi atstovauti gynėjas. Tačiau nesvarbu, ar esate suimtas, ar ne, turite teisę, jei pageidaujate, bet kuriuo metu pasitarti su advokatu. Kad galėtumėte bendrauti su jums paskirtu gynėju, jums turi būti suteiktos vertėjo paslaugos.

Jei esate sulaikytas ir pažįstate advokatą, kuris jūsų pageidavimu jus gintų, galite su juo susisiekti tiesiogiai arba per policiją. Jei nepažįstate tokio gynėjo, galite, pasinaudoti advokatūros asociacijos paskirto gynėjo paslauga (1 duomenų suvestinė).

Ar iš manęs bus pareikalauta duoti pirštų antspaudus arba DNR mėginius?

Policija turi teisę atlikti jūsų drabužių ir kitų jums priklausančių daiktų kratą. Tolesnei asmeninei kratai būtinas teismo leidimas ir valstybinio prokuroro įsakymas.

Jei būtina nustatyti jūsų tapatybę, policija gali paimti jūsų pirštų antspaudus. Kriminalinė policija gali paimti seilių mėginį DNR analizei.

Ar gali būti atlikta mano namų, biuro, automobilio ir kt. krata?

Gali būti atlikta vietos ar daiktų krata, jei galima daryti prielaidą, kad ten yra įtariamųjų arba kad galima surinkti įrodymų. Daiktų, priklausančių nuosavybės teise, kratai teismas turi duoti leidimą. Policija gali atlikti kitų vietų ar daiktų kratą valstybės prokuroro įsakymu.

Ar man bus suteikta informacija apie man nepalankius įrodymus?

Jūs, kaip kaltinamasis, turite teisę susipažinti su byla. Taip susipažinsite su įrodymais, pateiktais prieš jus. Išimtiniais atvejais su atskiromis bylos dalimis gali būti neleidžiama susipažinti. Bet kuriuo metu galite pateikti savo įrodymus.

Kokias teisių gynimo priemones turiu tyrimo metu?

Savo teises galite ginti prieštaraudami kriminalinės policijos arba prokuratūros tyrimo metu taikomoms priemonėms (terminas nenustatytas), jei manote, kad buvo pažeistos kurios nors jūsų teisės.

Teismas gali priimti sprendimą dėl jūsų prieštaravimo, jei prokuratūra nepatvirtina jūsų nuomonės. Dėl teismo sprendimo galima pateikti skundą Aukštesniajam apygardos teismui. Prieštaravimas pateikiamas prokuratūrai.

Turite teisę pateikti skundą dėl teismo sprendimų Aukštesniajam apygardos teismui, ypač jei yra pažeidžiamos pagrindinės teisės.

Skundai pateikiami prokuratūrai ir pirmosios instancijos teismui per 14 dienų.

Ar privalau būti Austrijoje tyrimo metu?

Viso tyrimo metu jums nėra privaloma būti Austrijoje. Jūsų advokatas taip pat gali užtikrinti, kad tyrimo metu jūsų teisės būtų nepažeistos (jei pageidaujate, kad jis tai darytų).

Į Austriją turite atvykti apklausai. Nėra nei nuostatų, pagal kurias tyrimas galėtų vykti naudojant vaizdo nuotolinio perdavimo priemones, nei techninių galimybių.

Sulaikymas ir kardomasis kalinimas (įskaitant Europos arešto orderį) (2)

Kodėl mane gali suimti?

Jus gali suimti tyrimo metu, jei yra pagrįstas įtarimas, kad įvykdėte nusikalstamą veiką ir jei yra priežastis sulaikyti (kyla pavojus, kad slėpsitės, sunaikinsite įkalčius arba vykdysite kitą nusikalstamą veiką). Jūsų sulaikymui (kurį vykdo kriminalinės policijos pareigūnai) reikalingas teismo sutikimas (išskyrus jei esate sugaunamas nusikaltimo vietoje arba neišvengiamai gresia pavojus).

