Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Atbildētāji (kriminālprocesā)

Austrija

Kriminālizmeklēšanas mērķis ir noskaidrot faktus, lai Prokuratūras iestādes var lemt par to, vai izvirzīt apsūdzību vai lietu izbeigt. Ja ir izvirzīta apsūdzība, pirmstiesas izmeklēšanas nolūks ir arī veicināt ātru tiesas procesa pabeigšanu.

Sadržaj omogućio
Austrija

Kādas ir kriminālizmeklēšanas stadijas?

 • Kriminālizmeklēšanas mērķis ir noskaidrot, vai ir izdarīts noziedzīgs nodarījums; ja ir, tad arī noskaidrot, kurš to ir izdarījis.
 • Tiklīdz pret personu, kuru tur aizdomās par kāda konkrēta likumpārkāpuma izdarīšanu, uzsāk izmeklēšanu, šo personu uzskata par apsūdzēto.
 • Tiesai izmeklēšanas laikā ir jāveic noteikti pasākumi. Tiesa rekonstruē likumpārkāpumu un notur tiesas procesu, kas pazīstams kā uz sacīkstes principu balstīts process. Valsts prokurors un apsūdzētais kopā ar apsūdzētā aizstāvības advokātu piedalās šajā tiesas procesā un ir tiesīgi uzdot jautājumus nopratināmajai personai. Prokuratūras iestādes drīkst lūgt tiesu iegūt turpmākus pierādījumus, ja uzskata to par nepieciešamu sabiedrības interesēs.
 • Prokuratūras iestādes un/vai Kriminālizmeklēšanas departaments paši pēc savas iniciatīvas var veikt nepieciešamos izmeklēšanas pasākumus, neprasot tiesas atļauju. Šie pasākumi jo īpaši ietver iztaujāšanu un nopratināšanu, kā arī personas identitātes noskaidrošanu, kratīšanu u. c.
 • Tiesas rīkojums ir nepieciešams, lai piemērotu un pagarinātu pirmstiesas apcietinājumu. Tas pats attiecas uz piespiedu pasākumu izmantošanu saistībā ar cilvēku pamattiesībām (piem., kratīšana tādās vietās, kuras ir aizsargātas ar mājas īpašnieka tiesībām, piekļuve bankas kontiem, tālruņu noklausīšanās vai tālruņu datu analīze).
 • Prokuratūras iestādēm izmeklēšana ir jāpārtrauc, ja atklājas, ka noziedzīgs nodarījums nav izdarīts, vai konstatētie fakti ir nepietiekami, lai apsūdzēto notiesātu. Visos pārējos gadījumos, ja fakti ir pietiekami un pārliecinoši, prokuratūras iestādēm kompetentajā tiesā ir jāiesniedz apsūdzības raksts.
 • Prokuratūras iestādes drīkst atteikties no turpmākas kriminālvajāšanas (kriminālatbildības aizstāšana ar alternatīvajiem labošanas darbiem) lietās, kuras nevar izbeigt, bet soda piespriešana nav nepieciešama, jo apsūdzētais (vairākumā gadījumu) samaksā naudas sodu. Kriminālatbildības aizstāšana ar alternatīvajiem labošanas darbiem nav iespējama, ja noziedzīga nodarījuma rezultātā ir iestājusies personas nāve vai lieta ir piekritīga tiesas piesēdētāju vai zvērināto tiesai, citiem vārdiem – lietās, kur piemērojamais soda mērs ir brīvības atņemšana uz laiku no pieciem gadiem un vairāk (parasti).

Manas tiesības izmeklēšanas laikā

Dažādos izmeklēšanas posmos un stadijās jums ir dažādas tiesības:

Jebkurā gadījumā neatkarīgi no konkrētās procesa stadijas, jums ir zemāk aprakstītās tiesības.

 • Jums ir tiesības pēc iespējas ātrāk būt informētam: par faktu, ka pret jums ir uzsākta izmeklēšana; par noziedzīgu nodarījumu, par kura izdarīšanu jūs tur aizdomās; kā arī par jūsu galvenajām procesuālajām tiesībām.
 • Jebkurā procesa stadijā jums ir tiesības izvēlēties aizstāvības advokātu vai pieteikties uz juridiskās palīdzības aizstāvības advokātu (skatīt 1. faktu lapu). Ja fakti vai juridiskie jautājumi ir sarežģīti, jūs varat lūgt, lai juridiskās palīdzības aizstāvības advokātu jums ieceļ uz visu tiesvedības laiku. Kriminālprocesos pret ārzemniekiem, kuriem Austrijas tiesību sistēma ir sveša, parasti tā arī notiek. Visās lietās, kurās ir nepieciešama obligāta aizstāvība, jums jebkurā gadījumā piešķirs aizstāvības advokātu, ja jūs to neesat izvēlējies pats. Ja jūs nepārstāv juridiskās palīdzības aizstāvības advokāts, ieceltā aizstāvības advokāta pakalpojumu izmaksas sedzat jūs;

