Обвиняеми (наказателни производства)

Danska

Sadržaj omogućio
Danska

Какви са етапите на наказателното разследване?

Наказателноправните въпроси се разследват от полицията. Полицията обикновено ще разследва даден случай, защото е била уведомена, че дадено лице е станало жертва на насилие или кражба, или защото полицията или евентуално някой гражданин са задържали лице при извършване на престъпление.

Предварително обвинение

На първо място полицията ще се опита да установи дали е било извършено престъпно деяние и дали има един или повече заподозрени, които могат да бъдат идентифицирани и които могат да бъдат обвинени за престъплението. В тази връзка полицията обикновено ще иска да разпита заподозрения.

Арест

Полицията може да задържи заподозряно лице.

Предварително законоустановено изправяне пред съда и досъдебно задържане (включително Европейска заповед за арест)

Ако полицията желае да задържи заподозряно лице, така че то да не застрашава полицейското разследване или поради друга причина, заподозряното лице трябва да бъде изправено пред съда в срок от 24 часа от неговото или нейното задържане, така че случаят да може да бъде представен пред съдия.

Силови мерки

Освен разпита на заподозрения и евентуалните свидетели, по време на разследването полицията може да се сдобие с информация посредством силови мерки като обиск, наблюдение на телекомуникационните връзки, подслушване на телефони и др. Повечето силови мерки трябва да бъдат одобрени от съда преди да бъдат използвани.

Решение дали да се повдигне обвинение срещу заподозряно лице или не

Целта на полицейското разследване е да предоставия на прокурора информация, която да му позволи да реши дали да повдигне обвинение срещу дадено заподозряно лице. Ако няма достатъчно доказателства, за да се докаже, че заподозряното лице е извършило престъпление, прокуратурата ще прекрати случая.

На местно равнище полицията и прокурорската служба се намират под едно ръководство, така че прокурорската служба често участва в ранните етапи на делото, включително планирането на разследването.

Подготовка за процес от защитата

За повече информация относно правото на информация за разследването и повлияване на разследването, вижте тук.

Моите права по време на разследването

Следвайте хиперлинковете по-долу, за да намерите необходимата Ви информация относно Вашите права на всеки етап от делото.

Предварително обвинение, включително разпит (1)

Защо се повдига обвинение срещу Вас?

Срещу Вас се повдига обвинение, защото полицията има сериозни съмнения, че сте извършил престъпление и от този момент полицейското разследване ще бъде насочено към Вас, а не към някое друго лице.

Какво означава фактът, че ми е повдигнато обвинение?

Това означава, че ще Ви кажат какво престъпление полицията смята, че сте извършил. Полицията трябва да Ви каже коя разпоредба от закона сте нарушил според нея. Имате право да проследите разследването на Вашия случай чрез адвокат, а в случай на тежко престъпно деяние имате право на адвокат, определен от съда.

Защо полицията иска да ме разпита?

Полицията иска да Ви разпита, за да разбере дали нейните подозрения, че сте извършил престъпление, са правилни или не. Полицията ще използва Вашите показания в последващите си разследвания. На по-късен етап прокурорът ще използва Вашите показания, за да реши дали делото трябва да се гледа като дело с признание за вина.

Кога и как може да ме разпита полицията?

Няма специални правила кога и как може да Ви разпита полицията. Разпитът трябва да бъде извършен така че Вашите права да не бъдат неправомерно нарушени. По принцип полицията няма право да се свързва с Вас на Вашето работно място. Полицията обикновено ще започне да Ви задава въпроси на мястото на престъплението. В много случаи полицията ще поиска от Вас да отидете в полицейския участък за по-подробен разпит.

Какво се случва, ако не говоря езика?

Ако не говорите местния език, имате право на устен преводач, който може да превежда от и на Вашия език. Полицията ще осигури преводача, а Вие не сте длъжни да казвате нищо до пристигането му.

Трябва ли да дам показания на полицията?