Kardomąjį kalinimą skiria teismas, kalinimas vykdomas kalėjime. Kriminalinė policija jus gali sulaikyti ne ilgiau kaip 48 valandoms, kol be nepagrįsto vilkinimo esate pristatomas teismui.

Įstatyme nenurodyta, ar galite ir kaip galite informuoti savo šeimą ar draugus apie suėmimą. Kiekviename kalėjime teikiama socialinių paslaugų, kad jums padėtų tokiais klausimais.

Kokia informacija man turi būti pateikta, jei bus skirtas kardomasis kalinimas?

Nutartis dėl jūsų kardomojo kalinimo turi būti jums perskaityta, jei būtina, padedant vertėjui. Jums turi būti pateikta nutarties kopija. Nutartyje turi būti nurodytas nusikalstamos veikos, kurią, remiantis pagrįstais įtarimais, įvykdėte, pobūdis. Joje taip pat turi būti paminėti visi faktai, kurie, teismo nuomone, pagrindžia suėmimą.

Visą kardomojo kalinimo laikotarpį jums turi atstovauti gynėjas. Jei pats jo nerasite, jis jums bus paskirtas.

Teismo nutartis dėl kardomojo kalinimo skyrimo priimama žodinio teismo posėdžio metu.

Skundą dėl nutarties skirti arba vėliau pratęsti kardomąjį kalinimą per tris dienas galite pateikti Aukštesniajam apygardos teismui.

Kiek laiko gali trukti kardomasis kalinimas?

Nutartis dėl kardomojo kalinimo priimama ribotam laikotarpiui. Nutartis skirti kardomąjį kalinimą galioja 14 dienų. Nutartis pratęsti kardomąjį kalinimą pirmą kartą galioja vieną mėnesį. Visos tolesnės nutartys, kuriomis pratęsiamas jūsų suėmimas, galioja du mėnesius.

Kardomasis kalinimas iš viso neturėtų trukti ilgiau kaip šešis mėnesius, tačiau jis gali būti pratęstas dėl nusikalstamos veikos sunkumo. Daugiau informacijos rasite čia.

Ar kardomojo kalinimo metu galiu su kuo nors matytis ir gauti medicinos pagalbą?

Kiekvienas suimtas asmuo turi teisę du kartus per savaitę priimti lankytojus. Jūsų advokatas jus gali aplankyti bet kuriuo jūsų suėmimo metu, nepriklausomai nuo lankymui nustatytų reikalavimų.

Kiekviename kalėjime teikiamos medicinos paslaugos. Įstatyme teigiama, kad prireikus medicinos specialistai gali jums suteikti gydymo paslaugas.

Ar galiu susisiekti su savo ambasada, jei esu iš kitos valstybės?

Turite teisę susisiekti su ambasada. Adresą rasite čia. Policija ir prokuratūra privalo jūsų pageidavimu susisiekti su jūsų diplomatiniu atstovu.

Kokie bus padariniai, jei esu suimamas pagal Europos arešto orderį?

Jei valstybė narė išduoda Europos arešto orderį, jus gali sulaikyti kitoje valstybėje narėje ir perduoti valstybei, kuri išdavė arešto orderį. Austrijos įstatymuose nustatyta, kad iki perdavimo turite būti suimtas. Tesimas dėl to išduos orderį. Turite teisę į gynėjo paslaugas ir, jei reikia, vertėjo paslaugas šiame teismo posėdyje.

Kaltinimas (3)

Atlikusi tyrimą, prokuratūra gali padaryti išvadą, kad tikėtinas nuteisimas. Tokiu atveju kompetentingame teisme jums bus pareikšti kaltinimai.

Kaltinimai motyvuoto kaltinamojo akto forma pateikiami tarėjų arba prisiekusiųjų teismui, jei nusikalstama veika, kuria esate kaltinamas, baudžiama daugiau nei 5 metų laisvės atėmimu. Nusikalstamos veikos, baudžiamos trumpesne bausme, atveju prokuroras nemotyvuotą rašytinį prašymą su kaltinimais pateikia vienam teisėjui apygardos arba apylinkės teisme.