Vissvarīgākās procesa stadijas, kurās jums nepieciešams aizstāvības advokāts, ir šīs: visā pirmstiesas apcietinājuma laikā, visu tādu procesu laikā, kuros tiek konstatēta likumpārkāpēja garīgā nepieskaitāmība, tiesas piesēdētāju vai zvērināto tiesu procesos vai arī procesā viena tiesneša sastāvā, ja par izdarīto likumpārkāpumu piemērojamais sods var būt brīvības atņemšana uz laiku no trim gadiem un vairāk.

 • Jums ir tiesības iepazīties ar lietas materiāliem.
 • Jums ir tiesības izteikt savus apsvērumus par izvirzīto apsūdzību jeb klusēt.
 • Jums ir tiesības pieprasīt pierādījumu iegūšanu.
 • Jums ir tiesības iesniegt sūdzību par prokuratūras iestāžu vai Kriminālizmeklēšanas departamenta piemērotajiem līdzekļiem, kā arī pārsūdzēt tiesas nolēmumus.
 • Tāpat arī jums ir tiesības izmantot tulkotāja/tulka pakalpojumus.

Izmeklēšana un pierādījumu iegūšana (1)

Kas veic izmeklēšanu?

Prokuratūras iestādes, kuras vada Kriminālizmeklēšanas departamenta darbību, ir atbildīgas par izmeklēšanu veikšanu. Kriminālizmeklēšanas departaments uzsāk izmeklēšanu pēc savas iniciatīvas, ja trešā puse ir vērsusies policijā ar ziņojumu, vai pēc valsts prokurora rīkojuma.

Kādu informāciju es saņemšu?

Prokuratūras iestādēm un Kriminālizmeklēšanas departamentam ir jāsniedz jums informācija par katru gadījumu, kad pret jums ir uzsākta izmeklēšana, paskaidrojot arī, kādēļ. Turklāt jūs ir jāinformē par to, ka jums kā apsūdzētajam ir tiesības klusēt, bet viss, ko jūs teiksiet, var tikt izmantots pret jums.

Ja jūs esat izdarījis likumpārkāpumu, par kuru jūs apsūdz, un jūs atzīstaties (atzīstat sevi par vainīgu), tas kalpo par svarīgu vainu mīkstinošu apstākli, kad tiesa lemj par jūsu soda mēru. Tomēr vainas atzīšana neietekmē iztiesāšanas gaitu.

Kas notiek, ja es nepārvaldu vācu valodu?

Ja jūs pienācīgā veidā vācu valodā sazināties nevarat, jums ir tiesības pieprasīt tulku, kuru jums bez maksas piešķirs jūsu nopratināšanas laikā. Bez tulka klātbūtnes jums nav jāatbild un nevajadzētu atbildēt ne uz vienu jautājumu. Tulks jums uzdotos jautājumus iztulkos jums saprotamā valodā, kā arī iztulkos jūsu atbildes vācu valodā.

Jebkurā gadījumā tulkam ir jātulko informācija un paskaidrojumi par tām likumu normām, kuras saskaņā ar likumu jums ir jāzina. Ja jūs vēlaties, tulks jums palīdzēs arī saziņā ar jums piešķirto aizstāvības advokātu (bet ne advokātu, kuru jūs esat izvēlējies).

Ja jūs informē par prokuratūras iestāžu rīkojumu vai tiesas lēmumu, jūs arī varat pieprasīt palīdzību šo dokumentu tulkošanā. Ja jūs vēlaties iepazīties ar lietas materiāliem, tulkotājs jums palīdzēs tikai tad, ja jums nav aizstāvības advokāta un ja tiks pieņemts, ka būtisko lietas materiālu daļu iztulkošanu jūs nevarat noorganizēt pats.

Vai jums ir atļauts sazināties ar advokātu?