Трябва да съобщите своето име, адрес и дата на раждане на полицията. Не сте длъжен да казвате нищо друго. Не сте длъжен да говорите истината. Полицията трябва да Ви информира за тези права преди разпита. Дали за Вашия случай ще бъде благоприятно да давате показания на полицията зависи от самия случай и от тежестта на обвиненията. Ако не знаете дали трябва да отговаряне на въпросите, трябва да попитате своя адвокат.

Ще мога ли да говоря с адвокат?

Имате право да говорите с адвокат по Ваш избор преди да решите дали сте съгласен полицията да Ви разпита. Ако не познавате адвокат, полицията ще Ви намери такъв.

Вашият адвокат има право да присъства на разпита, но не и да Ви съветва как да отговаряте на конкретните въпроси.

Мога ли да проверя дали полицията е разбрала правилно моите показания?

Полицията трябва да запише Вашите показания. Можете да прочетете доклада или да Ви го прочетат и след това да изкажете забележки по него. От Вас зависи дали ще решите да подпишете доклада. Много адвокати ще Ви посъветват да не го правите, ако не разбирате езика.

Какво ще стане, ако кажа нещо, което е неблагоприятно за моя случай?

Ако сте казали нещо, което е неблагоприятно за Вашия случай, полицията може да използва информацията в своето разследване. По принцип полицейският доклад не представлява доказателство и не може да се използва самостоятелно срещу Вас в процеса. Прокурорът може да зададе въпроси относно подробности от доклада. Промяната на Вашите показания може да окаже неблагоприятно въздействие върху Вашата надеждност.

Арест (2)

Защо ме арестуват?

Можете да бъдете арестуван, когато полицията има основания да смята, че сте извършил престъпление, ако арестът е необходим, за да Ви бъде попречено да извършите други престъпления, за да се гарантира Вашето присъствие или да се гарантира, че не говорите с други лица. Освен това може да бъдете арестуван въз основа на Европейска заповед за арест, издадена от друга държава-членка на ЕС.

Може ли полицията да ме арестува при всички видове случаи?

Няма да бъдете арестуван, ако арестът би бил непропорционален на тежестта на престъплението, в което Ви обвиняват. Например няма вероятност да бъдете арестуван, ако има подозрения, че сте извършил нарушение, за което максималното наказание е дребна глоба.

Къде ще бъде извършен арестът?

Арестът обикновено ще бъде извършен в местния полицейски участък. Обичайно ще бъдете задържан в килия за изчакване докато полицията Ви разпита (виж Предварително обвинение, включително разпит (1)).

Мога ли да видя лекар, ако се нуждая от такъв?

Ако сте болен, ранен или под тежко въздействие на алкохол или наркотици, имате право да видите лекар. Трябва да кажете на полицията, че трябва да видите лекар и ако имате нужда от специални лекарства.

Мога ли да се свържа с адвокат?

Ако сте арестуван, имате право да се свържете с адвокат по Ваш избор преди да решите дали да се съгласите на разпит от полицията. В определени случаи полицията може да Ви откаже да изберете конкретен адвокат. Можете да подадете оплакване за това в съда.

Полицията и Вашият адвокат трябва да Ви обяснят, че имате право на адвокат, определен от съда, и кой ще трябва да заплати за него или нея.

Мога ли да се свържа с моето посолство, ако съм от друга държава?

Ако сте гражданин на друга държава, имате право да се свържете с Вашето посолство. Полицията може да Ви помогне да се свържете с посолството.

Мога ли да се свържа с член от семейството си?

Имате право да уведомите своето семейство или работодател, че сте бил арестуван. Полицията може да откаже да изпълни Вашето искане да се свържете с тях, ако смята, че това би попречило на делото. Полицията може да предпочете да уведоми Вашето семейство от Ваше име.

За колко дълго време мога да бъда арестуван?

