Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Oskarżeni (postępowanie karne)

Austrija

Sadržaj omogućio
Austrija

Gdzie odbędzie się rozprawa?

Rozprawa odbędzie się w sądzie, do którego oskarżyciel wniósł ostateczne zarzuty. Zwykle jest to sąd właściwy dla miejsca, w którym popełniono przestępstwo. Rozprawy odbywają się jawnie, z nielicznymi wyjątkami.

W zależności od charakteru kary, jaką zagrożone jest dane przestępstwo, sprawę rozpoznaje sąd w składzie jednoosobowym, sąd ławniczy albo sąd przysięgłych. W sądach ławniczych i sądach przysięgłych zasiadają osoby nieposiadające wykształcenia prawniczego.

Czy zarzuty mogą ulec zmianie w trakcie rozprawy sądowej?

Jeżeli w trakcie rozprawy zostaniesz oskarżony o dodatkowe przestępstwo, oskarżyciel może wnieść przeciwko tobie dodatkowe zarzuty, a postępowanie może zostać rozszerzone o te nowe zarzuty, chyba że są one zagrożone surowszą karą niż pierwotnie zarzucane ci czyny.

Orzekając w sprawie, sąd kieruje się wyłącznie okolicznościami faktycznymi przedstawionymi w akcie oskarżenia, a nie oceną prawną przedstawioną przez oskarżyciela. Sąd może zmienić kwalifikację prawną zarzucanego czynu przedstawioną przez oskarżyciela w akcie oskarżenia.

Jakie prawa przysługują mi podczas rozprawy?

Masz prawo zachować milczenie w trakcie całej rozprawy, podobnie jak w toku całego postępowania karnego. Nie musisz odnosić się do postawionych ci zarzutów.

Jeżeli podczas rozprawy przyznasz się do popełnienia zarzucanych ci czynów, będzie to stanowić okoliczność łagodzącą przy wymiarze kary. Jednak przyznanie się do winy nie zmienia przebiegu rozprawy. Nie zostaniesz ukarany za niemówienie prawdy.

Rozprawy przed sądami ławniczymi i sądami przysięgłych nie mogą odbywać się pod twoją nieobecność. Ponadto w toku postępowania przed tymi sądami musisz być reprezentowany przez adwokata. Przepisy nie przewidują udziału w rozprawie za pośrednictwem telekonferencji.

Jeżeli nie rozumiesz języka niemieckiego w wystarczającym stopniu, rozprawa musi odbywać się z udziałem tłumacza. Zapewnia on tłumaczenie na zrozumiały przez ciebie język podczas istotnych zdarzeń mających miejsce podczas rozprawy.

W trakcie rozprawy masz również prawo zgłaszać wnioski, szczególnie wnioski dowodowe.

W trakcie rozprawy przed sądem ławniczym lub przed sądem przysięgłych musisz być reprezentowany przez obrońcę, natomiast podczas innego rodzaju postępowań korzystanie z obrońcy nie jest obowiązkowe.

Możesz zmienić wybranego przez siebie obrońcę w dowolnym czasie, przy czym nie może to przewlekać postępowania.

Jakie prawa przysługują mi w związku z obciążającymi mnie dowodami?

Sąd orzeka wyłącznie w oparciu o dowody przeprowadzone bezpośrednio na rozprawie. Masz prawo odnieść się do każdego dowodu przeprowadzonego podczas rozprawy.

Świadkowie muszą być przesłuchiwani osobiście. Nie można odczytywać ich zeznań, chyba że zgodzą się na to oskarżenie i obrona. Masz prawo zadawać pytania współoskarżonym i świadkom lub polecić ich zadawanie swojemu obrońcy.

Prawo nie zezwala na przeprowadzanie dowodów „eksploracyjnych”, tzn. dowodów, których skutki nie są znane z góry. Jeżeli wnioskujesz o przeprowadzenie dowodów, musisz być w stanie wyjaśnić, jaki będzie rezultat ich przeprowadzenia oraz jakich rozstrzygających okoliczności faktycznych dowiodą.

W trakcie postępowania przed sądem możesz również bezpośrednio przedstawiać dowody, na przykład uzyskane przez prywatnych detektywów. Ocena przedstawionych w tym trybie dowodów należy do sądu.

Czy informacje o mnie z rejestru karnego mogą zostać podane w trakcie rozprawy sądowej?

Kodeks postępowania karnego stanowi, że informacje z rejestru karnego mogą być pozyskiwane nawet z zagranicy. Informacje z rejestru karnego na twój temat zostaną odczytane na rozprawie.

Jeżeli zostałeś uznany winnym, a uprzednio byłeś skazany za podobne przestępstwo, sąd może zaostrzyć karę.

Co nastąpi na końcu rozprawy?

Po przeprowadzeniu wszystkich dowodów oraz wygłoszeniu przez oskarżenie i obronę mów końcowych sąd wydaje orzeczenie. Na tym kończy się postępowanie przed sądem pierwszej instancji.

Z zastrzeżeniem spełnienia koniecznych warunków, sąd może postanowić o zastosowaniu postępowania alternatywnego (diversion). We wszystkich pozostałych przypadkach sąd orzeka o uznaniu cię winnym zarzucanych ci czynów lub też o twoim uniewinnieniu.

W przypadku skazania sąd musi również orzec karę. Karą może być grzywna lub pozbawienie wolności. Wykonanie kary może zostać zawieszone na okres próby.

Jaką rolę pełni na rozprawie pokrzywdzony (ofiara)?

Pokrzywdzony ma prawo do obecności na rozprawie i do bycia reprezentowanym przez pełnomocnika. Ma prawo do zadawania pytań oskarżonemu, świadkom i biegłym w trakcie rozprawy, a także do bycia wysłuchanym w związku ze swoimi roszczeniami.

Podobnie jak oskarżonemu, również pokrzywdzonemu przysługuje pomoc tłumacza na rozprawie, jeśli nie zna on języka niemieckiego w wystarczającym stopniu.

Jeżeli w wyniku przestępstwa pokrzywdzony został narażony na szczególny stres, może uzyskać pomoc socjo-psychologiczną i sądową pomoc prawną, o ile pomoc ta jest konieczna do ochrony jej praw procesowych.

Pokrzywdzony występujący o naprawienie szkody poniesionej w związku z przestępstwem lub o zadośćuczynienie z tytułu naruszenia ich praw zwany jest powodem cywilnym. Pokrzywdzony uczestniczący w postępowaniu w charakterze powoda cywilnego ma prawo składać wnioski dowodowe.

Ostatnia aktualizacja: 22/06/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.