Jums nav nepieciešams advokāts, izņemot lietās, kur aizstāvības advokāta pārstāvība ir obligāta. Tomēr neatkarīgi no tā, vai esat aizturēts vai ne, jums jebkurā laikā ir tiesības sazināties ar advokātu, ja jūs to vēlaties. Jūsu saziņā ar iecelto aizstāvības advokātu pieejamam jābūt arī tulkam.

Ja jūs esat aizturēts un jūs zināt tā advokāta vārdu, kura aizstāvības pakalpojumus jūs vēlaties saņemt, jūs nepastarpināti vai caur policiju varat ar viņu sazināties. Ja jums aizstāvības advokāts nav zināms, jūs varat izmantot advokātu asociācijas pastāvīgās darba gatavības advokāta pakalpojumus (1.faktu lapa).

Vai man noņems pirkstu nospiedumus vai DNS paraugus?

Policijai ir tiesības pārmeklēt jūsu apģērbu un jebkuras jums piederošas mantas. Lai turpinātu jebkādu turpmāku fizisku pārbaudi, ir nepieciešama tiesas piekrišana un valsts prokurora rīkojums.

Policija var noņemt jums pirkstu nospiedumus, ja tas nepieciešams jūsu identitātes konstatēšanai. Kriminālizmeklēšanas departaments var paņemt siekalu uztriepi DNS analīzes veikšanai. Pašas DNS analīzes veikšanai ir nepieciešama tiesas atļauja.

Vai drīkst veikt kratīšanu manās mājās, birojā, pārmeklēt automašīnu, u. c.?

Kratīšanu un pārmeklēšanu var veikt, ja pastāv aizdomas, ka konkrētā vietā atrodas aizdomīgas personas vai ir noslēpti pierādījumi. Lai veiktu kratīšanu vietās, kuras ir aizsargātas ar mājas īpašnieka tiesībām, ir nepieciešama tiesas atļauja. Policija var veikt kratīšanu citās vietās un objektos ar valsts prokurora rīkojumu.

Vai es saņemšu informāciju par pierādījumiem pret mani?

Kā apsūdzētajai personai jums ir tiesības iepazīties ar lietas materiāliem. Šādā veidā jūs uzzināsiet par pierādījumiem, kas savākti pret jums. Izņēmuma gadījumos atsevišķas lietas materiālu daļas var būt konfidenciālas. Jums ir tiesības pašam iesniegt pierādījumus jebkurā laikā.

Kādi tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir manā rīcībā izmeklēšanas procesa laikā?

Ja jūs uzskatāt, ka ir pārkāptas kādas no jūsu tiesībām, jūs sevi varat aizstāvēt, iesniedzot protestu (bez termiņa ierobežojuma) par jebkuriem Kriminālizmeklēšanas departamenta vai prokuratūras iestāžu veiktajiem pasākumiem izmeklēšanas procesa laikā.

Tiesa lems par jūsu protestu, ja vien prokuratūras iestādes neapstiprina jūsu viedokli. Tiesas lēmumu  var pārsūdzēt  Augstākajai apgabaltiesai. Protestu iesniedz prokuratūras iestādēs.

Jums ir tiesības pārsūdzēt tiesas lēmumus Augstākajā apgabaltiesā, jo īpaši tos lēmumus, ar kuriem ir pārkāptas jūsu pamattiesības.

Pārsūdzību gan prokuratūras iestādēs, gan pirmās instances tiesās iesniedz 14 dienu laikā.

Vai man ir jābūt klāt izmeklēšanas laikā?

Jums nav pienākums uzturēties Austrijā visa izmeklēšanas procesa laikā. Jūsu advokāts arī var nodrošināt, lai izmeklēšanas laikā tiktu ievērotas jūsu tiesības (ja jūs vēlaties, lai viņš/viņa to dara).

Jums ir jāierodas Austrijā, lai būtu klāt nopratināšanā. Par videopārraides iespējām izmeklēšanas procesā noteikumi nepastāv, turklāt tas nav tehniski iespējams.

Aizturēšana un pirmstiesas apcietinājums (tostarp Eiropas apcietināšanas orderis) (2)

Kādēļ mani var apcietināt?

Pirmstiesas apcietinājumu jums var piemērot tikai tad, ja ir pamatotas aizdomas par to, ka esat izdarījis noziedzīgu nodarījumu, un ir iemesls apcietinājumam (ja pastāv risks, ka mēģināsiet izvairīties no tiesas, iznīcināt pierādījumus vai izdarīt likumpārkāpumu). Lai (Kriminālizmeklēšanas departamenta darbinieki) jūs aizturētu, ir nepieciešama tiesas atļauja (ja vien jūs nenoķer darbībā vai nepastāv tūlītējs apdraudējums).