Трябва да бъдете освободен веднага щом основанията за Вашия арест спрат да важат. Ако не бъдете освободен в рамките на 24 часа, трябва да бъдете изправен пред съд (предварително законоустановено явяване пред съда), така че съдията да може да реши дали следва да бъдете освободен, дали Вашият арест трябва да бъде удължен (което е възможно за срок до 3 x 24 часа) или трябва да бъдете задържан (Предварително съдебно заседание и задържане в досъдебното производство (3)).

Кога арестът може да бъде удължен за повече от 24 часа?

Ако съдията, който гледа делото на предварителното съдебно заседание, счете, че представените доказателства не позволяват да се вземе решение дали да продължите да бъдете задържан, Вашият арест може да бъде удължен за 3 x 24 часа от момента на приключване на първото заседание.

Предварително законоустановено съдебно заседание и задържане (3)

Защо ме задържат?

Вие сте задържан, защото полицията счита, че е необходимо да Ви задържи за известно време или докато тече разследването. Освен това можете да бъдете задържан, за да се гарантира, че ще може да бъдете екстрадиран в друга държава-членка съгласно Европейска заповед за арест.

Кой решава дали трябва да бъда задържан?

Съдията решава дали са спазени условията да бъдете държан под арест. Преди съдията да вземе решение дали трябва да бъдете задържан по искане на полицията, се провежда съдебно заседание (предварително законоустановено съдебно заседание). По време на това заседание прокурорът ще представи начина, по който полицията тълкува случая, а Вие ще получите възможност да представите своята гледна точка. Съдията ще реши дали да бъдете задържан, но не и дали сте виновен съгласно обвиненията.

Мога ли да бъда задържан при всички видове случаи?

Можете да бъдете задържан при следните условия:

 • Полицията трябва да е в състояние да обясни защо подозира, че Вие сте извършил престъпление, за което може да бъдете осъден на лишаване от свобода за 18 месеца или повече.
 • Евентуалната присъда трябва да е лишаване от свобода за повече от 30 дни.
 • Полицията трябва да е в състояние да убеди съдията, че е важно да не бъдете освободен докато тече полицейското разследване поради една от следните причини:
 • Полицията смята, че ще се укриете.
 • Има причина да се смята, че ще продължите да извършвате същия вид престъпление.
 • Има причина да се смята, че ще попречите на разследването, ако бъдете освободен.
 • Престъплението е толкова тежко, че би било в ущърб на други лица, ако Ви бъде разрешено да сте на свобода, докато изчаквате процеса.

В редки случаи може да не бъдете задържан дори ако са изпълнени условията за Вашето задържане, а именно ако задържането ще окаже изключително отрицателно въздействие върху Вашето състояние. Важно е да уведомите своя адвокат за такива обстоятелства.

Къде ще бъде проведено предварителното законоустановено съдебно заседание?

Предварителното законоустановено съдебно заседание ще бъде проведено в местния съд. Обикновено ще бъдете задържан в килия за изчакване, докато влезете в съдебната зала.

Трябва ли да свидетелствам по време на предварителното законоустановено съдебно заседание?

Не сте длъжен да давате показания или да говорите истината. Дали за Вас ще е от полза да дадете показания на съда ще зависи от естеството на Вашия случай и тежестта на обвиненията. Трябва да се посъветвате с адвоката си, за да решите дали ще е добре за Вас да свидетелствате или не.

Ще мога ли да говоря с адвокат?

Съдът ще определи адвокат, който да Ви представлява в съда. Ако не поискате конкретен адвокат, съдът ще определи адвоката, който е на смяна в този ден. За повече информация вижте информационен лист 1.

Имате право да обсъдите случая с адвоката си преди изслушването. Ако Вие и Вашият адвокат не говорите същия език, ще имате право на услугите на устен преводач. Вашият адвокат ще защитава интересите Ви по време на съдебното заседание и освен това може да Ви задава въпроси.

Мога ли да проверя дали съдът правилно е разбрал моите показания?

Съдията ще въведе съществените елементи от Вашите показания в съдебния протокол. Вашите показания ще бъдат прочетени на глас, за да се гарантира, че всичко е правилно разбрано.

