Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Tilltalade (brottmål)

Austrija

I dessa faktablad förklaras vad som händer när en person misstänks eller anklagas för ett brott som prövas vid en rättegång i domstol. Enligt österrikisk lag begår du endast ett brott när du bryter mot en specifik lagbestämmelse som är gällande vid den tid då gärningen begås. Rätten till åtal är en statlig rättighet. Åklagarmyndigheterna, som styr avdelningen för brottsutredningar, liksom domstolarna måste fastställa bakgrunden och utreda alla omständigheter som är av betydelse när bakgrunden bedöms. I följande faktablad får du veta mer om dina rättigheter som tilltalad, om straffrättsliga förfaranden inleds mot dig i Österrike. Du har olika rättigheter under de olika skedena i förfarandena. De viktigaste skedena i förfarandena förklaras kortfattat, så att du snabbt kan få tillgång till den information du behöver.

Sadržaj omogućio
Austrija
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Sammanfattning av det straffrättsliga förfarandet

I princip består det straffrättsliga förfarandet i Österrike av tre processkeden:

  • förberedande förfaranden,
  • rättegång,
  • överklagande.

Information om alla dessa tre skeden i det straffrättsliga förfarandet och om dina rättigheter finns i faktabladen. Denna information ersätter inte juridisk rådgivning utan är endast avsedd som vägledning.

Information om trafikbrott som vanligtvis omfattas av en på förhand fastställd påföljd som böter finns i faktablad 5.

Om du är brottsoffer hittar du utförlig information om dina rättigheter härhttps://e-justice.europa.eu/contentPresentation.do?clang=sv&idTaxonomy=171&idCountry=AT.

Europeiska kommissionens roll

Observera att Europeiska kommissionen inte har någon funktion i medlemsstaternas straffrättsliga förfaranden och att den inte kan hjälpa dig om du har klagomål. I dessa faktablad finns information om hur du framför klagomål och till vem du ska vända dig.

Klicka på länkarna nedan för att komma till den information du behöver

1. Juridisk rådgivning

2. Mina rättigheter under brottsutredningen (innan målet hamnar i domstol)

  • Utredning och insamling av bevisning
  • Anhållande och frihetsberövande före rättegång (inklusive europeisk arresteringsorder)
  • Åtal
  • Försvarets förberedelse av målet

3. Mina rättigheter under rättegången

4. Mina rättigheter efter att domen har meddelats

5 – Förseelser

Senaste uppdatering: 22/06/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.