Par pirmstiesas apcietinājumu lemj tiesa, un to īsteno cietumā. Kriminālizmeklēšanas departaments jūs var aizturēt ne ilgāk kā 48 stundas; pēc tam bez liekas kavēšanās jūs nodod tiesai.

Likums nenorāda, vai un kā jūs varat informēt savu ģimeni vai draugus par apcietināšanu. Katrā cietumā ir sociālais dienests, lai palīdzētu jums šādos jautājumos.

Ja esmu pirmstiesas apcietinājumā, kādu informāciju man ir jāsaņem?

Par to, ka jums piemēro pirmstiesas apcietinājumu, pieņem lēmumu, kuru jums nolasa, ja nepieciešams, ar tulka palīdzību. Jums ir jāsaņem šī lēmuma rakstiska kopija. Lēmumā jānorāda tā likumpārkāpuma raksturs, par kura izdarīšanu jūs tur pamatotās aizdomās, kā arī jāmin visi fakti, kuri pēc tiesas domām attaisno jūsu ievietošanu apcietinājumā.

Visā pirmstiesas apcietinājuma laikā jums ir jāsaņem aizstāvības advokāta pārstāvība. Ja jūs pats neizvēlaties sev advokātu, jums tādu nozīmē.

Tiesas lēmumu par pirmstiesas apcietinājuma piemērošanu pieņem mutvārdu procesā.

Trīs dienu laikā jūs varat Augstākajai apgabaltiesai iesniegt pārsūdzību par lēmumu piemērot jums pirmstiesas apcietinājumu vai to pagarināt.

Cik ilgi mani var turēt pirmstiesas apcietinājumā?

Jebkurš lēmums par pirmstiesas apcietinājumu ir uz ierobežotu laiku. Lēmums par pirmstiesas apcietinājuma piemērošanu ir spēkā četrpadsmit dienas. Lēmums par jūsu pirmstiesas apcietinājuma pagarinājumu pirmo reizi ir spēkā mēnesi. Jebkurš turpmākais lēmums par jūsu pirmstiesas apcietinājuma pagarinājumu ir spēkā divus mēnešus.

Pirmstiesas apcietinājums kopā nedrīkst pārsniegt sešus mēnešus, bet to var pagarināt, ja izdarītais likumpārkāpums ir smags. Plašāku informāciju jūs atradīsiet šeit.

Vai pirmstiesas apcietinājuma laikā mani drīkst apciemot, un vai es saņemšu medicīnisko aprūpi?

Katrai personai, kura atrodas pirmstiesas apcietinājumā, ir tiesības vienreiz nedēļā pieņemt apmeklētājus. Jūsu advokāts drīkst jūs apmeklēt jebkurā laikā, kamēr esat apcietinājumā, neatkarīgi no apmeklējumu kārtības noteikumiem.

Katrā cietumā ir pieejami medicīniskie pakalpojumi. Likums paredz, ka jūs pēc nepieciešamības varat saņemt medicīnisko aprūpi.

Vai es kā citas valsts pilsonis drīkstu sazināties ar savu vēstniecību?

Jums ir tiesības sazināties ar savu vēstniecību; vēstniecības adresi atradīsiet šeit. Ja jūs to vēlaties, policijai un prokuratūras iestādēm ir pienākums sazināties ar jūsu diplomātisko pārstāvi.

Kas notiek, ja mani apcietina saskaņā ar Eiropas apcietināšanas orderi?

Ja dalībvalsts izdod Eiropas apcietināšanas orderi, jūs var apcietināt citā dalībvalstī un izdot tai dalībvalstij, kura izdevusi apcietināšanas orderi. Saskaņā ar Austrijas likumiem līdz izdošanas brīdim jums jāatrodas apcietinājumā. Lai to nodrošinātu, tiesa izdos rīkojumu. Jums ir tiesības uz aizstāvības advokātu un, ja nepieciešams, tulka pakalpojumiem tiesas procesa laikā.

Kriminālapsūdzība (3)

Pēc izmeklēšanas pabeigšanas prokuratūras iestādes var secināt, ka ir iespējama notiesāšana. Ja tā notiek, kompetentā tiesā pret jums izvirzīs apsūdzību.