Какво ще стане, ако кажа нещо, което е неблагоприятно за моя случай?

Вашите показания в съда могат да бъдат използвани като доказателство по делото.

За колко дълго време мога да бъда задържан?

По време на заседанието съдията ще реши дали трябва да бъдете освободен или задържан под стража. В някои случаи съдията ще постанови, че Вашето задържане трябва да бъде удължено с 3 x 24 часа (вижте арест (2)).

Ако сте лишен от свобода, съдията ще определи максимален период от четири седмици. Това означава, че трябва или да бъдете освободен преди изтичането на този период, или Вашето дело отново да бъде разгледано от съдия, за да се гарантира, че условията за удължено лишаване от свобода са изпълнени. Няма максимален срок, в който можете да бъдете задържан. Това зависи от естеството на случая.

Трябва да бъдете освободен веднага щом основанието за Вашето задържане спре да важи.

Какво означава изолация?

Понякога полицията ще поиска да бъдете задържан в изолация, така че да нямате контакт с други затворници. Можете да пишете или да се обаждате по телефона на други лица само под полицейски надзор. Съдията решава дали трябва да бъдете задържан в изолация.

Мога ли да обжалвам решението за задържане и изолация?

Можете да обжалвате решение за задържане или изолация пред висшия съд. Обичайният начин за това е да заявите, че искате да обжалвате по време на заседанието, на което се гледа Вашето дело.

Мога ли да избегна задържане, ако предам своя паспорт или заплатя гаранция?

Наказателният кодекс Ви дава възможност да избегнете задържане, ако предадете своя паспорт или заплатите гаранция. Това обаче на практика се случва рядко.

Силови мерки (4)

По време на разследването полицията може да се сдобие с информация, като използва различни силови мерки, някои от които са описани по-долу.

Има ли полицията право да снема моите пръстови отпечатъци или да ми прави снимки?

Полицията може да снеме Вашите пръстови отпечатъци и да Ви направи снимка при следните условия:

 • Ако сте заподозрян за извършване на престъпление и мярката е необходима за полицейското разследване.
 • Полицията има основателни причини да вярва, че сте извършил престъпление, за което може да бъдете осъден на лишаване от свобода за 18 месеца или повече.

Има ли полицията право да взема моя ДНК или кръвна проба?

Полицията може да вземе Вашата ДНК или кръвна проба при следните условия:

 • Налице са основателни причини да се подозира, че Вие сте извършил престъпление, за което може да бъдете осъден на лишаване от свобода за 18 месеца или повече, и мярката се счита за много важна за разследването.
 • Може да бъде взета кръвна проба, ако употребата на алкохол или наркотици е елемент от престъплението, в което Ви подозират.

Има ли полицията право да ми извърши личен обиск и да претърси дрехите ми?

Полицията може да претърси горните Ви дрехи при същите условия като условията, които се прилагат за снимките.

Има ли полицията право да провери мобилния ми телефон и да претърси колата ми?

Полицията може да провери Вашия мобилен телефон, за да разбере Вашия телефонен номер и международния идентификационен номер на Вашия телефон и освен това може да претърси колата Ви при следните условия:

 • Полицията има основателни причини да подозира, че сте извършил наказуемо престъпление.
 • Приема се, че обискът е много важен за разследването.

Има ли полицията право да извърши обиск на дома ми?

Полицията може да извърши обиск на Вашия дом при следните условия:

 • Полицията има основателни причини да подозира, че сте извършил наказуемо престъпление.
 • Приема се, че обискът е много важен за разследването.
 • Престъплението се наказва с лишаване от свобода.
 • Полицията може да даде доводи, че съществува голяма вероятност да намери доказателства, свързани с престъплението, или предмети, които трябва да конфискува поради други причини.

Кой решава дали да се използват силови мерки?

