Obvinění (trestní řízení)

Danska

Sadržaj omogućio
Danska

Jakým způsobem se vyřizují dopravní přestupky?

Pokud jste zastaven dopravní policií, v jejíž pravomoci je zajišťovat dodržování dopravních předpisů, můžete svou vinu buď přiznat, nebo popřít. Policie je povinna obvinit vás ze spáchání přestupku, který jste podle ní spáchal. Máte práva obviněného a nemusíte vůči policii vypovídat.

Sankcí za dopravní přestupek je obvykle pokuta. Dopravní přestupky se projednávají stejným způsobem jako jiné přestupky, za které se ukládá pokuta. Policie vám zašle výzvu k úhradě uložené pokuty. Pokud pokutu na výzvu zaplatíte, znamená to, že s obviněním souhlasíte. Pokud pokutu na výzvu nezaplatíte, bude věc odeslána soudu. Budete předvolán k jednání, kde mohou být předloženy důkazy týkající se daného přestupku.

Ředitel úřadu nejvyššího státního zastupitelství vydal katalog sankcí za dopravní přestupky, kde si můžete ověřit, že pokuta, která vám byla uložena, odpovídá pokutám, které jsou obvykle ukládány za vámi spácháný druh dopravního přestupku.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích policii umožňuje vaše vozidlo zabavit, a to v případě, že máte bydliště mimo území Dánska a vaše vozidlo je registrováno v jiné zemi než v Dánsku. Vozidlo může být zabaveno, dokud není zaplacena uložená pokuta nebo dokud není poskytnuta jistota za zaplacení pokuty. Proto pokud nesouhlasíte s obviněním z daného dopravního přestupku, budete v určitých případech muset poskytnout jistotu za zaplacení uložené pokuty a žádat, aby byla věc projednána u soudu. Policie práva vozidlo zabavit často využívá.

Pro vozidla a řidiče z jiných skandinávských zemí platí zvláštní pravidla.

Jakým způsobem se vyřizují přestupky spočívající ve špatném parkování?

Dodržování omezení týkajících se parkování obvykle vymáhají dopravní strážníci pracující pro místní úřad nebo soukromý podnik, nikoli policie. Pokud parkujete v rozporu s předpisy, dostanete pokutu za špatné parkování. Tato pokuta bude umístěna na váš vůz.

Pokud zastihnete dopravního strážníka předtím, než přestupek špatného parkování zaprotokoluje, můžete vznášet námitky přímo u tohoto strážníka. Dopravní strážník může rozhodnout tak, že přestupek nezaprotokoluje nebo učiní záznam o vašich námitkách. Pokud dostanete pokutu za špatné parkování, musíte společně s touto pokutou dostat poučení o tom, jakým způsobem můžete proti pokutě podat stížnost. Stížnosti neprojednává žádný ústřední orgán.

 

Pokuty za špatné parkování se vymáhají stejně jako jiné občanskoprávní nároky. To znamená, že pokud uloženou pokutu nezaplatíte, bude daný nárok zaslán společnosti pro vymáhání pohledávek v zemi, kde máte bydliště.

Bude tento druh přestupku uveden v mém rejstříku trestů?

Do vašeho trestního rejstříku se pokuty zpravidla nezapisují. Pokuty uložené za trestné činy, tj. peněžité tresty však do vašeho trestního rejstříku zapsány budou.

Pokuty za špatné parkování nejsou považovány za trestní sankce, a proto se do vašeho trestního rejstříku nezapisují.

Poslední aktualizace: 13/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.