Apsūdzību izvirza pamatota apsūdzības raksta veidā tiesas piesēdētāju vai zvērināto tiesā, ja likumpārkāpumam, par kura izdarīšanu jūs apsūdz, piemērojamais soda mērs ir brīvības atņemšana uz laiku no pieciem gadiem un vairāk. Par likumpārkāpumiem, par kuriem soda mērs ir mīkstāks, prokuratūras iestādes tikai uzrāda apsūdzību (bez pamatojuma) apgabala vai iecirkņa tiesā viena tiesneša sastāvā.

Kā es sevi varu aizstāvēt pret izvirzīto apsūdzību?

Četrpadsmit dienu laikā pēc apsūdzības raksta izsniegšanas jūs varat iesniegt protestu. Augstākā apgabala tiesa lems par jūsu protestu (sīkāku informāciju par protesta pamatojumu atradīsiet šeit). Protestu varat iesniegt rakstiski vai mutvārdu veidā.

Ja Augstākā apgabaltiesa uzskata jūsu protestu par pamatotu, tā var apturēt kriminālprocesu, kā arī tā var likt prokuratūras iestādēm izmeklēšanu turpināt.

Ja jūsu protestu noraida vai jūs protestu neiesniedzat, pret jums izvirzītā apsūdzība stājas spēkā, bet piekritīgajai tiesai jāsagatavo tiesas process.

Ja apsūdzība pret jums tiek izvirzīta kriminālapsūdzības veidā, jūs protestu iesniegt nevarat. Tomēr saskaņā ar likumu piekritīgajai tiesai ir jāvērtē apsūdzības spēkā esamība. Ja tiesa uzskata, ka apsūdzība saskaņā ar kādu no tiesību aktos minētajiem iemesliem nav pamatota, tiesa var lemt kriminālprocesu izbeigt.

Aizstāvības sagatavošanās tiesas procesam (4)

Kas notiek pirms tiesas procesa?

Tiklīdz pret jums ir izvirzīta apsūdzība, vairs nav iespējams liegt piekļuvi lietas materiāliem. Vēlākais šajā momentā jums ir piekļuve visiem lietas materiāliem, kuri atrodas arī tiesas rīcībā. Tiesa gatavojas tiesas procesam.

Ja jūs vēlaties, jūs varat pieprasīt pierādījumus, kas palīdzētu jums sagatavoties tiesas procesam. Jo īpaši jūs varat lūgt uzklausīt lieciniekus. Savā lūgumā pēc liecības jums jānorāda fakti, kurus jūs ar attiecīgo liecību vēlaties pierādīt. Jums var arī likt norādīt, kādēļ jūs uzskatāt, ka jūsu lūgtie pierādījumi ir nepieciešami.

Kā man būtu jāsadarbojas ar aizstāvības advokātu?

Ja ir izdots apsūdzības raksts, tiesas procesā jums ir nepieciešama aizstāvības advokāta pārstāvība. Tādā gadījumā jums piešķirs advokātu, ja jūs pats sev neesat to iecēlis.

Tiesas procesos viena tiesneša sastāvā vai iecirkņa tiesās, ja ir izvirzīta kriminālapsūdzība, advokāta iecelšana nav obligāta. Tomēr, ja lieta ir sarežģīta, jūs jebkurā laikā varat lūgt, lai jūsu izvēlēts advokāts jūs pārstāv vai lai jums piešķir aizstāvības advokātu. Ar ārvalstu atbildētājiem, kuriem Austrijas tiesiskā sistēma ir sveša, tā arī parasti notiek.

Jums būtu jāinformē savs aizstāvības advokāts par jebkuriem pierādījumiem, kas pēc jūsu domām var jūs attaisnot. Tad jūsu advokāts pienācīgā veidā iesniegs nepieciešamos lūgumus par pierādījumiem.

Kas notiek, ja esmu bijis sodīts vai attaisnots par likumpārkāpumu, par kura izdarīšanu tagad mani apsūdz citā dalībvalstī?

Ja tiesa kādā dalībvalstī jau ir pieņēmusi galīgo lēmumu noteiktā apsūdzībā, citā dalībvalstī otrreiz pret jums šo pašu apsūdzību izvirzīt nevar.

Par šo faktu nepieciešamo lūgumu jums jāiesniedz pēc iespējas ātrāk (izmeklēšanas laikā). Tāpat arī, ja jūs esat bijis tiesāts vai attaisnots par likumpārkāpumu Austrijā, citā dalībvalstī par to pašu likumpārkāpumu jūs tiesāt nedrīkst.

Saites

Pirmstiesas apcietinājums

Likums par kompensāciju krimināltiesībās

Lapa atjaunināta: 22/06/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.