Съдът решава дали Вашият дом може да бъде претърсен. Ако има причина да се вярва, че доказателствата могат да изчезнат, ако обискът не бъде извършен незабавно, полицията може да извърши обиска, без да разполага със заповед за обиск. На съда трябва да бъде съобщено за обиска в рамките на 24 часа след неговото провеждане. Ако дадете писмено съгласие за обиск на дома си, полицията може да вземе решение дали да извърши обиск на Вашия дом.

Полицията взема решение дали да снеме Вашите пръстови отпечатъци, дали да вземе Ваша ДНК и кръвна проба или да Ви направи снимка. Освен това полицията има право да провери Вашия мобилен телефон, да извърши обиск на Вашата кола и др.

Мога ли да се оплача?

Ако искате да се оплачете от разследването, извършено от полицията, можете да подадете оплакване до съда.

Съдебните решения относно извършването на обиск и планирането на разследването могат да се обжалват пред висшия съд в срок от две седмици от решението на съда.

Мога ли да поискам полицията да унищожи пръстовите отпечатъци, снимките, следите от ДНК и резултатите от кръвните проби?

Ако прокуратурата прекрати делото или ако бъдете оправдан, полицията трябва да унищожи Вашата снимка. Полицията може да задържи Вашите пръстови отпечатъци и ДНК проби, но трябва да ги унищожи след определен период от време.

Мога ли да поискам компенсация?

Ако бъдете задържан, лишен от свобода или сте обект на силова мярка и впоследствие се окаже, че задържането, лишаването от свобода или силовата мярка са били неоснователни, обикновено имате право на обезщетение. Директорът на прокуратурата издава ежегодно известие със ставките, които се използват, когато се определя размерът на това обезщетение.

Решение дали да се повдигне обвинение срещу Вас или не (5)

След като полицията приключи своето разследване, Вашият случай ще бъде изпратен на прокурорската служба, която ще реши как да действа.

Мога ли да се призная за виновен за всички или за някои от обвиненията преди процеса?

Ако по време на полицейското разследване сте се признали за виновен за повечето от тежките обвинения срещу Вас, прокурорът обикновено ще направи опит делото да бъде гледано като дело с признание за вина.

 

Какво представлява обвинителният акт?

Обвинителният акт представлява основата на довеждането на делото пред съда. В обвинителния акт трябва да се посочат законоустановените разпоредби, в чието нарушаване Ви обвиняват, и описание на начина, по който сте извършил престъплението или престъпленията. Описанието трябва да е достатъчно точно, така че да можете да подготвите своята защита въз основа на това описание.

Мога ли да бъда обвинен в други престъпления, различни от тези, в които ме е обвинила полицията?

Прокурорската служба изготвя обвинителния акт. Ако мнението на прокурорската служба по случая е различно от мнението на полицията, обвинителният акт може да съдържа нови или различни обвинения.

Могат ли да се добавят нови точки към обвинителния акт?

Прокуратурата трябва да се опита да обедини всички текущи обвинения срещу Вас, така че да може да се произнесе обща присъда. Поради това обвинителният акт срещу Вас може да съдържа нови точки, ако бъдете обвинен в престъпление в няколко различни случая.

Прилагат се специални правила, ако сте бил екстрадиран в Дания съгласно Европейска заповед за арест или съгласно споразумение за екстрадиция. Ако срещу Вас са повдигнати нови обвинения, трябва да се посъветвате със своя адвокат за тях.

Може ли обвинителният акт да бъде променен?

Обвинителният акт може да бъде променен или разширен, ако бъде изготвен и връчен нов обвинителен акт, което може да стане до датата на започване на съдебното производство.

Ако прокурорът по делото смята, че присъдата по дадено обвинение трябва да е по-строга от посочената в обвинителния акт, такава промяна е възможна само ако прокурорската служба се съгласи да промени обвинителния акт. Ако той бъде променен, Вие трябва да бъдете уведомен в срок от два месеца.

След като започне съдебното производство по обвинителния акт могат да се правят само ограничени промени. Съдът решава дали да разреши извършването на промяна.