Kaip galiu apsiginti nuo kaltinimų?

Galite pateikti prieštaravimą dėl kaltinamojo akto per 14 dienų nuo jo įteikimo. Aukštesnysis apygardos teismas priims sprendimą dėl jūsų prieštaravimo (išsamesnės informacijos apie prieštaravimo pagrindą rasite čia). Prieštaravimą galima pateikti raštu arba žodžiu.

Jei Aukštesnysis apygardos teismas manys, kad jūsų prieštaravimas pagrįstas, jis gali sustabdyti baudžiamąjį procesą arba nurodyti prokuratūrai tęsti tyrimą.

Jei jūsų prieštaravimas atmetamas arba jei nepateikiate prieštaravimo, jums pareikšti kaltinimai įsigalioja ir teismas nedelsdamas privalo pasirengti teismo procesui.

Jei kaltinimai jums pareiškiami pagal nukentėjusiojo skundą, negalite pateikti prieštaravimo. Tačiau įstatymas reikalauja, kad teismas nedelsdamas įvertintų kaltinimų teisėtumą. Jei teismas nusprendžia, kad kaltinimai neteisėti bent vienu įstatyme nurodytu pagrindu, jis gali priimti sprendimą nutraukti baudžiamąjį procesą.

Gynybos pasirengimas bylos nagrinėjimui (4)

Kas įvyksta iki teismo proceso?

Kai jums pareiškiami kaltinimai, negalimi tolesni apribojimai susipažinti su byla. Šiuo momentu (vėliausiai) galite susipažinti su visa bylos medžiaga, kuri bus pateikta teisme. Teismas pasirengia bylos nagrinėjimui.

Jei norite, galite prašyti įrodymų, kad galėtumėte pasiruošti bylos nagrinėjimui. Ypač galite reikalauti liudytojų apklausos dokumentų. Prašyme pateikti įrodymus privalote nurodyti, kokius faktus norite įrodyti atitinkamais įrodymais. Jūsų taip pat gali klausti nurodyti priežastį, kodėl, jūsų nuomone, jūsų prašomi įrodymai yra tinkami.

Kaip turėčiau bendradarbiauti su savo gynėju?

Jei jums pateikiamas kaltinamasis aktas, teismo metu jums turi atstovauti gynėjas. Šiuo atveju, jei pats nesusirasite, advokatas jums bus paskirtas.

Vieno teisėjo teismuose arba apylinkės teismuose, kur nagrinėjami kaltinimai įvykdžius nusikalstamą veiką, neprivaloma paskirti advokato. Tačiau bet kuriuo metu jums gali atstovauti jūsų pasirinktas advokatas arba, jei nusikaltimas sunkus, galite prašyti, kad būtų paskirtas gynėjas. Paprastai taip būna tada, kai kaltinamasis yra užsienietis, kuris nėra susipažinęs su Austrijos teisės sistema.

Gynėją turite informuoti apie įrodymus, kurie, jūsų manymu, jus išteisintų. Jūsų advokatas nustatyta tvarka pateiks prašymus dėl įrodymų.

Kokie bus padariniai, jei anksčiau buvau nuteistas arba išteisintas dėl nusikalstamos veikos, kuria esu dabar kaltinamas kitoje valstybėje narėje?

Jei valstybės narės teismas jau priėmė galutinę nutartį dėl tų pačių kaltinimų, antrą kartą tie patys kaltinimai negali būti pareikšti kitoje valstybėje narėje.

Dėl šio fakto turėtumėte kuo anksčiau (tyrimo metu) pateikti visus būtinus prašymus. Ir atvirkščiai, jei buvote dėl nusikalstamos veikos nuteistas arba išteisintas Austrijoje, už tą pačią veiką nebūsite teisiamas kitoje valstybėje narėje.

Susijusios nuorodos

Kardomasis kalinimas

Baudžiamasis žalos atlyginimo įstatymas

Paskutinis naujinimas: 22/06/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.