Мога ли да бъда обвинен в правонарушение, за което вече съм бил обвинен в друга държава-членка?

Не може да се изключи възможността да бъдете обвинен в правонарушение, за което вече сте бил обвинен в друга държава. При все това не може да бъдете признат за виновен по обвинение, по което вече сте бил осъден или оправдан в друга държава.

Ще получа ли информация за свидетелите срещу мен?

Прокурорът трябва да внесе обвинителния акт в съда заедно със списък с доказателства, в който се посочват имената на свидетелите. Вашият адвокат ще получи копие от този списък. Обикновено имате право да узнаете самоличността на свидетелите.

Подготовка на защитата (6)

На какво основание можем аз и моят адвокат да подготвим моята защита?

Обикновено Вашият адвокат ще получи копия от всички доклади, изготвени от полицията по време на нейното разследване. Имате общо право да разгледате материалите. Вашият адвокат има право да Ви даде копие от материалите само ако полицията разреши това.

Имам ли право да разгледам всички материали, изготвени от полицията?

Полицията може да нареди на Вашия адвокат да не Ви съобщава определена информация относно материалите по делото, ако това бъде счетено за необходимо за защита на интересите на чуждестранни сили или за предоставяне на доказателства. Такава заповед може да бъде издадена само при тежки случаи и само докато дадете своите показания в съда.

Кой решава дали мога да разгледам всички материали?

Полицията ще предаде материалите и ще вземе решение дали да бъде издадено забранително разпореждане за част от или цялото дело. Решението на полицията може да бъде обжалвано в съда, който след това се произнася по случая.

Мога ли да участвам във всички заседания по делото?

Обикновено имате право да присъствате на всички съдебни заседания, по време на които съдът решава дали да бъдете задържан или по време на които съучастници или свидетели ще бъдат разпитани преди процеса.

Ако полицията поиска това, съдът може да не Ви разреши да присъствате на заседанията. В такъв случай имате право да узнаете какво се е случило по време на заседанието. Съдът може да постанови да не получавате такава информация. Имате право да узнаете какво се е случило по време на заседание, на което не сте могли да присъствате. Тази информация Ви се съобщава най-късно след като сте свидетелствали в съда.

Може ли моят адвокат да участва във всички заседания по делото?

Вашият адвокат има право да участва във всички заседания по делото. Това важи и за заседания, по време на които съдът решава дали да разреши използване на подслушващи устройства или за подслушване на телефон, обиски или други силови мерки, които изискват предварително съдебно разрешение.

Може ли моят адвокат да участва в полицейското разследване?

Вашият адвокат трябва да бъде информиран за разследването и има право да участва в в тази част от разследването, която може да послужи като доказателство в делото срещу Вас. Примерите включват очните ставки, възстановките и др.

Може ли моят адвокат да проведе свое собствено разследване?

Ако вярвате, че полицията не се е сдобила с информация, която би могла да е от Ваша полза в делото, Вашият адвокат обикновено ще поиска от полицията да проведе допълнително разследване. Ако полицията откаже да извърши такова допълнително разследване, въпросът може да бъде отнесен пред съда, който може да нареди на полицията да извърши съответното допълнително разследване.

Освен това Вашият адвокат може да реши да извърши свое собствено разследване. Това обаче на практика се случва рядко. Ако адвокатът извърши свое собствено разследване по случая, той не трябва да пречи на полицейското разследване и собственотото разследване на Вашия адвокат трябва да спазва етичния кодекс, приложим по отношение на адвокатите.

Може ли моят адвокат да призовава свидетели, които да свидетелстват в съда?

Вашият адвокат може да поиска определени свидетели да бъдат призовани да свидетелстват в съда. Ако прокурорът възрази срещу изслушването на тези свидетели, съдът ще реши дали изслушването на въпросните свидетели е уместно.

Връзки по темата

Датски закон за правораздаването

Датски закон за създаването на централен регистър на ДНК

Директор на прокуратурата

Датски закон за екстрадицията

Последна актуализация: 13/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.